Những chất tham gia phản ứng tráng gương

     

Câu hỏi: các chất thâm nhập phản ứng tráng gương là:

Lời giải:

- Phản ứng tráng gương là phản ứng của những chất hữu cơ với hợp chất vô cơ. Đặc điểm cơ bản của các chất gia nhập phản ứng tráng gương các chất chứa gốc -CHO

Các chất gia nhập phản ứng tráng gương là:

+ Anđehit

+ Este

+Glucozơ fructozơ cùng saccaroz

+ Gốc ankin–1

Cùng Top lời giải tra cứu hiểu bỏ ra tiết về những phản ứng xảy ra nhé:

1.Chất thâm nhập phản ứng tráng gươnglà anđehit

- Amoniac NH3tạo với Ag+(trong AgNO3) phức chất tung bạc amoniac. Anđehit khử được Ag+trong phức bạc amoniac tạo thành Ag kim loại.

Bạn đang xem: Những chất tham gia phản ứng tráng gương

AgNO3+ 3NH3+ H2O → OH + NH4NO3

a) Phương trình tổng quát mang đến anđehit nói chung:

R–(CH=O)n+ 2nOH (t°) → R–(COONH4)n+ 2nAg ↓ + 3nNH3+ nH2O

b) Đối với anđehit đơn chức:

R–CH=O + 2OH (t°) → R–COONH4+ 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

c) Đối với anđehit fomic:

- Đây là trường hợp đặc biệt của anđehit bởi vì nó tất cả 2 đội –CH=O nênphản ứng tráng gương của anđehit fomicsẽ xảy ra như sau:

HCHO + 2OH (t°) → HCOONH4+ 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

- Sau đó HCOONH4tiếp tục phản ứng với AgNO3/NH3 giống như este:

HCOONH4+ 2OH → (NH4)2CO3+ 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

- Tổng hợp 2 giai đoạn ta sẽ gồm phương trình chung:

HCHO + 4OH (t°) → (NH4)2CO3+ 4Ag ↓ + 6NH3+ 2H2O

- Phản ứng tráng bạc là phản ứng đặc trưng dùng để nhận biết các anđehit.

*
những chất tham gia phản ứng tráng gương" width="639">

2.Chất gia nhập phản ứng tráng gươnglà este


- Chỉ những este của axit fomic tất cả công thức bình thường là HCOOR mới mang lại phản ứng tráng gương với AgNO3/NH3.

– Với R là gốc hidrocacbon:

HCOOR + 2OH → NH4OCOOR + 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

– Với R là H: (axit fomic)

HCOOH + 2OH → (NH4)2CO3+ 2Ag ↓ + 2NH3+ H2O

Hay

HCOOH + 2OH → CO2+ 2Ag ↓ + 3NH3+ 2H2O

3. Chất thâm nhập phản ứng tráng gươnglà glucozơ fructozơ với saccarozơ

- Phức bạc amoniac oxi hóa glucozơ tạo bạc gluconat và giải phóng Ag kim loại.

CH2OH4CHO + 2OH (t°) → CH2OH4COONH4+ 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

- Đồng phân của glucozơ là fructozơ tuy không có nhóm –CH=O nhưng vẫn có phản ứng tráng bạc. Vì chưng khi đun nóng trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân bằng:

Fructozơ(OH–)⇔ Glucozơ

- Đối với saccarozơ, saccarozơ là dung dịch không tồn tại tính khử. Mặc dù nhiên, lúc đun lạnh trong môi trường axit, nó bị thủy phân tạo thành dung dịch gồm tính khử gồm glucozơ với fructozơ.

C12H22O11 (saccarozơ)+ H2O → C6H12O6 (glucozơ)+ C6H12O6 (fructozơ)

Sau đó, glucozơ sẽ thâm nhập phản ứng tráng gương.

4. Phản ứng của ankin–1 với AgNO3/NH3

- Ankin–1 cũng gồm phản ứng với dung dịch AgNO3trong môi trường NH3tạo ra kết tủa màu tiến thưởng nhạt, sau chuyển sang màu sắc xám. Mặc dù nhiên, đây chỉ là phản ứng thế nguyên tử H bằng ion kim loại. Nguyên tử H vào ankin–1 này chứa liên kết ba ( ≡ ) linh động.

