Thông Tư 20 Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học

     
bắt tắt nội dung VB gốc Tiếng Anh hiệu lực thực thi hiện hành VB liên quan Lược đồ văn bản MIX cài đặt về
Đăng nhập tài khoản giangdien.com.vn và đăng ký kết sử dụng ứng dụng tra cứu vãn văn bản.

Bạn đang xem: Thông tư 20 chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

">Theo dõi hiệu lực thực thi VB
chia sẻ qua:
*
*

đăng nhập tài khoản gói tiếng Anh hoặc nâng cấp để download file. Nếu như quý khách chưa xuất hiện tài khoản, vui tươi đăng ký tại đây!
đăng nhập tài khoản gói giờ Anh hoặc cải thiện để cài đặt file. Nếu như quý khách chưa có tài khoản, phấn kích đăng ký kết tại đây!

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

Số: 20/2018/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018


Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của chính phủ quy định cụ thể và gợi ý thi hành một vài điều của luật pháp Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và lí giải thi hành một vài điều của nguyên tắc Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 01 năm trước đó của chính phủ sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và khuyên bảo thi hành một số trong những điều của luật pháp Giáo dục;


Theo ý kiến đề nghị của cục trưởng viên Nhà giáo và Cán bộ thống trị giáo dục;

Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo phát hành Thông tư phát hành quy định chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.


Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
Điều 2. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 10 mon 10 năm 2018.Thông tư này thay thế sửa chữa Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày thứ tư tháng 5 năm 2007 của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp thầy giáo tiểu học cùng Thông tứ số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 mon 10 năm 2009 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành quy định chuẩn chỉnh nghề nghiệp cô giáo trung học cơ sở, cô giáo trung học phổ thông.
Điều 3. Chánh Văn phòng, viên trưởng viên Nhà giáo cùng Cán bộ quản lý giáo dục, thủ trưởng những đơn vị có liên quan thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu sở giáo dục và đào tạo và đào tạo, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có tương quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Nơi nhận: - Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng; - văn phòng và công sở Tổng túng bấn thư; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng Quốc hội; - Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - bộ trưởng; - Ủy ban TƯ chiến trận Tổ quốc Việt Nam; - Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ bốn pháp); - Ủy ban tổ quốc đổi mới giáo dục đào tạo và đào tạo; - Hội đồng quốc gia Giáo dục và trở nên tân tiến nhân lực; - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc chủ yếu phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; - Như Điều 3 (để thực hiện); - Công báo; - website của bao gồm phủ; - trang web của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo; - Lưu: VT, Vụ PC, viên NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ


QUY ĐỊNH

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG(Ban hành đương nhiên Thông tứ số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo)


