Phiếu đánh giá phân loại công chức

     

Phiếu tấn công giá, xếp loại quality công chức năm 2022 là căn cứ để cha trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, quy hoạch, xẻ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức được thực hiện trước ngày 15 tháng 12 mặt hàng năm. Vậy dưới đó là mẫu phiếu xếp các loại công chức và cách điền đưa ra tiết, mời chúng ta cùng tải về tại phía trên nhé.

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá phân loại công chức


Phiếu đánh giá, xếp loại quality công chức năm 2022


Phiếu reviews xếp một số loại công chức giáo viên


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

Năm:

Họ với tên:…………………………………………………………………………………

Chức vụ, chức danh:………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………..

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Thiết yếu trị tứ tưởng:………………………………………………………………………

2. Đạo đức, lối sống:………………………………………………………………………

3. Tác phong, lề lối làm cho việc:………………………………………………………………

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:………………………………………………………………….

5. Hiệu quả thực hiện tại chức trách, trọng trách được giao (xác xác định rõ nội dung các bước thực hiện; xác suất hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

6. Thái độ ship hàng nhân dân, công ty lớn (đối với số đông vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc thẳng giải quyết công việc của fan dân cùng doanh nghiệp):

I. PHẦN DÀNH RIÊNG mang lại CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản ngại lý, phụ trách (xác xác định rõ nội dung công việc thực hiện; phần trăm hoàn thành, chất lượng, quá trình công việc):

8. Năng lực lãnh đạo, quản ngại lý:……………………………………………….…………

9. Năng lượng tập hợp, đoàn kết:……………………………………………….…………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự dấn xét ưu, khuyết điểm:……………………………………………….………

……………………………………………….…………………………………………

……………………………………………….…………………………………………

2. Từ bỏ xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ; ngừng tốt nhiệm vụ; xong nhiệm vụ; không chấm dứt nhiệm vụ).

…., ngày....tháng....năm....NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

III. Ý KIN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Phần dành cho những người đứng đầu đơn vị chức năng cấu thành (nếu có))

……………………………………………….…………………………………………

……………………………………………….…………………………………………

…., ngày....tháng....năm....NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC(Phần dành cho cấp gồm thẩm quyền tấn công giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:……………………………………………….……..……

2. Công dụng đánh giá, xếp một số loại chất lượng:…………………………………….…………

(Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ; xong xuôi tốt nhiệm vụ; xong xuôi nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

3. Nhận định và đánh giá chiều hướng, triển vọng cải cách và phát triển của cán bộ:

…., ngày....tháng....năm....NGƯỜI CÓ THẨM QUYN ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ chúng ta tên)


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc-------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨCNăm...........

Họ với tên: .............................................. ................................................................

Chức vụ, chức danh: ............................. ................................................................

Đơn vị công tác: ..................................... ................................................................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Bao gồm trị tư tưởng:

................................................................ ................................................................

2. Đạo đức, lối sống:

................................................................ ................................................................

3. Tác phong, lề lối có tác dụng việc:

................................................................ ................................................................

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

................................................................ ................................................................

5. Tác dụng thực hiện tại chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung các bước thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, quá trình công việc):

................................................................ ................................................................

6. Thái độ giao hàng nhân dân, công ty lớn (đối với phần nhiều vị trí xúc tiếp trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của tín đồ dân và doanh nghiệp):

................................................................ ................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG đến CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung các bước thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, hóa học lượng, giai đoạn công việc):

................................................................ ................................................................

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

................................................................ ................................................................

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

................................................................ ................................................................

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự dìm xét ưu, khuyết điểm:

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

2. Trường đoản cú xếp loại chất lượng:

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

(Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; kết thúc nhiệm; không chấm dứt nhiệm vụ).

......, ngày.... Tháng.... Năm.....

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Phần dành cho tất cả những người đứng đầu đơn vị cấu thành (nếu có))

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

......., ngày ....tháng....năm......NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC (Phần dành riêng cho cấp gồm thẩm quyền tấn công giá)

1. Nhân xét ưu, khuyết điểm:

................................................................ ................................................................

2. Công dụng đánh giá, xếp một số loại chất lượng:

................................................................ ................................................................

(Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; không xong xuôi nhiệm vụ).

3. đánh giá và nhận định chiều hướng, triển vọng trở nên tân tiến của cán bộ:

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

...., ngày ....tháng....năm.....

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ(Ký tên, ghi rõ bọn họ tên)


TÊN CƠ QUAN…….ĐƠN VỊ….-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc---------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC1

Năm ………..

Họ với tên: …………………………………………………………………………………….

Chức vụ, chức danh: ………………..………………………………………………………..

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………..

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chủ yếu trị tứ tưởng:

…………………………………………………………………………………………………

2. Đạo đức, lối sống:

…………………………………………………………………………………………………

3. Tác phong, lề lối làm việc:

…………………………………………………………………………………………

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Khi Nào Dùng In On At, In & On: Dùng Sao Cho Đúng? Cách Dùng Giới Từ In On At Trong Tiếng Anh

5. Tác dụng thực hiện tại chức trách, trách nhiệm được giao (xác định rõ nội dung quá trình thực hiện; xác suất hoàn thành, chất lượng, quy trình tiến độ công việc):

…………………………………………………………………………………………………

6. Thái độ ship hàng nhân dân, công ty lớn (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc thẳng giải quyết quá trình của fan dân với doanh nghiệp):

…………………………………………………………………………………………………

PHẦN DÀNH RIÊNG mang đến CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao lãnh đạo, cai quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung các bước thực hiện; phần trăm hoàn thành, chất lượng, tiến trình công việc):

…………………………………………………………………………………………………

8. Năng lượng lãnh đạo, quản ngại lý:

…………………………………………………………………………………………………

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

…………………………………………………………………………………………………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự dìm xét ưu, khuyết điểm:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Từ xếp loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………………………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xong xuôi tốt nhiệm vụ; xong xuôi nhiệm vụ; không kết thúc nhiệm vụ).

……, ngày....tháng....năm....NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ CẤU THÀNH (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………

……., ngày....tháng....năm....NGƯỜI NHN XÉT, ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

IV. Ý KIN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA PHÓ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……., ngày....tháng....năm....NGƯỜI NHN XÉT, ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

IV. KT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC(Phần giành riêng cho cấp tất cả thẩm quyền tấn công giá)

1. Nhấn xét ưu, khuyết điểm:

…………………………………………………………………………………………………

2. Tác dụng đánh giá, xếp một số loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………………………

(Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ; xong xuôi tốt nhiệm vụ; dứt nhiệm vụ; không kết thúc nhiệm vụ).

3. đánh giá chiều hướng, triển vọng cải tiến và phát triển của cán bộ:

…………………………………………………………………………………………………

….., ngày....tháng....năm....NGƯỜI CÓ THM QUYỀN ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ bọn họ tên)


Tên cơ quan,tổ chức, đối kháng vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc-------------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨCNăm 2022

Họ cùng tên: .............................................. ................................................................

Chức danh nghề nghiệp: ....................... ...................................................................

Đơn vị công tác: .................................... .................................................................

Hạng chức danh nghề nghiệp: ......................... Bậc: .................... Thông số lương: .......

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC

1. Chấp hành mặt đường lối, nhà trương, chế độ của Đảng cùng pháp luật ở trong nhà nước:

.............................................................. ..................................................................

.............................................................. ..................................................................

2. Phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, lối sống, tác phong với lề lối có tác dụng việc:

.............................................................. ..................................................................

.............................................................. ..................................................................

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

.............................................................. ..................................................................

.............................................................. ..................................................................

4. Quy trình tiến độ và tác dụng thực hiện nhiệm vụ:

.............................................................. ..................................................................

.............................................................. ..................................................................

5. ý thức trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

.............................................................. ..................................................................

.............................................................. ..................................................................

6. Thái độ giao hàng nhân dân:

............................................................... .................................................................

............................................................... .................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG cho CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động vui chơi của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao lãnh đạo, quản lý:

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

9. Năng lực tập hợp, hòa hợp công chức:

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

2. Phân loại đánh giá:

(Phân loại review theo 1 trong các 4 nút sau: dứt xuất nhan sắc nhiệm vụ; dứt tốt nhiệm vụ; dứt nhiệm vụ nhưng mà còn hạn chế về năng lực; không xong nhiệm vụ)

.................., ngày.....tháng.....năm......
Công chức tự đánh giá(ký tên, ghi rõ bọn họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

1. Ý con kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

2. Dấn xét của lãnh đạo trực tiếp cai quản công chức:

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

..............., ngày........tháng..........năm........
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

IV. Hiệu quả đánh giá, phân loại công chức của cấp bao gồm thẩm quyền.

1. Thừa nhận xét ưu, nhược điểm

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:

(Phân loại reviews theo một trong 4 nấc sau: ngừng xuất nhan sắc nhiệm vụ, dứt tốt nhiệm vụ, ngừng nhiệm vụ, không xong nhiệm vụ)

................................................................ ................................................................

Xem thêm: Trọn Bộ Bài Tập Về Thì Quá Khứ Đơn Và Quá Khứ Tiếp Diễn Với ‘When’ Và ‘While’

.............., ngày.....tháng.....năm......
Thủ trưởng solo vị(Ký, ghi rõ chúng ta tên)