TOP 100 ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 8 NĂM 2021

     

Chương trình tiếng Anh lớp 8 có nhiều kiến thức ngữ pháp quan lại trọng, vừa mang ý nghĩa nền tảng và cũng có sự cải thiện nhất định so với những lớp dưới. Do vậy, để tiếp nhận được lượng kiến thức và kỹ năng này, học sinh không chỉ cần có sự chăm chỉ, lắng nghe bài xích trên lớp nhưng cũng cần có sự ôn luyện thường xuyên xuyên, làm đa dạng chủng loại các bài tập nghỉ ngơi nhà. Nội dung bài viết dưới đây sẽ điểm lại một số trong những phần ngữ pháp đặc biệt quan trọng và quan trọng đặc biệt kèm theo một trong những đề minh họa bài tập tiếng Anh lớp 8 cụ thể để chúng ta học sinh có thể tham khảo và ôn luyện, từ đó củng cố gắng thêm kỹ năng và kiến thức của mình.

Bạn đang xem: Top 100 đề thi tiếng anh lớp 8 năm 2021

Tóm tắt kiến thức tiếng Anh lớp 8

Phần ngữ pháp sẽ triệu tập ôn lại những thì sẽ học sinh sống lớp dưới: bây giờ đơn, bây giờ tiếp diễn, thừa khứ đơn, tương lai đơn. Đồng thời sẽ làm cho quen với một số thì mới

Tương lai gần: mô tả hành động chắc chắn sẽ xảy ra về sau vì đã bao gồm sự chuẩn chỉnh bị, sắp xếp từ trước hoặc sự suy đoán chắc hẳn rằng dựa vào căn cứ ở hiện tại tại

S + am/ is/ are + going to lớn + V…

Quá khứ tiếp diễn: diễn tả hành rượu cồn đang xẩy ra tại một thời điểm trong vượt khứ, hành động này đang xẩy ra thì hành vi khác xen vào

S + was/ were + Ving…

Hiện tại hoàn thành: diễn tả hành đụng đã xảy ra trong quá khứ với vẫn kéo dài đến hiện nay tại

S + have/ has + Ved/ PII…

Câu bị động: S + be + Ved/ PII (+ by O).

(Tùy từng thì, “be” trong cấu tạo này sẽ có các dạng khác nhau: am/ is/ are, was/ were, am/ is/ are being, have/ has been…)

Ngoài ra, có một số trong những câu tiêu cực dạng quan trọng đặc biệt cần chăm chú sẽ có cấu trúc khác với cấu trúc trên: câu tiêu cực với think/ believe/ say, câu thụ động với have, get, make với need.

Câu tường thuật (Câu con gián tiếp): tùy theo câu trực tiếp có mục đích gì (mệnh lệnh, yêu cầu, mong xin, ra lệnh, kể nhở, lời khuyên, xin lỗi…) thì câu con gián tiếp đã có cấu trúc tương ứng.

S + told/ asked/ warned/ begged/ ordered/ reminded/ advised+ O + (not) toV…

Câu trằn thuật: “ S + V (tùy từng thì V sẽ tiến hành chia không giống nhau) … ”

=> S said that S + V (lùi thì)…

Câu điều kiện: gồm 4 loại

Loại 0: diễn tả sự thật minh bạch hoặc thói quen.


If + S + V (hiện tại), S + V (hiện tại)…

Loại 1: diễn đạt sự việc có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.

If + S + V (hiện tại), S + will/ shall/ can + V…

Loại 2: diễn đạt sự việc không có thật ở hiện tại.

If + S + V (quá khứ), S + would/ should/ could + V…

Loại 3: biểu đạt sự việc không tồn tại thật trong vượt khứ.

If + S + had + Ved/ PII, S + would/ should/ could + have Ved/ PII…

Đại từ bội phản thân: nhấn mạnh vấn đề chủ thể tạo nên hành vi (myself, yourself/ yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself)Một vài cấu trúc khác:

Enough … to: S + be (not) + Adj+ enough (+ for O) + to V…

S + be/ V + enough + N/ Ns (+ for O) + lớn V/ for Ving…

So … that, Such … that: S + be/ V + so + Adj/ Adv + that…

S + be + such (+ a/an) + Adj + N + that…

Too … to: S + be/ V + too Adj/ Adv (+ for O) + to V…

Một số đề ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 8

Đề 1: Đề bài xích tập tiếng Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: Chọn lời giải đúng

Hoa got used lớn ………… in her new school after a month.

A. Study B. Studying C. Studied D. Is studying

2. Peter’s not going lớn drive, ………… he?

A. Does B. Is C. Isn’t D. Will

3. ………… the traffic was bad, they arrived on time.

A. Although B. In spite of C. Despite D. Even

4. If you want khổng lồ get more …………, please contact Mrs Hoa.

A. Inform B. Informer C. Informative D. Information

5. Last Tuesday, my daughter was absent from school ………… of her illness.

A. Because B. Instead C. Though D. But

6. The headmaster asked me ………… for him outside his office.

A. Wait B. Waiting C. Lớn wait D. Waited

7. He says he’s been lớn ………… restaurant in town.

A. Many B. Every C. All D. Most

8. My sister feels ………… again after her operation.

A. Strongly B. Strength C. Strong D. Enough strong

Bài 2: chọn từ tất cả phần gạch men chân được phát âm khác với đông đảo từ còn lại

A. cheap B. Match C. chore D. Machine A. Resource B. Scout C. Sound D. Proud A. Recycle B. Sky C. Century D. Why A. Equipment B. Comment C. Improvement D. Development A. include B. Prison C. Trip D. Minus A. Answer B. Golden C. Delicious D. Wonder A. Family B. Grocery C. Try D. Happy A. Organized B. Lived C. Concerned D. Established A. Around B. Delicious C. House D. Ground A. Buffalo B. Rope C. Wisdom D. Clothes 

Bài 3: chia dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc

You (be)……………….. To Phong Nha before?

Yes, we (spend)……………….. Our holiday there last month.

My aunt (not visit)……………….. Us since she (move)……………….. To the new town. Look! Our train (come)…………………

*
*

You should practice (speak)……………….. English everyday. My sister always (do)……………….. The washing up, but I (do)……………….. It tonight because she is sick. He (cut)……………….. My hair too short.

Don’t worry. It (grow)……………….. Again quickly.

The Sun (rise)……………….. In the East and (set)……………….. In the West. My grandma (use)……………….. Lớn tell me the folktales. She (not like)……………….. Playing soccer. They (work)……………….. In this company for ten years.

Bài 4: Viết lại câu cần sử dụng từ trong ngoặc

There is no building in the thành phố higher than this. (highest)

→ ………………………………………………………………………………….

Miss Lan likes gardening more than fishing. (prefers)

→ ………………………………………………………………………………….

His car runs fast but a race oto runs faster. (as … as)

→ ………………………………………………………………………………….

Because Hoang was lazy, he failed the exam. (because of)

→ ………………………………………………………………………………….

I started learning English 3 years ago. (for)

→ ………………………………………………………………………………….

Bài 5: Đọc đoạn văn sau và vấn đáp câu hỏi

The life of the Inuit people of North America have changed a lot in 30 years. First, their name: people used to điện thoại tư vấn them Eskimos, but now they are called Inuits, which means “the people”. They used to live in igloos in the winter but today many of them live in houses in small towns. They used lớn hunt seals – they ate the meat & made clothes from the fur. Many of the people still wear sealskin clothes today because they are very warm. Remember, the weather is extremely cold for many months of the year. Eighty-year-old Inuit, Mario Tagalik, told us a little about his early life. “Our winter igloos were very warm. We used to cook inside so sometimes it got too hot. When I was a child I used to take off most of my clothes when I was in our igloos. In the short summers we lived in sealskin tents, but I used to lớn spend as much time as possible playing outside”.

What did people use to call the Inuit people?

…………………………………………………………………………………….

What does the word “Inuit” mean?

…………………………………………………………………………………….

Where did they used khổng lồ live in the winter?

…………………………………………………………………………………….

Why bởi many of the Inuit people still wear sealskin clothes today?

…………………………………………………………………………………….

What is the weather lượt thích almost around the year?

…………………………………………………………………………………….

Đề 2: Đề bài xích tập tiếng Anh lớp 8 

Bài 1: Điền giới từ thích hợp vào địa điểm trống

They have built this house …….. A long time. We have lived …….. An Lao …….. 14 years. There are some books …….. The table …….. The right corner …….. The room. The course begins …….. January & ends …….. April. I usually watch TV …….. The evening. The stadium is in …….. Of my house. He often gets up …….. 5.30 …….. The morning but …….. Sunday morning he gets up late. English learners learn words …….. Different ways. Thank you very much …….. Lending me your bike. I got good grades…….. English and Math last semester.

Bài 2: Đặt câu hỏi cho phần gạch ốp chân

……………………………………………………………………?

Hoa went lớn school late this morning because her bike broke down.

……………………………………………………………………?

I have to tidy the living room every day.

……………………………………………………………………?

She’ll be home after dinner.

……………………………………………………………………?

Lan used khổng lồ live on the farm when she was young.

……………………………………………………………………?

My mother gave me a new bike on my 14th birthday.

……………………………………………………………………?

nam often walks khổng lồ school.

……………………………………………………………………?

I need to lớn improve Math & English.

……………………………………………………………………?

He was made khổng lồ work for 12 hours a day by his boss .

……………………………………………………………………?

We have studied English for 4 years.

……………………………………………………………………?

My best friend is very helpful & friendly.

Bài 3: Viết lại câu làm sao để cho nghĩa không đổi

“Can you carry these chairs into the house”

→ Mrs Lan asked me …………………………………………………………….

“Please give me your book.”

→ He told me …………………………………………………………………….

“You shouldn’t make noise in class.”

→ The teacher said ……………………………………………………………….

“Can you help Tam with his English pronunciation?”

→ Mr Hung asked me ……………………………………………………………

My hobbies are playing sports và reading books.

→ I love ………………………………………………………………………….

She was born on May 10th, 1996.

→ Her birthday …………………………………………………………………..

Nga must wash the dishes everyday.

→ Nga has ………………………………………………………………………..

We began to lớn study English 4 years ago

→ We have ……………………………………………………………………….

No one in class is as tall as Tam.

→ Tam is the ……………………………………………………………………..

Women often did the house work without the help of modern equipment in the past.

→ In the past women used ……………………………………………………….

Bài 4: Chọn đáp án đúng để xong đoạn văn sau

Twenty years ago only large companies (1)……………. Computers. They were large (2)……………. Which filled rooms & they always had big tapes which went round and round. (3)……………. The 1980s one in every tow families (4)……………. Britain had a micro-computer – most schools also had several. (5)……………. New machines were much cheaper and much smaller (6)………………… the older ones. People used them (7)……………. Pleasure as well as business. A recent survey showed that over 40% of trang chủ computer owners used them mainly for (8)…………….

A. Have B. Had C. Has D. Having A. Machines B. Matches C. Metal D. Factories A. On B. At C. In D. Of A. In B. At C. On D. Over A. They B. This C. That D. These A. That B. Over C. Than D. As A. Lớn B. For C. With D. Of A. Games B. Lines C. Plays D. Changes

Bài 5: Sửa lỗi sai

bố and tuy vậy plays football every afternoon with me.

………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Đăng Ký Chạy Grab Cần Thơ, Hậu Giang, Top 20 Đăng Ký Chạy Grab Cần Thơ Mới Nhất 2021

We buy two new rackets yesterday. We’re going lớn play tennis this afternoon.

………………………………………………………………………………….

I’m not going to vì the homework for you. You should bởi vì it itself.

………………………………………………………………………………….

Our neighbors invited my friend & I to dinner with them.

………………………………………………………………………………….

You should try your best learning hard to lớn pass the exam.

………………………………………………………………………………….

Bob lived in Rome for three years & he doesn’t want to move to lớn other city.

………………………………………………………………………………….

They write the meaning of new words by their mother tongue.

………………………………………………………………………………….

How many countries will participate on the Olympic Games?

………………………………………………………………………………….

This job is a lot different with what I’m used to.

………………………………………………………………………………….

Not only the bathroom was flooded, and also the rest of the house.

………………………………………………………………………………….

Đề 3: Đề bài tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: dùng từ gợi ý viết thành câu trả chỉnh

We/ must /not / let / children / the kitchen / because / it / dangerous place.

→ ………………………………………………………………………………….

The Y&Y members / going to lớn / take part / recycling program / save natural resources / & / money / the organization.

→ ………………………………………………………………………………….

I/ a favor/ you help/ carry this bag?

→ ………………………………………………………………………………….

The town / becoming / beautiful.

→ …………………………………………………………………………………

My father / used / drive a car / work / now / go / bus.

→ ………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng

The weather ………… nice yesterday.

A. Is B. Was C. Will be D. Has been

2. It’s difficult ………… your direction.

A. To lớn follow B. Following C. Lớn following D. Followed

3. Would you mind ………… in the front of the taxi, Mark?

A. Sit B. To lớn sit C. Sitting D. Siting

4. The boy ………… over there is my brother.

A. Stand B. Stood C. Standing D. Being stood

5. I was cooking for dinner …………………………………. .

A .then the phone rang B. Then the phone was ringing

C. When the phone rang D. When the phone was ringing

6. The leader said that ………… khổng lồ award the prize to lớn you.

A. He is pleasing B. He was pleasing

C. He is pleased D. He was pleased

7. On Christmas Eve, people often ………… a tree.

A .are decorated B. Were decorated C.decorating D. Decorate

8. He asked me …………………………………. .

A. Where I lượt thích coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What was wrong with your printer?

A. It didn’t work B. It doesn’t C. It hasn’t work D. It won’t work

10. The Statue of Liberty was ………… to lớn the USA by the French.

A. Constructed B. Designed C. Completed D. Presented

Bài 3: Đọc đoạn văn sau với điền T (True) hoặc F (False)

London is Britain’s biggest city. It is a very old city and dates back lớn the Romans. It is a thành phố of historic building & churches, và it has many beautiful parks. It also has some of the best museum in the world. London is very crowded in summer. It is a popular city with foreign tourists và has more than eight million visitors a year. The thành phố is famous for its shopping and department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists to lớn get around.

None of the cities in Britain is bigger than London. London is founded by the Romans. London has historic buildings and churches. Most of the best museum in the world are situated in London. London is not busy in summer. It’s not easy for tourists to lớn travel around London.

Bài 4: chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

My father (plant)……………….. Some fruit trees in the garden now. What your father (do)……………….. In the evening? He usually (watch)……………….. TV but sometimes he (read)……………….. Books. We (not go)……………….. Lớn the zoo very often. Lan and Phong (be)……………….. In the kitchen. They (cook)……………….. Dinner. What about (play)……………….. Soccer this afternoon? My sister (be)……………….. In the garden. She (water)……………….. The flowers. How you (feel)……………….. Now? I (feel)……………….. Hot. They (live)……………….. In sài gòn city since January. That’s a very old bike. He (have)……………….. It for a long time. I (buy)……………….. The motorbike 5 years ago.

Bài 5: chọn từ tất cả phần gạch chân được phát âm không giống với những từ còn lại

A. Folk B. Hold C. Photo D. Neighbor A. Tonight B. Introduce C. Movie D. Humor A. Answer B. Always C. wrong D. write A. Fishing B. Cousin C. invent D. Furniture A. Classmate B. Character C. Grade D. Place

Hi vọng đầy đủ đề ôn tập mà nội dung bài viết cung cấp cho trên đây sẽ là tài liệu tìm hiểu thêm hữu ích, giúp chúng ta củng cố vững chắc kiến thức của mình, chinh phục mọi kì thi. 

Đáp án chi tiết

Đề 1: Đề bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: 1-B 2-B 3-A 4-D 5-A 6-C 7-B 8-C

Bài 2: 1-D 2-A 3-C 4-B 5-D 6-C 7-C 8-D 9-B 10-C

Bài 3: 1. Have … been – spent 6. Cut – will grow

2. Hasn’t visited – moved 7. Rises – sets

3. Is coming 8. Used

4. Speaking 9. Doesn’t like

5. Does – will bởi 10. Have worked

Bài 4: 1. This is the highest building in the city.

2. Miss Lan prefers gardening to lớn fishing.

3. His oto doesn’t run as fast as a race car.

4. Hoang failed the exam because of his laziness.

5. I have learned English for 3 years.

Bài 5: 1. They used to hotline them Eskimos.

2. It means the people.

3. They used lớn live in igloos.

4. Because they are very warm.

5. It is extremely cold.

Đề 2: Đề bài xích tập giờ Anh lớp 8 

Bài 1: 1. For 6. Front

2. In – for 7. At – in – on

3. On – on- of 8. In

4. In – in 9. For

5. In 10. In

Bài 2: 1. Why did Hoa go khổng lồ school late this morning?

2. What vị you have to bởi vì every day?

3. When will she be home?

4. Where did Lan use khổng lồ live when she was young?

5. What did your mother give you on your 14th birthday?

6. How does nam giới go lớn school?

7. What subjects do you need lớn improve?

8. By whom was he made to lớn work for 12 hours a day?

9. How long have you studied English?

10. How is your best friend like?

Bài 3: 1. Mrs Lan asked me to carry those chairs into the house.

2. He told me khổng lồ give him my book.

3. The teacher said that we shouldn’t make noise in class.

4. Mr Hung asked me khổng lồ help Tam with his English pronunciation.

5. I love playing sports and reading books.

6. Her birthday is on May 10th, 1996.

7. Nga has khổng lồ wash the dishes every day.

8. We have studied English for 4 years.

9. Tam is the tallest in class.

10. In the past women used to vày the housework without the help of modern equipment.

Xem thêm: Chi Tiết Bài Học Danh Sách Liên Kết Đơn Trong C++, Danh Sách Liên Kết Đơn C++

Bài 4: 1-B 2-A 3-C 4-A 5-D 6-C 7-B 8-A

Bài 5: 1. Plays => play 6. Lived => have lived

2. Buy => bought 7. By => in

3. Itself => yourself 8. On => in

4. I => me 9. With => from

5. Learning => khổng lồ learn 10. Và => but

Đề 3: Đề bài tập giờ Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: 1. We must not let children play in the kitchen because it is a dangerous place.

2. The Y&Y members are going to take part in a recycling program lớn save natural resources & money for the