Chương IQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định chuẩn chỉnh nghề nghiệp cô giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông bao gồm: chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi là chuẩn nghề nghiệp giáo viên), gợi ý sử dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
2. Phép tắc này áp dụng so với giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở, ngôi trường trung học tập phổ thông, ngôi trường phổ thông có rất nhiều cấp học, ngôi trường chuyên, ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú, ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú (sau trên đây gọi phổ biến là cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông) và những tổ chức, cá thể có liên quan.
Điều 2. Mục đích phát hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên
1. Làm căn cứ để thầy giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông tự review phẩm chất, năng lực; phát hành và triển khai kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cấp năng lực chăm môn, nghiệp vụ thỏa mãn nhu cầu yêu cầu đổi mới giáo dục.
2. Làm địa thế căn cứ để cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông reviews phẩm chất, năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên; xây cất và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lượng nghề nghiệp của giáo viên thỏa mãn nhu cầu mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương với của ngành Giáo dục.
3. Làm địa thế căn cứ để cơ quan làm chủ nhà nước nghiên cứu, thi công và thực hiện chế độ, cơ chế phát triển team ngũ cô giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông; lựa chọn, thực hiện đội ngũ gia sư cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.
4. Làm địa thế căn cứ để những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên xây dựng, cách tân và phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực chuyên môn, nhiệm vụ của thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông.
Điều 3. Phân tích và lý giải từ ngữTrong khí cụ này, những từ ngữ sau đây được gọi như sau:
1. Phẩm hóa học là tứ tưởng, đạo đức, lối sinh sống của giáo viên trong tiến hành công việc, nhiệm vụ.
2. Năng lượng là tài năng thực hiện tại công việc, trách nhiệm của giáo viên.
3. Chuẩn chỉnh nghề nghiệp thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông là khối hệ thống phẩm chất, năng lực mà gia sư cần dành được để thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục học viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.
4. Tiêu chuẩn chỉnh là yêu ước về phẩm chất, năng lực ở từng nghành nghề dịch vụ của chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên.
5. Tiêu chí là yêu ước về phẩm chất, năng lượng thành phần của tiêu chuẩn.
6. Nút của tiêu chuẩn là lever đạt được trong trở nên tân tiến phẩm chất, năng lượng của mỗi tiêu chí. Có ba mức so với mỗi tiêu chí theo lever tăng dần: mức đạt, nút khá, mức tốt; mức cao hơn đã bao hàm các yêu cầu ở mức thấp hơn liền kề.
a) mức đạt: có phẩm chất, năng lượng tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao trong dạy học với giáo dục học viên theo quy định;
b) mức khá: bao gồm phẩm chất, năng lượng tự học, trường đoản cú rèn luyện, chủ động đổi mới trong tiến hành nhiệm vụ được giao;
c) mức tốt: Có ảnh hưởng tích cực mang lại học sinh, đồng nghiệp, bố mẹ hoặc tín đồ giám hộ của học sinh trong việc thực hiện kim chỉ nam giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông và phát triển giáo dục địa phương.
7. Vật chứng là các dẫn chứng (tài liệu, bốn liệu, sự vật, hiện nay tượng, nhân chứng) được nêu ra để xác nhận một phương pháp khách quan liêu mức độ đã có được của tiêu chí.
8. Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên là việc xác minh mức độ đạt được về phẩm chất, năng lượng của thầy giáo theo vẻ ngoài của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
9. Cô giáo cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông nòng cốt là cô giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông có phẩm hóa học đạo đức tốt; phát âm biết về tình hình giáo dục; có năng lực chuyên môn, nhiệm vụ tốt; bao gồm uy tín trong anh em nhà trường; có năng lực tham mưu, tư vấn, hỗ trợ, dẫn dắt, share đồng nghiệp trong vận động chuyên môn, nhiệm vụ và trong chuyển động bồi chăm sóc phát triển năng lực nghề nghiệp.
10. Học tập liệu số là những tài liệu, dữ liệu thông tin, tài nguyên được số hóa, giữ trữ phục vụ cho bài toán dạy cùng học.
Chương IICHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Điều 4. Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáoTuân thủ các quy định với rèn luyện về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo; share kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp vào rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và tạo ra dựng phong cách nhà giáo.
1. Tiêu chí 1. Đạo đức công ty giáo
a) mức đạt: Thực hiện trang nghiêm các nguyên lý về đạo đức nhà giáo;
b) nấc khá: Có niềm tin tự học, từ rèn luyện với phấn đấu nâng cấp phẩm chất đạo đức bên giáo;
c) nấc tốt: Là tấm gương chủng loại mực về đạo đức nhà giáo; share kinh nghiệm, cung ứng đồng nghiệp vào rèn luyện đạo đức nhà giáo.
2. Tiêu chuẩn 2. Phong cách nhà giáo
a) mức đạt: tất cả tác phong và phương pháp làm việc phù hợp với các bước của gia sư cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông;
b) nút khá: bao gồm ý thức tự tập luyện tạo phong thái nhà giáo mẫu mực; tác động tốt mang đến học sinh;
c) nút tốt: Là tấm gương mẫu mã mực về phong thái nhà giáo; tác động tốt và cung cấp đồng nghiệp hình thành phong cách nhà giáo.
Điều 5. Tiêu chuẩn 2. Trở nên tân tiến chuyên môn, nghiệp vụ
Nắm vững chuyên môn và thành thục nghiệp vụ; liên tiếp cập nhật, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thay đổi giáo dục.
1. Tiêu chuẩn 3. Cách tân và phát triển chuyên môn bản thân
a) nấc đạt: Đạt chuẩn trình độ huấn luyện và giảng dạy và kết thúc đầy đủ các khóa đào tạo, tu dưỡng kiến thức chuyên môn theo quy định; gồm kế hoạch liên tục học tập, bồi dưỡng cải tiến và phát triển chuyên môn bản thân;
*
*

