Trắc Nghiệm Toán 11 Học Kì 2 Có Đáp Án

     

Bài có đáp án. Đề soát sổ Toán 11 học tập kì 2 dạng trắc nghiệm (Đề 2). Học viên luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem hiệu quả để biết bài xích làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.


Câu 1: giới hạn $undersetx ightarrow +infty lim(sqrt<3>x^3 + ax^2 + 5 - x) = -1$. Lúc ấy a là cực hiếm nào sau đây?

A. 2B. -1C. -3D. 1

Câu 2: $undersetx ightarrow 1limfrac2x^2 + x - 3x - 1$ là:

A. 5B. $frac-12$C. 1D. 2

Câu 3: search đạo hàm của hàm số y = 3cosx + 1.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 11 học kì 2 có đáp án

A. $y" = 3sinx$B. $y" = -3sinx + 1$C. $y" = -3sinx$D. $y" = -sinx$

Câu 4: tra cứu đạo hàm của hàm sô y = $x^3$ - 2x

A. $y" = 3x - 2$B. $y" = 3x^2 - 2$C. $y" = x^3 - 2$D. $y" = 3x^2 - 2x$

Câu 5: Đạo hàm của hàm số y = $fracx + 6x + 9$ là?

A. $frac15(x+9)^2$B. $frac3(x+9)^2$C. $-frac15(x+9)^2$D. $frac-3(x+9)^2$

Câu 6: đến hàm số y = f(x) = $left{eginmatrixfracsqrt<3>ax + 1 - sqrt1 - bxx ; khi x eq 0\ 3a - 5b - 1 ; lúc x = 0endmatrix ight.$

Tìm đk của tham số a cùng b để hàm số trên liên tiếp tại điểm x = 0

A. 2a - 6b = 1B. 2a - 4b = 1C. 16a - 33b = 6D. A - 8b = 1

Câu 7: đến hàm số y = $sin^2$x. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?

A. $4y.cos^2x - (y")^2 = -2sin^22x$B. $4y.cos^2x - (y")^2 = 0$C. 2sinx - $y"$ = 0D. $sin^2x - y"$ = 1

Câu 8: Một chất điểm chuyển động theo phương trình S = $t^3 + 5t^2 - 5$, trong đó t > 0, t được xem bằng giây (s) cùng S được xem bằng mét (m). Tính vận tốc của chất điểm tại thời gian t = 2(s).

A. 32 m/sB. 22 m/sC. 27 m/sD. 28 m/s

Câu 9: Tính $undersetx ightarrow 4limfracx+5x-1$

A. 3B. 1C. -5D. $+infty $

Câu 10: mang đến hình chóp tứ giác đều S.ABCD bao gồm AB = a với SB = $fracasqrt32$. Tính khoảng cách từ A cho mặt phẳng (SBC)

A. D(A, (SBC)) = $fracasqrt24$B. D(A, (SBC)) = $fraca2$C. D(A, (SBC)) = aD. D(A, (SBC)) = $fracasqrt22$

Câu 11: tìm đạo hàm cung cấp 2 của hàm số y = $frac1x+2$

A. $y"" = frac2(x+2)^3$B. $y"" = frac-2(x+2)^3$C. $y"" = frac-1(x+2)^2$D. $y"" = frac1(x+2)^3$

Câu 12: mang lại hình lập phương $ABCD.A"B"C"D"$. Hotline $alpha $ là góc giữa hai đường thẳng $A"B$ với $CB"$. Tính $alpha $

A. $30^circ$B. $45^circ$C. $60^circ$D. $90^circ$

Câu 13: Đạo hàm của hàm số y = $(m + fracnx^2)^3$ cùng với m, n là các hằng số?

A. $y" = 3left ( m+fracnx^2 ight )^2$B. $y" = 3(m+n)left ( m+fracnx^2 ight )^2$C. $y" = frac2x^3left ( m+fracnx^2 ight )^2$D. $y" = frac-6nx^3left ( m+fracnx^2 ight )^2$

Câu 14: mang lại hình chóp S.ABC tất cả đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, bên cạnh SA vuông góc cùng với đáy. Biết rằng $SA = asqrt3; AC = asqrt2$. Góc giữa đường thẳng SB cùng mặt phẳng (ABC) bằng?

*

A. $90^circ$B. $51^circ$C. $60^circ$D. $30^circ$

Câu 15: trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

A. Ví như a//b và $(alpha ) perp a$ thì $(alpha ) perp b$B. Ví như $(alpha ) // (eta )$ và $(alpha ) perp a$ thì $(eta ) perp a$C. Trường hợp a với b là hai đường thẳng biệt lập và $a perp (alpha ), b perp (alpha )$ thì a // bD. Ví như a // ($alpha $) và $b perp a$ thì $b perp (alpha )$

Câu 16: Phương trình $x^3 - 3x^2 + 5x + 1 = 0$ có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng chừng nào sau đây:

A. (0; 1)B. (2; 3)C. (-2; 0)D. (-1; 0)

Câu 17: Trong ko gian,khẳng định như thế nào sau đó là đúng?