Ví dụ:

- Axetilen (C2H2) phản ứng với dung dịch AgNO3trong môi trường NH3:

AgNO3+ 3NH3+ H2O → OH + NH4NO3

H–C≡C–H + 2OH → Ag–C≡C–Ag ↓(màu vàng nhạt)+ 4NH3+ 2H2O

- Đây cũng là phản ứng để nhận biết các ankin bao gồm liên kết cha ở đầu mạch.

R–C≡C–H + OH → R–C≡C–Ag ↓(màu quà nhạt)+ 2NH3+ H2O

Phương pháp giải bài tập phản ứng tráng gương

Phản ứng:

R(CHO)a+ aAg2O→ R(COOH)a+ 2aAg

– Dựa vào tỷ lệ số mol andehit với Ag

+ Nếu nAg/nA= 2 => Andehit A là andehit đơn chức.

+ Nếu nAg/nA= 4 => Andehit A là HCHO hoặc andehit nhì chức R(CHO)2

+ Hỗn hợp 2 andehit đơn chức cho phản ứng tráng gương nAg/nA> 2 => gồm một chất là HCHO .

+ Hỗn hợp 2 andehit mạch thẳng (khác HCHO ) đến phản ứng tráng gương với: 2 bao gồm một andehit đơn chức cùng một andehit đa chức.

Xem thêm:

Dựa và phản ứng tráng gương:

+ 1mol anđehit đơn chức (R-CHO) mang lại 2mol Ag

+ Trường hợp đặc biệt: H-CH = O phản ứng Ag2O tạo 4mol Ag cùng %O = 53,33%

Chú ý khi giải bài xích tập về phản ứng tráng gương của anđehit:

– Phản ứng tổng quát lác ở bên trên áp dụng với anđehit không tồn tại nối ba nằm đầu mạch. Nếu gồm nối cha nằm ở đầu mạch thì H của C nối tía cũng bị nỗ lực thế bằng Ag.

– các đặc điểm của phản ứng tráng bạc của anđehit:

+ Nếu nAg= 2nanđehitthì anđehit thuộc loại đơn chức và không phải HCHO.

+ Nếu nAg= 4nanđehitthì anđehit đó thuộc loại 2 chức hoặc HCHO.

+ Nếu nAg> 2nhỗn hợpcác anđehit đơn chức thì hỗn hợp đó gồm HCHO.

+ Số nhóm đến = nAg/2nanđehit(nếu vào hỗn hợp không có HCHO).

– Tất cả những chất trong cấu tạo tất cả chứa nhóm chức -CHO đều có thể thâm nhập vào phản ứng tráng bạc. Do đó vào chương trình hóa học phổ thông, ngoài anđehit những hợp chất sau cũng bao gồm khả năng tham gia phản ứng này gồm:

+ HCOOH và muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các chất HCHO, HCOOH, HCOONH4khi phản ứng chỉ tạo ra các chất vô cơ.

+ các tạp chức bao gồm chứa nhóm chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

Bài tập vận dụng

Bài 1:Cho 11,6 gam andehit đơn no A có số cacbon lớn hơn 1 phản ứng trọn vẹn với dd AgNO3/NH3dư, toàn bộ lượng Ag sinh ra bỏ vô dd HNO3đặc nóng sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn ta thấy khối lượng dung dịch tăng lên 24,8gam. Tra cứu CTCT của A.

Lời giải

- Gọi công thức của andehit no đơn chức là: RCHO

Phương trình phản ứng:

R-CH=O + 2AgNO3+ H2O + 3NH3→ R-COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

Gọi số mol của A là x => nAg= 2x

Ag + 2HNO3→ AgNO3+ NO2+ H2O

mdd tăng= mAg– mNO2= 2x * 108 – 2x * 46 = 124x = 24,8 => x = 0,2 mol;

=> Mandehit= 11,6/0,2 = 58 => R = 29

Vậy công thức phân tử của andehit là: C2H5CHO

Bài 2:Cho 10,2g hỗn hợp X gồm anđehit axetic và anđehit propioic tác dụng với dung dịch AgNO3trong ammoniac dư, thấy bao gồm 43,2g bạc kết tủa.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b) Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Xem thêm: Giải Mã Điềm Báo Mắt Phải Bị Giật Có Điềm Gì, Mắt Phải Giật Hay Nháy Điềm Gì

Lời giải:

a) CH3CHO + 2AgNO3+ 4NH3+ H2O→ CH3COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

C2H5CHO + 2AgNO3+ 4NH3+ H2O→ C2H5COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

b) Gọi x, y lần lượt là số mol anđehit axetic, anđehit propioic.