b) mức khá: dữ thế chủ động nghiên cứu, update kịp thời yêu cầu thay đổi về kỹ năng chuyên môn; áp dụng sáng tạo, tương xứng các hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, nâng cấp năng lực trình độ của phiên bản thân;
c) nấc tốt: hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm về cải tiến và phát triển chuyên môn của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
2. Tiêu chuẩn 4. Tạo kế hoạch dạy dỗ học và giáo dục và đào tạo theo hướng trở nên tân tiến phẩm chất, năng lượng học sinh
a) mức đạt: desgin được chiến lược dạy học và giáo dục;
b) mức khá: chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học với giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường cùng địa phương;
c) nút tốt: hướng dẫn, cung ứng đồng nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch dạy học cùng giáo dục.
3. Tiêu chuẩn 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục và đào tạo theo hướng cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
a) nấc đạt: Áp dụng được các cách thức dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh;
b) mức khá: dữ thế chủ động cập nhật, vận dụng linh hoạt và công dụng các phương pháp dạy học cùng giáo dục thỏa mãn nhu cầu yêu ước đổi mới, tương xứng với điều kiện thực tế;
c) nút tốt: hướng dẫn, cung cấp đồng nghiệp về con kiến thức, kĩ năng và gớm nghiệm áp dụng những phương pháp dạy học và giáo dục và đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh.
4. Tiêu chí 6. Kiểm tra, reviews theo hướng cách tân và phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh
a) mức đạt: sử dụng các cách thức kiểm tra tấn công giá công dụng học tập cùng sự tân tiến của học sinh;
b) mức khá: chủ động cập nhật, vận dụng trí tuệ sáng tạo các hình thức, phương pháp, cơ chế kiểm tra reviews theo hướng cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;
c) nấc tốt: phía dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề triển khai tác dụng việc soát sổ đánh giá hiệu quả học tập cùng sự văn minh của học sinh.
5. Tiêu chuẩn 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh
a) nút đạt: phát âm các đối tượng người tiêu dùng học sinh và nắm rõ quy định về công tác tư vấn và hỗ trợ học sinh; triển khai lồng ghép vận động tư vấn, cung ứng học sinh trong chuyển động dạy học cùng giáo dục;
b) nấc khá: Thực hiện kết quả các biện pháp tư vấn và hỗ trợ cân xứng với từng đối tượng người dùng học sinh trong vận động dạy học với giáo dục;
c) nút tốt: hướng dẫn, cung ứng đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai hiệu quả chuyển động tư vấn và cung cấp học sinh trong vận động dạy học cùng giáo dục.

Xem thêm: List 100 Danh Từ Tiếng Anh Thông Dụng Nhất Trong Tiếng Anh, 100 Từ Tiếng Anh Thông Dụng Nhất