A. Vectơ chỉ phương của đường thẳng là vectơ gồm giá song song đường thẳng đóB. Góc giữa hai tuyến đường thẳng a với b là góc giữa hai tuyến phố thẳng a’ với b’ đi qua một điểmC. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhauD. Hai đường thẳng vuông góc cùng với nhau giả dụ góc thân chúng bởi $90^circ$

Câu 18: Tính $undersetx ightarrow -infty lim(3x^3 + 2x^2 + 4x - 1)$

A. $-infty $B. $+infty $C. 3D. 0

Câu 19: Tính $undersetx ightarrow 1^-limfracx^2 + 3x - 4$

A. 5B. 0C. $+infty $D. -5

Câu 20: mang đến tứ diện ABCD, hotline G là trọng tâm tam giác BCD. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $vecGA + vecGC + vecGD = vec0$B. $vecGA + vecGB + vecGC = vec0$C. $vecGA + vecGB + vecGD = vec0$D. $vecGB + vecGC + vecGD = vec0$

Câu 21: Tính lim$frac5n+13n+7$

A. $frac57$B. $frac53$C. $frac17$D. 0

Câu 22: trong các công thức sau, bí quyết nào sai?

A. $(sqrtu") = fracu"2sqrtu$B. $(sinu") = -u"cosu$C. $left ( frac1x ight )" = frac-1x^2$D. $(cosu)" = -u"sinu$

Câu 23: Đạo hàm của hàm số f(x) = xsin2x là:

A. $f"(x)$ = -sin2x + xcos2xB. $f"(x)$ = sin2x + 2xcos2xC. $f"(x)$ = -2xcos2xD. $f"(x)$ = sin2x - xcos2x

Câu 24: Viết phương trình tiếp đường của đồ dùng thị (C) của hàm số y = x^3 - 3x^2 + 10 tại điểm tất cả tung độ bằng 10?

A. Y = 9x - 7B. Y = 9x - 17C. Y = 9x - 8D. Y = 9x - 1

Câu 25: mang lại hàm số f(x) = $left{eginmatrixfracx^2 - 3x + 2x - 2, lúc x > 2\ 2x - a, khi x leq 2endmatrix ight.$. Với mức giá trị như thế nào của a thì hàm số đã cho liên tục tại điểm x = 2?

A. 3B. 1C. 2D. 0

Câu 26: Đạo hàm của hàm số y = $x^3 + 5x^2 + 3x - 5$ là:

A. $3x^2 - 10x$B. $x^2 - 10x + 3$C. $3x^2 - 10x + 3$D. $x^2 - 5x + 3$

Câu 27: Phương trình tiếp tuyến đường của vật thị hàm số y = $fracx^33 - 2x^2 + 3x + 1$, biết tiếp tuyến song song với mặt đường thẳng d: y = 8x + 2, là:

A. $y = -frac18x + 3; y = frac-18x - frac73$B. $y = 8x + frac13; y = 8x - frac73$C. $y = 8x + frac113; y = 8x - frac973$D. $y = 8x + frac23; y = 8x$

Câu 28: Đạo hàm của hàm số y = $tan(ax^2 + bsqrtx + 1)$ là $y" = frac2xsqrtx + 1sqrtx.cos^2(ax^2 + bsqrtx + 1)$ cùng với $a, b in Z$. Lúc đó a + b bằng:

A. 5B. 3C. -7D. 2

Câu 29: đến hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi trung ương O, và SA $perp $ (ABCD). Trong các xác minh sau, xác định nào sai?

*

A. $SO perp BD$B. $AD perp SC$C. $SA perp BD$D. $SC perp BD$

Câu 30: lim$frac-n^2+3n-4n^2$ là:

A. 0B. $-infty $C. -1D. 1

Câu 31: mang lại hình chóp S.ABCD có SA $perp $ (ABCD) cùng đáy ABCD là hình vuông. Mệnh đề như thế nào dưới đây là đúng?

A. (SAC) $perp $ (SBD)B. (SAD) $perp $ (SBC)C. AC $perp $ (SAB)D. BD $perp $ (SAD)

Câu 32: tìm vi phân của hàm số y = $3x^2 - 2x + 1$.

A. Dy = 6x - 2B. Dy = (6x - 2)dxC. Dx = (6x - 2)dyD. Dy = 6x - 2dx

Câu 33: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = $x^2 - 3x$ tại điểm M(1; -2) có hệ số góc k là:

A. K = -2B. K = 1C. K = -1D. K = -7

Câu 34: Tìm giá chỉ trị nhỏ dại nhất, giá chỉ trị lớn số 1 của hàm số $y"$ là đạo hàm của hàm số y = $frac12sin6x - frac23cos6x$.

