TRẮC NGHIỆM CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

     

Trong bài viết này, KISS English sẽ share cho chúng ta bài tập trắc nghiệm giờ đồng hồ anh về các thì. Hãy quan sát và theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm các thì trong tiếng anh

Xem clip của KISS English để gắng thuộc lòng 12 thì trong giờ anh nhé.


Các thì trong tiếng Anh là gốc rễ cơ bản nhưng vô cùng quan trọng đặc biệt đối với học viên tương tự như người áp dụng tiếng Anh. Trong nội dung bài viết ngày hôm nay, KISS English sẽ share cho chúng ta những bài xích tập trắc nghiệm tiếng anh về các thì xuất xắc và xẻ ích. Hãy theo dõi và quan sát nhé.


40 Câu bài xích Tập Trắc Nghiệm giờ đồng hồ Anh Về các Thì tất cả Đáp Án

*
*
Bài Tập Trắc Nghiệm giờ đồng hồ Anh Về những Thì vượt Khứ

Quá Khứ Đơn

1. I (be)___ a student in Moloxop School in 1998.

A. Was

B. Were

C. Khổng lồ be

D. To lớn was

2. A number of (duck) ___ (go) ___ through here, yesterday.

A. Duck/go

B. Ducks/go

C. Ducks/went

D. Duck/went

3. I last (see)___ her at her house two ____ ago.

A. Saw/year

B. Seen/weeks

C. See/months

D. Saw/months

4. She (win) ___ the gold medal in 1986.

A. Win

B. Won

C. Lớn won

D. A, B, C

5. He had taught in this school before he (leave)____ for London.

A. Left

B. Leave

C. Leaving

D. Had left

6. I didn’t (see)_____ you before.

A. See

B. Saw

C. Seeing

D. Seen

7. What did you (do) ______ last night? – I (do) ______ my homework.

A. Do/does

B. Do/do

C. Do/did

D. Did/did

8. He (like)_________ tomatoes before. But, I am eating it now.

A. Like

B. Liked

C. Didn’t like

D. Has liked

9. I (study)__________ French when I was a child.

Xem thêm: Những Cách Quan Tâm Người Yêu, Top 10 Cách Quan Tâm Người Yêu Mỗi Ngày

A. Studies

B. Study

C. Studied

D. Were study

10. My computer (be)__________ broken yesterday.

A. Has been

B. Is

C. Was

D. Had been

Quá Khứ trả Thành

1. She _________ the ocean before she moved lớn Vancouver.

A. Had never seen

B. Never seen

C. Have never seen

D. Had never saw

2. The teacher ________ out when I arrived in the classroom.

A. Goes

B. Have gone

C. Has gone

D. Had gone

3. I ______ my document before the power went out in the computer lab.

A. Had save

B. Have saved

C. Had saved

D. Saved

4. When they arrived we _________ the test.

A. Had already started

B. Have already started

C. Starts

D. Already starting

5. George _________ his furniture before he moved khổng lồ Japan.

A. Have sold

B. Had sold

C. Had sell

D. Sells

6. Larry _________ his homework already by the time Roy came over.

A. Have finish

B. Finishes

C. Had finish

D. Had finished

7. I ________ a little Spanish before I went lớn Mexico.

A. Study

B. Had studied

C. Had study

D. Have studied

8. Ruth ________ an Australian until she met John.

A. Had never met

B. Have never met

C. Never met

D. Never have met

9. I ________ such majestic mountains before I went to Banff.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Cam Kết Chịu Trách Nhiệm Đơn Giản 2022, Mẫu Bản Cam Kết Chịu Trách Nhiệm

A. Never seen

B. Had never seen

C. Never have seen

D. Never saw

10. ________ visited Toronto before your trip last summer?

A. Have you ever

B. You had

C. Had ever you

D. Had you ever

Lời Kết

Trên đây là những bài bác tập trắc nghiệm giờ đồng hồ anh về các thì mà KISS English muốn chia sẻ với bạn. Hy vọng bài viết này tương xứng và hữu ích với bạn. Chúc chúng ta có thời hạn học vui vẻ cùng hiệu quả.