Điều 6. Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Thực hiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn, mạnh khỏe dân chủ, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường
1. Tiêu chuẩn 8. Xây dựng văn hóa nhà trường
a) mức đạt: Thực hiện tương đối đầy đủ nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử trong phòng trường theo quy định;
b) nấc khá: Đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường theo quy định; có chiến thuật xử lý kịp thời, hiệu quả các vi phạm luật nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử vào lớp học với nhà trường trong phạm vi phụ trách (nếu có);
c) mức tốt: Là tấm gương chủng loại mực, share kinh nghiệm trong câu hỏi xây dựng môi trường thiên nhiên văn hóa lành mạnh trong đơn vị trường.
2. Tiêu chuẩn 9. Thực hiện quyền dân nhà trong nhà trường
a) nấc đạt: Thực hiện tương đối đầy đủ các luật về quyền dân chủ trong nhà trường, tổ chức học viên thực hiện tại quyền dân nhà trong bên trường;
b) nấc khá: Đề xuất giải pháp phát huy quyền dân công ty của học tập sinh, của phiên bản thân, bố mẹ học sinh hoặc tín đồ giám hộ cùng đồng nghiệp trong nhà trường; phân phát hiện, phản ánh, phòng chặn, giải pháp xử lý kịp thời các trường hợp phạm luật quy chế dân công ty của học viên (nếu có);
c) mức tốt: hướng dẫn, cung cấp đồng nghiệp trong việc triển khai và đẩy mạnh quyền dân nhà của học sinh, của bản thân, bố mẹ học sinh hoặc tín đồ giám hộ cùng đồng nghiệp.
3. Tiêu chí 10. Tiến hành và thi công trường học tập an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường
a) nấc đạt: Thực hiện tương đối đầy đủ các quy định trong phòng trường về trường học tập an toàn, chống chống đấm đá bạo lực học đường;
b) nút khá: Đề xuất phương án xây dựng trường học an toàn, chống chống bạo lực học đường; phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, cập nhật kịp thời các trường hợp vi phạm luật quy định về trường học tập an toàn, phòng chống bạo lực học mặt đường (nếu có);
c) nấc tốt: Là điển hình nổi bật tiên tiến về thực hiện và xây cất trường học an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường; chia sẻ kinh nghiệm thiết kế và tiến hành trường học tập an toàn, phòng chống bạo lực học đường.
Điều 7. Tiêu chuẩn 4. Cách tân và phát triển mối quan hệ tình dục giữa bên trường, mái ấm gia đình và xã hội
Tham gia tổ chức triển khai và tiến hành các chuyển động phát triển quan hệ giữa đơn vị trường, gia đình, làng mạc hội trong dạy dỗ học, giáo dục đào tạo đạo đức, lối sống, cống hiến và làm việc cho học sinh
1. Tiêu chí 11. Sản xuất dựng mọt quan hệ hợp tác ký kết với phụ huynh hoặc fan giám hộ của học sinh và các bên liên quan
a) mức đạt: Thực hiện đầy đủ các cách thức hiện hành đối với phụ huynh hoặc bạn giám hộ của học viên và những bên liên quan;
b) mức khá: tạo thành dựng mối quan hệ lành mạnh, tin tưởng với cha mẹ hoặc tín đồ giám hộ của học viên và các bên liên quan;
c) mức tốt: Đề xuất với đơn vị trường những biện pháp bức tốc sự phối hợp nghiêm ngặt với bố mẹ hoặc tín đồ giám hộ của học viên và những bên liên quan.
2. Tiêu chuẩn 12. Kết hợp giữa bên trường, gia đình, thôn hội nhằm thực hiện chuyển động dạy học cho học sinh
a) nấc đạt: cung cấp đầy đủ, kịp thời tin tức về tình trạng học tập, tập luyện của học sinh ở trên lớp; tin tức về chương trình, planer dạy học môn học tập và chuyển động giáo dục cho cha mẹ hoặc tín đồ giám hộ của học sinh và những bên gồm liên quan; đón nhận thông tin từ bố mẹ hoặc fan giám hộ của học viên và các bên có liên quan về thực trạng học tập, rèn luyện của học tập sinh;
b) nút khá: chủ động phối hợp với đồng nghiệp, bố mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan trong việc thực hiện các biện pháp hướng dẫn, cung cấp và động viên học sinh học tập, triển khai chương trình, chiến lược dạy học môn học tập và chuyển động giáo dục;
c) nút tốt: giải quyết và xử lý kịp thời các thông tin ý kiến từ cha mẹ hoặc bạn giám hộ của học sinh và những bên tương quan về quy trình học tập, rèn luyện và thực hiện chương trình, planer dạy học môn học tập và chuyển động giáo dục của học sinh.
3. Tiêu chuẩn 13. Kết hợp giữa đơn vị trường, gia đình, làng mạc hội để triển khai giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
a) nấc đạt: tham gia tổ chức, tin báo về nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử trong phòng trường cho phụ huynh hoặc fan giám hộ của học viên và những bên liên quan; chào đón thông tin từ phụ huynh hoặc tín đồ giám hộ của học sinh và những bên tương quan về đạo đức, lối sống của học sinh;
b) nấc khá: chủ động phối hợp với đồng nghiệp, phụ huynh hoặc bạn giám hộ của học viên và các bên tương quan trong triển khai giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh;
c) nấc tốt: giải quyết kịp thời các thông tin đánh giá từ cha mẹ hoặc tín đồ giám hộ của học sinh và những bên tương quan về giáo dục đạo đức, lối sống, cống hiến và làm việc cho học sinh.
Điều 8. Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc, ứng dụng technology thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy dỗ học, giáo dục
Sử dụng được ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc, ứng dụng technology thông tin, khai thác và sử dụng những thiết bị technology trong dạy dỗ học, giáo dục.
1. Tiêu chí 14. Thực hiện ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc
a) nút đạt: rất có thể sử dụng được những từ ngữ giao tiếp đơn giản dễ dàng bằng ngoại ngữ (ưu tiên giờ Anh) hoặc nước ngoài ngữ thứ hai (đối với cô giáo dạy ngoại ngữ) hoặc giờ dân tộc đối với những vị trí vấn đề làm yêu cầu thực hiện tiếng dân tộc;
b) nút khá: hoàn toàn có thể trao đổi thông tin về đầy đủ chủ đề 1-1 giản, quen thuộc hàng ngày hoặc chủ đề 1-1 giản, không còn xa lạ liên quan liêu đến vận động dạy học, giáo dục và đào tạo (ưu tiên giờ đồng hồ Anh) hoặc biết nước ngoài ngữ sản phẩm hai (đối với gia sư dạy nước ngoài ngữ) hoặc tiếng dân tộc so với những vị trí vấn đề làm yêu cầu thực hiện tiếng dân tộc;
c) nút tốt: rất có thể viết và trình bày đoạn văn đơn giản về những chủ đề quen thuộc trong chuyển động dạy học, giáo dục (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ máy hai (đối với thầy giáo dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu thương cầu áp dụng tiếng dân tộc.
2. Tiêu chí 15. Ứng dụng technology thông tin, khai quật và áp dụng thiết bị technology trong dạy học, giáo dục
a) nút đạt: sử dụng được các ứng dụng ứng dụng cơ bản, thiết bị technology trong dạy dỗ học, giáo dục và làm chủ học sinh theo quy định; hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng, khai thác và ứng dụng technology thông tin và các thiết bị technology trong dạy học, giáo dục theo quy định;
b) nút khá: Ứng dụng technology thông tin với học liệu số trong vận động dạy học, giáo dục; cập nhật và sử dụng tác dụng các phần mềm; khai quật và áp dụng thiết bị công nghệ trong vận động dạy học, giáo dục;
c) nút tốt: hướng dẫn, cung ứng đồng nghiệp cải thiện năng lực ứng dụng technology thông tin; khai quật và thực hiện thiết bị công nghệ trong chuyển động dạy học, giáo dục tộc;
Chương IIIHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Điều 9. Yêu cầu reviews theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên
1. Khách quan, toàn diện, công bằng và dân chủ.
2. Dựa vào phẩm chất, năng lượng và vượt trình thao tác của gia sư trong điều kiện ví dụ của nhà trường với địa phương.
3. Căn cứ vào lúc của từng tiêu chí đạt được tại Chương II hiện tượng này với có những minh triệu chứng xác thực, phù hợp.
Điều 10. Quy trình review và xếp loại tác dụng đánh giá chỉ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Điều 10 được phía dẫn vị Khoản 2.3 Điều 2 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326772&DocItemRelateId=72531" >
1. Quy trình đánh giá
Khoản 1 Điều 10 được phía dẫn bởi vì Khoản 2.1 Điều 2 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326773&DocItemRelateId=72529" >
a) thầy giáo tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;
b) Cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông tổ chức lấy chủ ý của người cùng cơ quan trong tổ chăm môn đối với giáo viên được reviews theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;
c) tín đồ đứng đầu tư mạnh sở giáo dục phổ thông thực hiện review và thông báo kết quả đánh giá cô giáo trên cơ sở công dụng tự đánh giá của giáo viên, chủ ý của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trải qua minh chứng xác thực, phù hợp.
Minh chứng xác xắn nêu tại Điểm c Khoản 1 Điều 10 được hướng dẫn bởi Khoản 2.2 Điều 2 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326776&DocItemRelateId=72530" >
2. Xếp loại công dụng đánh giá
a) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức tốt: Có tất cả các tiêu chuẩn đạt trường đoản cú mức tương đối trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong số đó có các tiêu chí tại Điều 5 chế độ này đạt mức tốt;
b) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, buổi tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt trường đoản cú mức khá trở lên, trong các số ấy các tiêu chí tại Điều 5 lao lý này đạt mức khá trở lên;
c) Đạt chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên ở tại mức đạt: Có tất cả các tiêu chuẩn đạt tự mức đạt trở lên;
d) chưa đạt chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt lúc không đáp ứng nhu cầu yêu mong mức đạt của tiêu chuẩn đó).
Điều 11. Chu kỳ review theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên
1. Cô giáo tự nhận xét theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học.
2. Fan đứng đầu tư mạnh sở giáo dục đào tạo phổ thông tổ chức nhận xét giáo viên theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học.
3. Vào trường hợp sệt biệt, được sự đồng ý của cơ quan quản lý cấp trên, công ty trường tinh giảm chu kỳ review giáo viên.
Điều 12. Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.
1. Tiêu chuẩn lựa lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán
Khoản 1 Điều 12 được hướng dẫn vị Khoản 3.1 Điều 3 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326787&DocItemRelateId=72532" >
a) Là giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông có ít nhất 05 năm khiếp nghiệm huấn luyện và đào tạo trực tiếp sinh hoạt cùng cấp học tính đến thời điểm xét chọn;
b) Được xếp loại đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt tới mức khá trở lên, trong những số đó các tiêu chí tại Điều 5 qui định này phải đạt tới mức tốt;
c) có khả năng thiết kế, triển khai các giờ dạy mẫu, tổ chức những tọa đàm, hội thảo, tu dưỡng về phương pháp, kỹ thuật dạy dỗ học, giáo dục, nội dung thay đổi liên quan lại đến vận động chuyên môn, nhiệm vụ và tu dưỡng cho đồng nghiệp trong trường hoặc những trường trên địa bàn tham khảo và học tập;
d) có công dụng sử dụng nước ngoài ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị technology trong dạy dỗ học cùng giáo dục, tạo ra và cải cách và phát triển học liệu số, bồi dưỡng giáo viên;
e) tất cả nguyện vọng thay đổi giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông cốt cán.Trong trường đúng theo cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông có số lượng giáo viên đáp ứng các đk được pháp luật tại điểm a, b, c, d, e khoản 1 Điều này nhiều hơn thế nữa theo yêu ước của cơ quan thống trị cấp bên trên thì ưu tiên lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông cốt cán dựa trên những tiêu chuẩn sau: có chuyên môn trên chuẩn trình độ đào tạo; được xếp loại nhận xét theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tầm mức tốt; được công nhận là gia sư dạy xuất sắc cấp tỉnh hoặc có thành tích đặc biệt xuất nhan sắc trong dạy học, giáo dục; tất cả sản phẩm phân tích khoa học kỹ thuật, chiến thuật đổi new trong dạy dỗ học và giáo dục được thừa nhận và sử dụng rộng rãi trong nhà trường, tại địa phương.
2. Các bước lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông cốt cán
a) Cơ sở giáo dục phổ thông chọn lọc và khuyến cáo giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông cốt cán và báo cáo cơ quan làm chủ cấp trên;
b) Trưởng phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy lựa chọn và phê để mắt giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán theo thẩm quyền; report sở giáo dục đào tạo và đào tạo;
c) giám đốc sở giáo dục đào tạo và giảng dạy lựa lựa chọn và phê duyệt list giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông nòng cột theo thẩm quyền; report Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra theo yêu cầu.
3. Trọng trách của gia sư cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông cốt cán
Khoản 3 Điều 12 được hướng dẫn bởi Khoản 3.2 Điều 3 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326797&DocItemRelateId=72533" >
a) Hỗ trợ, hỗ trợ tư vấn cho đồng nghiệp trong trường hoặc những trường trên địa bàn phát triển phẩm chất, năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, cân xứng với đk nhà trường, địa phương;
b) Hỗ trợ, tư vấn cho người cùng cơ quan trong ngôi trường hoặc những trường trên địa bàn các vấn đề liên quan đến đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục đào tạo cho học tập sinh; tham gia soạn tài liệu siêng đề môn học, tài liệu khuyên bảo (cho giáo viên, học tập sinh); tổ chức triển khai hướng dẫn các đề tài phân tích khoa học tập cho học viên theo yêu ước của fan đứng đầu tư mạnh sở giáo dục đào tạo phổ thông và cơ sở quản lý;
c) hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong trường hoặc các trường trên địa bàn về các hoạt động xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giảng dạy môn học; về việc thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng internet; về bồi dưỡng, tập huấn cải thiện năng lực chuyên môn cho team ngũ thầy giáo trong trường hoặc những trường trên địa bàn; gia nhập tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu thường niên của ngành (cấp phòng, sở, Bộ);
d) Tham mưu, hỗ trợ tư vấn cho cung cấp quản lí trực tiếp về công tác xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cân xứng với điều kiện ví dụ của địa phương nhằm bảo đảm mục tiêu, quality dạy học, giáo dục và nâng cao năng lực siêng môn, nhiệm vụ của đội hình giáo viên; tham gia tổ chức, báo cáo chuyên môn, nghiệp vụ tại những hội nghị chuyên đề, những buổi sinh hoạt trình độ của trường hoặc các trường trên địa bàn;
e) thực hiện kết nối, bắt tay hợp tác với những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, các đơn vị nghiên cứu, áp dụng và chuyển giao khoa học giáo dục và đào tạo (đặc biệt là công nghệ sư phạm ứng dụng).
Chương IVTỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoCục công ty giáo với Cán bộ quản lý giáo dục chỉ đạo, phía dẫn, bình chọn việc thực hiện các hiện tượng của văn phiên bản này; xuất bản kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cải cách và phát triển đội ngũ thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông thỏa mãn nhu cầu yêu mong về phẩm chất, năng lượng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
Điều 14. Nhiệm vụ của sở giáo dục đào tạo và đào tạo

1. Chỉ đạo, tổ chức tiến hành Quy định này theo thẩm quyền; cập nhật, report Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo công dụng đánh giá thầy giáo theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên trước thời điểm ngày 30 mon 6 hằng năm.
Việc report kết quả tiến hành nêu trên Khoản 1 Điều 14 được hướng dẫn vị Điều 4 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326806&DocItemRelateId=72534" >
2. Xuất bản và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cải cách và phát triển đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông theo thẩm quyền dựa trên công dụng đánh giá thầy giáo theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
Điều 15. Trách nhiệm ở trong phòng giáo dục với đào tạo
1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai Quy định này theo thẩm quyền; cập nhật, report sở giáo dục và đào tạo và đào tạo tác dụng đánh giá cô giáo theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
2. Phát hành và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cải tiến và phát triển đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông theo thẩm quyền dựa trên hiệu quả đánh giá giáo viên theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên.
Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông
1. Bạn đứng đầu tư mạnh sở giáo dục phổ thông chỉ đạo, tổ chức nhận xét giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; cập nhật, báo cáo cơ quan làm chủ cấp trên tác dụng đánh giá cô giáo theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
2. Kiến thiết và tiến hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cô giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông theo thẩm quyền dựa trên kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
3. Tư vấn với cơ quan quản lý cấp trên, tổ chức chính quyền địa phương về công tác làm việc quản lý, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho nhóm ngũ gia sư cơ sở giáo dục phổ thông dựa trên tác dụng đánh giá chỉ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
Thuộc tính văn bản
Thông tứ 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục đào tạo và Đào sinh sản về việc phát hành Quy định chuẩn nghề nghiệp cô giáo cơ sở giáo dục phổ thông
Cơ quan lại ban hành: Bộ giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đã biết
vui miệng đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cấp để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản người tiêu dùng đăng cam kết tại đây!
Số hiệu: 20/2018/TT-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đã biết
vui mừng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cấp để coi Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản người tiêu dùng đăng cam kết tại đây!
sung sướng đăng nhập tài khoản để coi Ngày áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản người sử dụng đăng ký kết tại đây!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
vui tươi đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để xem triệu chứng hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản người sử dụng đăng ký kết tại đây!
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Tóm tắt văn bản

Ban hành chuẩn giáo viên phổ biến mới

Theo đó, chuẩn nghề nghiệp thầy giáo phổ thông gồm 05 tiêu chuẩn, vậy thể: Phẩm chất nhà giáo; cách tân và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; Xây dựng môi trường giáo dục; phát triển mối dục tình giữa nhà trường, mái ấm gia đình và buôn bản hội; thực hiện ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai quật và thực hiện thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.

Riêng tiêu chuẩn chỉnh sử dụng ngoại ngữ được đánh giá theo những mức: nấc đạt (Có thể áp dụng được những từ ngữ giao tiếp đơn giản và dễ dàng bằng nước ngoài ngữ hoặc ngoại ngữ sản phẩm hai); Mức hơi (Có thể trao đổi thông tin về đông đảo chủ đề đơn giản, quen thuộc hàng ngày hoặc nhà đề đối kháng giản, thân thuộc liên quan tiền đến hoạt động dạy học, giáo dục; Mức giỏi (Có thể viết hoặc trình diễn đoạn văn đơn giản dễ dàng về các chủ đề rất gần gũi trong hoạt động dạy học, giáo dục…).

Xem thêm: Những Cách Buộc Dây Giày Converse 8 Lỗ Cổ Cao Đầy Năng Động, 7 Cách Thắt Dây Giày Converse 5 Lỗ

Giáo viên tự reviews theo chu kỳ một năm một lần vào thời điểm cuối năm; tín đồ đứng đầu tư mạnh sở giáo dục và đào tạo phổ thông tổ chức đánh giá giáo viên theo chu kỳ 2 năm một lần vào cuối năm học.