Xem thêm: Bà Đẻ Có Ăn Được Óc Heo Không ? Ăn Óc Heo Có Tốt Không

A. $miny" = -3, maxy" = 5$B. $miny" = -6, maxy" = 6$C. $miny" = -4, maxy" = 4$D. $miny" = -5, maxy" = 5$

Câu 35: trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

A. $left (fracuv ight )" = fracu"v - uv"v^2$B. $(u+v)" = u" + v"$C. $(uv)" = u"v"$D. $(u-v)" = u" - v"$

Câu 36: giá trị của m để hàm số f(x) = $left{eginmatrixmx^2; x leq 2\ 3; x > 2endmatrix ight.$ thường xuyên tại điểm x = 2 là:

A. 3B. $frac34$C. $frac43$D. 2

Câu 37: đến đường cong y = cos$(fracpi 3+fracx2)$ và điểm M thuộc đường cong. Điểm M nào sau đây có tiếp tuyến đường tại điểm đó tuy nhiên song với đường thẳng $y = frac12x + 5$

A. M($fracpi 3$; 0)B. M($frac5pi 3; fracsqrt32$)C. M($frac-pi 3; fracsqrt32$)D. M($frac-5pi 3$; 0)

Câu 38: mang lại hàm số y = f(x) = $fracmx^33 - (m+1)x^2 + (6-2m)x - 15$. Search m để phương trình $f"(x) = 0$ có nghiệm kép.

A. M = 1 hoặc $m = frac13$B. M = 1 hoặc $m = frac13$ hoặc m = 1C. M = -1 hoặc m = 3D. M = -1 hoặc $m = -frac13$

Câu 39: tìm phương trình tiếp tuyến đường của đồ vật thị hàm số y = $fracx+1x-1$ trên điểm gồm hoành độ bởi 2?

A. Y = x + 4B. Y = 2x - 1C. Y = -2x + 1D. Y = -2x + 7

Câu 40: mang lại hình chóp S.ABC tất cả đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = 2a, BC = 2a$sqrt3$. Cạnh SA vuông góc với dưới đáy (ABC). Đường trực tiếp SB tạo với mặt phẳng (ABC) một góc $60^circ$. Với N là trung điểm AC, tính cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng SN và BC.

Xem thêm: Tặng Quà Sinh Nhật Người Yêu, Quà Cho Người Yêu Giá Tốt Tháng 4, 2022

*

A. 1B. $fracsqrt34$C. $fracsqrt32$D. $fracsqrt38$

Câu 41: Đạo hàm của hàm số y = 3sinx + 5cosx là:

A. $y" = -3cosx + 5sinx$B. $y" = 3cosx - 5sinx$C. $y" = -3cosx - 5sinx$D. $y" = 3cosx + 5sinx$

Câu 42: mang đến hàm số y = f(x) = $fracx^2 + x + 2x - 1$. Tra cứu x để $f"(x) A. $x in (-1; 3)$B. $x in (-infty ; 1) cup (1; +infty )$C. $x in (1; 3)$D. $x in (-1; 1) cup (1; 3)$

Câu 43: mang sử $undersetx ightarrow x_0limf(x)$ = M. Lúc đó $undersetx ightarrow x_0limsqrt<3>f(x) = sqrt<3>M$ với

A. M B. M > 0C. $forall $ MD. M $ eq $ 0

Câu 44: Trong không gian, mệnh đề nào dưới đây sai?

A. Hai tuyến đường thẳng sáng tỏ cùng vuông góc với một đường thẳng thứ cha thì tuy vậy song cùng với nhauB. Một đường thẳng với một mặt phẳng (không đựng đường thẳng vẫn cho) cùng vuông góc với một con đường thẳng thì tuy nhiên song với nhauC. Hai đường thẳng riêng biệt cùng vuông góc với một phương diện phẳng thì song song cùng với nhauD. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc cùng với một mặt đường thẳng thì tuy vậy song cùng với nhau.

Câu 45: $undersetx ightarrow +infty lim(sqrtx^2 - 3x + 1 + x) là:

A. $+infty $B. $-infty $C. 0D. 2

Câu 46: cho hàm số f(x) = $left{eginmatrix3x - 5; lúc x leq -2\ ax + 3; lúc x > -2endmatrix ight.$. Quý hiếm nào của a nhằm hàm số đã cho liên tiếp tại x=-2?

A. 7B. -7C. 5D. 1

Câu 47: Tổng của cấp cho số nhân vô hạn 5, $sqrt5$, 1, $frac1sqrt5$, ... Là:

A. $frac1-sqrt55sqrt5$B. $frac5sqrt5sqrt5+1$C. $frac5sqrt51 - sqrt5$D. $frac5sqrt5sqrt5-1$

Câu 48: lim$frac3n^3 + nn^2$ là:

A. $+infty $B. $-infty $C. 0D. 1

Câu 49: Đạo hàm của hàm số y = $(x^3 - 2x^2)^2$ bằng:

A. $6x^5 + 16x^3$B. $6x^5 - 20x^4 - 16x^3$C. $6x^5 - 20x^4 + 4x^3$D. $6x^5 - 20x^4 + 16x^3$

Câu 50: $undersetx ightarrow 1^+limfrac4x-3x-1$ là: