4

     

1. Công dụng của hàm substr()

Hàm substr() vào PHP có chức năng lấy ra một chuỗi bé trong chuỗi cha ban đầu. Chuỗi bé được lấy ra phụ thuộc vào vào đối số truyền vào hàm substr().

Bạn đang xem: 4


*
Minh họa hàm substr() trong PHP

2. Cú pháp của hàm substr()

substr(string $string, int $offset, int $length = null): stringTrong đó:– $string là chuỗi cha ban đầu muốn lấy chuỗi bé ra. Thông số này phải có kiểu là string.– $offset là vị trí bước đầu lấy chuỗi bé trong chuỗi cha.Nếu offset là số ko âm (>=0) thì chuỗi con trả về sẽ bước đầu ở địa chỉ của offset. Vị trí các ký tự trong chuỗi bước đầu từ 0. Ví dụ, chuỗi “abcdef” thì ‘a’ bao gồm vị trí là 0, ‘b’ là 1, ‘c’ là 2,…Nếu offset là số âm thì chuỗi nhỏ trả về sẽ bước đầu ở địa chỉ của offset nhưng lại được tiến công vị trí từ thời điểm cuối chuỗi. Ví dụ, chuỗi “abcdef” thì ‘f’ bao gồm vị trí -1, ‘e’ là -2, ‘d’ là -3,…$rest = substr("abcdef", -1);//"f"$rest = substr("abcdef", -2);//"ef"$rest = substr("abcdef", -3, 1);//"d"Nếu offset là số lớn hơn hoặc bằng độ lâu năm của chuỗi thì chuỗi trống rỗng (empty) sẽ tiến hành trả về.

Xem thêm: Học Từ Vựng Về Sở Thích “Hobbies & Interests”, Tất Tần Tật Về Chủ Đề Sở Thích Trong Tiếng Anh

– $length là độ nhiều năm chuỗi con mong lấy ra. $length là thông số tùy chọn, có thể có hoặc không.Nếu $length không có thì chuỗi nhỏ trả về sẽ bắt đầu từ địa chỉ của offset cho cuối chuỗi phụ thân ban đầu.Nếu $length có thì:Nếu $length0, false hoặc null thì chuỗi rỗng sẽ được trả về.Nếu $length là số dương thì chuỗi bé trả về đang chứa tối đa $length ký tự bắt đầu từ địa điểm offset.Nếu $length là số âm thì chuỗi nhỏ trả về bắt đầu từ vị trí offset đến cuối chuỗi cha lúc đầu nhưng bỏ đi $length ký tự từ lúc cuối chuỗi.$rest = substr("abcdef", 0, -1); //"abcde"$rest = substr("abcdef", 2, -1); //"cde"$rest = substr("abcdef", 4, -4); //""$rest = substr("abcdef", -3, -1); //"de"– tác dụng trả về có thể là một chuỗi nhỏ hoặc chuỗi rỗng (empty).

Xem thêm: Loa Nghe Nhạc Kiêm Sạc Dự Phòng Power Jam 3 In 1, Loa Sạc Dự Phòng 3 Trong 1 Power Jam

3. Một vài ví dụ áp dụng hàm substr()

echo substr("abcdef", 1); //bcdefecho substr("abcdef", 1, 3); //bcdecho substr("abcdef", 0, 4);//abcdecho substr("abcdef", 0, 8);//abcdefecho substr("abcdef", -1, 1);//fLưu ý: Hàm substr() ko làm biến hóa chuỗi thân phụ ban đầu.