Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Peptit

     

Trong các loại aminoaxit thì chỉ có loại α-amino axit bắt đầu là đối kháng phân cấu trúc nên peptit và protein. Vào phân tử peptit hay protein thì links peptit là mối links yếu nhất, dễ dẫn đến đứt dẫn đến đặc điểm cơ phiên bản nhất của peptit và protein là làm phản ứng thủy phân <…>


Trong những loại aminoaxit thì chỉ tất cả loại α-amino axit mới là đối chọi phân kết cấu nên peptit và protein. Vào phân tử peptit hay protein thì links peptit là mối liên kết yếu nhất, dễ dẫn đến đứt dẫn đến tính chất cơ bạn dạng nhất của peptit và protein là bội phản ứng thủy phân trong môi trường xung quanh axit và bazơ. Để giải cấp tốc được những bài tập thủy phân peptit cùng protein đề nghị thực hiện công việc sau:

Bước 1: Đặt công thức tổng quát cho peptit:


giả sử 1-1 phân cấu trúc nên peptit chức một tổ NH2 và một tổ COOH gồm công thức là: NH2-R-COOH thì công thức tổng quát của peptit là n(1-n)H2O. Nếu α-amino axit là no, mạch hở chứa một đội NH2 và một tổ COOH thì gồm công thức tổng quát là: n(1-n)H2O (Với n là số nơi bắt đầu α-amino axit kết cấu nên peptit).

Bạn đang xem: Phương pháp giải nhanh bài tập peptit

Bước 2: Viết phương trình làm phản ứng thủy phân

* Phương trình phản nghịch ứng thủy phân hoàn toàn:


– Trong môi trường thiên nhiên axit và bazơ mà lại không đưa môi trường xung quanh vào phương trình phản nghịch ứng:

*
n(1-n)H2O + (n-1)H2O nNH2-R-COOH

Khi đun cho nóng trong môi trường axit như HCl:

*
n(1-n)H2O + (n-1)H2O + nHCl nNH3Cl-R-COOH

– Khi đun cho nóng trong môi trường thiên nhiên bazơ như NaOH:

*
n(1-n)H2O + nNaOH nNH2-R-COONa + H2O

* Phương trình thủy phân không trả toàn: Đặt X=NH2-R-COOH

*
n(1-n)H2O a(1-a)H2O + b(1-b)H2O + ………..+

(a,b,…

cách 3: nhờ vào phương trình thủy phân, dữ kiện bài xích cho và các định luật xác minh dữ kiện bài xích yêu cầu.

Dựa vào định phương tiện bảo toàn khối lượng:


*

*


mpeptit + m = maminoaxit


*

*


Muối


mpeptit + m + mHCl = m


*


Muối


mpeptit + mNaOH = m + m

Dựa vào định mức sử dụng bảo toàn mol nơi bắt đầu α-amino axit:

số mol n(1-n)H2O× n= số mol a(1-a)H2O×a +b(1-b)H2O×b+……..+ số mol X

Chú ý :

– dựa vào phương trình thủy phân nhằm tìm quan hệ số mol của những chất trong một phương trình làm phản ứng để xác minh số mol hoặc nhiều loại peptit.

– khối lượng mol của n-peptit = α-amino axit×n – 18(n-1).

– Đốt cháy peptit tạo nên từ α-amino axit no, mạch hở chứa một đội NH2 và một nhóm COOH theo phương trình tổng thể sau:

n(1-n)H2O + (3a.n-1,5n)/2 O2 → a.n CO2 +(2a.n-n+2)/2 H2O + n/2 N2

BÀI TẬP MINH HỌA PHƯƠNG PHÁP

Câu 1: Cho 13,32 gam peptit X bởi n nơi bắt đầu alalin tạo thành thành, thủy phân hoàn toàn trong môi trường xung quanh axit nhận được 16,02 gam alalin duy nhất. X thuộc một số loại nào?

A. Tripeptit B. Tetrapeptit C. Hexapeptit D. Đipeptit

HD: Phương trình làm phản ứng: n(n-1)H2O + (n-1)H2O → nAla

(71n+18) 89n

13,32 16,02

Ta tất cả (71n+18).16,02 = 13,32.89n → n=6 → giải đáp C

Câu 2: Khi thủy phân hoàn toàn 65 gam một oligopeptit X chiếm được 22,25 gam alalin cùng 56,25 gam glyxin. X thuộc loại nào?

A. Tripeptit B. Tetrapeptit C. Hexapeptit D. Đipeptit

HD: Phương trình phản bội ứng: ab(a+b-1) + (a+b-1)H2O → aAla + bGly

Theo bảo toàn khối lượng: mH2O = 22,25 + 56,25 – 65 → nH2O =0,75

Vậy (a+b-1)0,25= 0,75 cùng 0,75a=0,25b → a=1, b=3 → X là tetrapeptit → câu trả lời B

Câu 3: (Đề thi tuyển chọn sinh đại học Khối A- 2011) Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala mạch hở thu được các thành phần hỗn hợp gồm: 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala, 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là:

A. 90,6. B. 111,74. C. 81,54. D. 66,44

HD: Áp dụng định lý lẽ bảo toàn nơi bắt đầu Ala ta có:

4x= 1. 28,48/89 +2. 32/160 + 3. 27,72/231→ x=0,27 → m=81,54→ câu trả lời C


Câu 4:(Đề thi tuyển sinh đại học Khối B- 2012): Đun nóng m gam láo lếu hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở X với 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml dung dich NaOH 1M vừa đủ. Sau khi các phản bội ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 72,48 gam muối khan của các amino axit đều phải sở hữu một đội -COOH và một đội nhóm -NH2 trong phân tử. Quý giá của m là:

A. 51,72. B. 54,30. C. 66,00. D. 44,48.

HD: X + 4NaOH → 4Muối + H2O

a 4a a

Y + 3NaOH → 3Muối + H2O

2a 6a 2a

Ta có: nNaOH= 10a= 0,6 → a= 0,06 mol → m + 0,6.40 = 72,48 + 0,18.18→ m= 51,72 gam→ lời giải A.

Câu 5:(Đề thi tuyển chọn sinh đại học Khối B- 2010):Đipeptit mạch hở X cùng mạch hở Y đông đảo được tạo thành từ một các loại amino axit no, mạch hở có một đội nhóm NH2 và một đội COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được sản phẩm gồm CO2, H2O, với N2 trong đó tổng trọng lượng CO2 và H2O bởi 54,9 gam. Trường hợp đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, thành phầm thu được cho lội qua dung dịch nước vôi vào dư thì thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là:

A. 45. B. 120. C. 30. D. 60.

HD: Công thức của X: 2(-1)H2O và Y: 3(-2)H2O

PT cháy Y: 3(-2)H2O + O2→ 3aCO2 + (6a-1)/2H2O + 3/2N2

0,1 0,3a 0,05(6a-1)

Ta có: 0,3a.44 + 0,05(6a-1)18 = 54,9→ a= 3

PT cháy X: : 2(-1)H2O + O2 → 6CO2 → CaCO3 →m=120→đáp án B

0,2 1,2 1,2

Câu 6: Tripeptit mạch hở X cùng Tetrapeptit mạch hở Y hầu hết được tạo nên từ một amino axit no,mạch hở có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2 .Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X thu được sản phẩm gồm H2O,CO2 với N2 trong các số ấy tổng cân nặng CO2 với H2O bởi 36,3 gam .Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol Y thì số mol O2 buộc phải phản ứng là:

A. 2,8 mol. B 1,8 mol. C. 1,875 mol. D. 3,375 mol

HD: X,Y gần như sinh ra bởi vì Amino axit bao gồm CT CnH2n+1O2N.

Do vậy ta gồm CT gộp lại của X,Y tương xứng là: C3nH6n – 1O4N3(X) , C4nH8n – 2O5N4(Y).

Phản ứng cháy X: C3nH6n – 1O4N3 + pO2

*
3nCO2 + (3n-0,5)H2O + N2

0,1mol 0,3n(mol) 0,3(3n-0,5)mol

Ta bao gồm phương trình tổng khối lượng H2O với CO2 : 0,3<44.n + 18. (3n-0,5)> = 36.3

*
n = 2

Phản ứng cháy Y: C4nH8n – 2 O5N4 + pO2

*
4nCO2 + (4n-1)H2O + N2 .

0,2mol 0,2.p 0,8n (0,8n -0,2)

Áp dụng BT nguyên tố Oxi :

0,2.5+ 0,2.2p = 0,8.2.2 +(0,8.2 -0,2)

*
p = 9
*
nO2 = 9×0,2 = 1,8mol
*
đáp án B

Câu 7: X là 1 trong Tetrapeptit cấu tạo từ Amino axit A, vào phân tử A có một nhóm-NH2, 1 đội -COOH ,no, mạch hở. Trong A Oxi chiếm 42,67% khối lượng. Thủy phân m gam X trong môi trường xung quanh acid thì chiếm được 28,35 gam tripeptit; 79,2 gam đipeptit và 101,25 gam A. Cực hiếm của m là:

A. 184,5. B. 258,3. C. 405,9. D. 202,95.

HD: tự % cân nặng Oxi vào A ta khẳng định được A là Gli ( H2NCH2COOH) với M=75

Tính số mol: Tripeptit là : 28,35: 189 = 0,15 mol

Đipeptit là : 79,2 : 132 = 0,6 mol

Glyxin(A) : 101,25 : 75 = 1,35 mol.

Áp dụng ĐLBT cội Gly ta có: 4x= 0,15.3 + 0,6.2 +1,35→x=0,75→ m =184,5 gam→đáp án A

Câu 8: Tripeptit M và Tetrapeptit Q được tạo ra từ một aminoacid X mạch hở ( phân tử chỉ cất 1 đội NH2 ). Phần trăm cân nặng Nito vào X bởi 18,667%. Thủy phân không hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp M,Q (có tỉ trọng số mol 1:1) trong môi trường Axit nhận được 0,945 gam M; 4,62 gam đipeptit và 3,75 gam X. Giá trị của m là:

A. 4,1945. B. 8,389. C. 12,58. D. 25,167.

HD: Ta tất cả %N =

*
X là Glyxin

Do hai peptit bao gồm tỉ lệ số mol phản ứng 1:1 bắt buộc xem hỗn hợp M,Q là một trong những Heptapeptit tất cả M = 435g/mol.

Đặt nM= nQ= x mol theo bảo toàn nơi bắt đầu Gly ta có:

3x + 4x = 0,005.3 + 0,035.2 + 0,05 → x= 27/1400→ m= 8,389 gam→ lời giải B

Câu 9: Thủy phân hoàn toàn 143,45 gam hỗn hợp A tất cả hai tetrapeptit thu được 159,74 gam hỗn hợp X gồm những Aminoaxit (Các Aminoaxit chỉ cất 1nhóm -COOH cùng 1 team -NH2). Mang lại tòan cỗ X tính năng với hỗn hợp HCl dư, tiếp nối cô cạn dung dịch thì nhận được m gam muối hạt khan. Tính trọng lượng nước bội phản ứng và giá trị của m thứu tự là:

A. 8,145 gam cùng 203,78 gam. B. 32,58 gam với 10,15 gam.

C. 16,2 gam và 203,78 gam D. 16,29 gam với 203,78 gam.

HD: Đặt công thức chung cho tất cả hổn hợp A là 4(-3)H2O

*
4(-3)H2O + 3H2O + 4HCl 4NH3Cl-R-COOH

Áp dụng ĐLBTKL

*
nH2O =
*
*
mH2O = 16,29 gam.

Từ phản bội ứng

*
nHCl=
*
H2O =
*

Áp dụng BTK

*
mMuối = mX + mHCl = 159,74 +
*
.36,5 = 203,78 gam
*
đáp án D

BÀI TẬP TỰ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP

Câu 1: Thủy phân trọn vẹn 60(g) tất cả hổn hợp hai Đipeptit chiếm được 63,6(g) tất cả hổn hợp X gồm những Aminoacid no mạch hở (H2NRCOOOH). Nếu đem 1/10 các thành phần hỗn hợp X công dụng với hỗn hợp HCl dư thu được m(g) muối. Giá trị của m là?

A. 7,82.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 5 Chương Trình Mới Có File Nghe Năm 2022

B. 8,72. C. 7,09. D.16,3.

Câu 2: X là 1 trong những Hexapeptit cấu trúc từ một Aminoacid H2N-CnH2n-COOH(Y). Y tất cả tổng % cân nặng Oxi và Nito là 61,33%. Thủy phân hết m(g) X trong môi trường xung quanh acid chiếm được 30,3(g) pentapeptit, 19,8(g) đieptit với 37,5(g) Y. Quý hiếm của m là?

A. 69 gam. B. 84 gam. C. 100 gam. D.78 gam.

Câu 3: X là một trong tetrapeptit cấu trúc từ một amino axit (A) no, mạch hở có một nhóm –COOH ; 1 nhóm –NH2. Trong A %N = 15,73% (về khối lượng). Thủy phân m gam X trong môi trường xung quanh axit chiếm được 41,58 gam tripeptit ; 25,6 gam đipeptit với 92,56 gam A. Cực hiếm của m là :

A. 149 gam. B. 161 gam. C. 143,45 gam. D. 159 gam.

Câu 4: X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m gam các thành phần hỗn hợp X cùng Y có tỉ lệ số mol nX : nY = 1 : 3 cùng với 780 ml hỗn hợp NaOH 1M (vừa đủ), sau thời điểm phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch thu được 94,98 gam muối. M có giá trị là

A. 68,1 gam. B. 64,86 gam. C. 77,04 gam. D. 65,13 gam.

Câu 5: X cùng Y thứu tự là những tripeptit với tetrapeptit được chế tạo ra thành từ cùng một amino axit no mạch hở, có một đội nhóm –COOH và một nhóm –NH2. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol Y thu được sản phẩm gồm CO2, H2O, N2, trong số ấy tổng trọng lượng của CO2 cùng H2O là 47,8 gam. Giả dụ đốt cháy trọn vẹn 0,3 mol X cần từng nào mol O2 ?

A. 2,8 mol. B. 2,025 mol. C. 3,375 mol. D. 1,875 mol.

Câu 6: Thủy phân 14(g) một Polipeptit(X) với công suất đạt 80%,thi chiếm được 14,04(g) một

*
– aminoacid (Y). Xác minh Công thức kết cấu của Y?

A. H2N(CH2)2COOH. B. H2NCH(CH3)COOH.

C. H2NCH2COOH D. H2NCH(C2H5)COOH

Câu 7: Đun lạnh alanin thu được một số trong những peptit trong đó có peptit A gồm phần trăm khối lượng nitơ là 18,54%. Cân nặng phân tử của A là :

A. 231. B. 160. C. 373. D. 302.

Câu 8: khi thủy phân hoàn toàn 55,95 gam một peptit X thu được 66,75 gam alanin (amino axit duy nhất). X là :

A. Tripeptit. B. Tetrapeptit. C. pentapeptit. D. đipeptit.

Câu 9: lúc thủy phân hoàn toàn 65 gam một peptit X thu được 22,25 gam alanin và 56,25 gam glyxin. X là :

A. Tripeptthu được. B. tetrapeptit. C. Pentapeptit. D. đipeptit.

Câu 10: Thuỷ phân hoàn toàn 500 gam một oligopeptit X (chứa trường đoản cú 2 đến 10 gốc α-amino axit) nhận được 178 gam amino axit Y với 412 gam amino axit Z. Biết phân tử khối của Y là 89. Phân tử khối của Z là :

A. 103. B. 75. C. 117. D. 147.

Câu 11: Tripeptit X tất cả công thức sau :

H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH(CH3)–COOH

Thủy phân trọn vẹn 0,1 mol X vào 400 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng là :

A. 28,6 gam. B. 22,2 gam. C. 35,9 gam. D. 31,9 gam.

Câu 12: Protein A có cân nặng phân tử là 50000 đvC. Thuỷ phân 100 gam A nhận được 33,998 gam alanin. Số mắt xích alanin vào phân tử A là :

A. 191. B. 212. C. 123 D. 224.

Câu 13: Thủy phân 1250 gam protein X chiếm được 425 gam alanin. Giả dụ phân tử khối của X bằng 100000 đvC thì số mắt xích alanin bao gồm trong X là :

A. 453. B. 382. C. 328. D. 479.

Xem thêm: Hạ Long Trở Thành Thành Phố Trực Thuộc Tỉnh Lớn Nhất Cả Nước

Câu 14: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A thì chiếm được 3 mol glyxin ; 1 mol alanin với 1mol valin. Khi thuỷ phân không hoàn toàn A thì trong lếu láo hợp thành phầm thấy có những đipeptit Ala-Gly ; Gly-Ala với tripeptit Gly-Gly-Val. Amino axit đầu N, amino axit đầu C sinh sống pentapeptit A theo lần lượt là :

A. Gly, Val. B. Ala, Val. C. Gly, Gly. D. Ala, Gly.

Câu 15: Thuỷ phân không hoàn toàn tetrapeptit (X), ngoài các a-amino axit còn thu được các đipetit: Gly-Ala ; Phe-Val ; Ala-Phe. Cấu trúc nào sau đây là đúng của X ?

A. Val-Phe-Gly-Ala. B. Ala-Val-Phe-Gly.

C. Gly-Ala-Val-Phe. D. Gly-Ala-Phe-Val.

Câu 16: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, nhận được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe cùng tripeptit Gly-Ala-Val tuy thế không chiếm được đipeptit Gly-Gly. Hất X gồm công thức là

A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val. B. Gly-Ala-Val-Val-Phe.

C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly. D. Val-Phe-Gly-Ala-Gly.

Câu 17: Công thức nào dưới đây của pentapeptit (A) thỏa điều kiện sau: Thủy phân hoàn toàn 1 mol A thì thu được những α – amino axit là : 3 mol glyxin, 1 mol alanin, 1 mol valin. Thủy phân không trọn vẹn A, quanh đó thu được các amino axit thì còn chiếm được 2 đipeptit : Ala-Gly ; Gly-Ala với 1 tripeptit Gly-Gly-Val.