MODUN 20 SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC

     
giáo dục và đào tạo phổ thông Module thpt 20 Sử dụng các thiết bị dạy học dạy dỗ học lành mạnh và tích cực Kỹ thuật dạy dỗ học lành mạnh và tích cực Thiết bị dạy học


Bạn đang xem: Modun 20 sử dụng các thiết bị dạy học

*
pdf

bắt tắt Luận văn Thạc sĩ hệ thống thông tin: phân tích ứng dụng GIS vào việc phân tuyến các trường thpt tại huyện Đại L...


*
doc

Công văn số 4873/BGDĐT-QLCL


*
doc

Công văn số 3869/BGDĐT-GDTH


*
12
*
0
*
0

Nội dung

NGÔ quang quẻ SƠNMODULE THPT20Sö dôngc¸c thiÕt bÞ d¹y häcë trung häc phæ th«ng|9 A. GIỚI THIỆU TỔNG QUANTheo Lotx. Klinb (c) thì thit b dy hc (TBDH) (hay còn gi là #$dùng dy hc, d"ng c" dy hc,…) là t)t c* nh+ng ph-ng ti.n v0t ch)tc1n thit cho giáo viên (GV) với hc sinh (HS) t8 chc và tin hành h9p lí,có hi.u qu* quá trình giáo d-?ng cùng giáo d"c
các môn hc, c)p hc.Theo các chuyên viên thit b giáo d"c cCa Vi.t Nam, TBDH là thu0t ng+chE mFt v0t thG hoHc mFt t0p h9p #Ii t-9ng v0t ch)t mà ng-Ji GV sKd"ng vLi t- bí quyết là ph-ng ti.n #iMu khiGn hot #Fng nh0n thc cCa HS,còn #Ii vLi HS thì #ó là những ngu$n tri thc, là các ph-ng ti.n giúp HSlPnh hFi các khái ni.m, #nh lu0t, thuyt khoa hc,… xuất hiện
v0t ch)t (CSVC) s- phm,TBDH là t)t c* nh+ng ph-ng ti.n c1n thit #-9c GV và HS sK d"ngtrong hot #Fng dy và hc nhSm đẩy mạnh tính tích cTc, chC #Fng sángto vào hot #Fng, tìm hiểu và lPnh hFi tri thc cCa HS, góp ph1nnâng cao ch)t l-9ng giáo d"c, #t #-9c m"c tiêu giáo d"c #ã #M ra.TBDH bao g$m đồ vật móc, d"ng c" thí nghi.m, mô hình mWu v0t, hoách)t, tranh *nh, #$ sử dụng d"ng c" giáo d"c thG ch)t, âm nhc, mP thu0t,thit b nghe quan sát và những thit b trTc quan liêu khác.Thit b giáo d"c ph*i phù h9p vLi yêu thương c1u vM nFi dung cùng ph-ng phápcCa ch-ng trình giáo d"c; #*m b*o tính khoa hc, tính s- phm; an toàncho ng-Ji sK d"ng, phù h9p vLi sT phát triGn trung ương lí cùng sinh lí la tu8i HS.G nâng cao hi.u qu* sK d"ng TBDH trong quy trình dy hc c1n #*mb*o thTc hi.n nh+ng yêu c1u c b*n sau #ây:— SK d"ng TBDH #úng m"c #íchM"c #ích quy #nh hot #Fng dy hc cCa GV bSng những TBDH c" thG.Hot #Fng cCa GV cùng TBDH quy #nh m"c #ích cCa HS, xác #nh hot#Fng cCa HS bSng các thit b hi.n có. Các hot #Fng và TBDH góp cácem lPnh hFi tri thc cùng tác #Fng #n sT phát triGn nhân biện pháp cCa những em.MHt khác, mi TBDH #Mu bao gồm mFt chc nQng riêng, chúng ph*i #-9c sKd"ng phù h9p vLi m"c #ích nghiên cu cCa quá trình dy hc.10 | MODULE trung học phổ thông 20 — SK d"ng TBDH #úng lúcSK d"ng TBDH #úng lúc có nghPa là ph*i sK d"ng TBDH vào tầm c1nthit cCa bài xích hc thời gian HS c1n thit, muốn muIn #-9c quan sát nh)t, phùh9p vLi trng thái trung tâm lí nh)t (tr-Lc #ó GV #ã dWn d>t, g9i m
, nêu v)n#M chu^n b). MFt TBDH #-9c sK d"ng bao gồm hi.u qu* cao, nu nó xu)thi.n vào #úng dịp nFi dung với ph-ng pháp dy hc (PPDH) c1n #n,tránh hi.n t-9ng TBDH #-9c #-a ra hàng lot làm cho phân tán sT chú ýcCa HS.— SK d"ng TBDH #úng chSK d"ng TBDH #úng ch là kiếm tìm v trí #G trình diễn TBDH bên trên lLp hc h9plí nh)t, giúp HS ng$i
mi v trí vào lLp hc #Mu gồm thG tip nh0n thôngtin ta các TBDH bSng nhiMu giác quan khác nhau.— SK d"ng TBDH #úng mc #F cùng c-Jng #FSK d"ng TBDH phù h9p vLi yêu c1u cCa mi tit lên lLp và trình #F tipthu kin thc cCa HS. Nu sK d"ng qua nhiMu mFt loi hình TBDH trongmFt tit hc sb *nh h-


Xem thêm: Khi Nào Bé Ngủ Xuyên Đêm Có Tốt Không? 8 Cách An Toàn Mà Mẹ Cần Biết

ng #n những b-Lc cCa giJ lên lLp, HS sb chán n*n,kém t0p trung với nh- v0y ch)t l-9ng dy hc cdng sb ko #t nhmong muIn.GV c1n nghiên cu, cân nặng nh>c kP nFi dung sách giáo khoa (SGK) môn hc.CQn c vào ham mê TBDH #-9c trang b với tT làm cơ mà #nh ra k hoch sKd"ng c" thG những loi hình TBDH #ã có làm sao cho mi chCng loi #Mu #-9cphát huy tIt tác d"ng cCa nó và nâng cấp hi.u qu* sK d"ng trong quátrình dy hc.Module này sb cung c)p mang đến GV nh+ng kin thc c b*n vM TBDH cùng sKd"ng chúng trong quá trình dy hc. Qua #ó, GV có thG đẩy mạnh #-9ctIi #a kh* nQng cCa mình cùng tr
thành mFt ng-Ji GV nQng #Fng, sáng to,bit kt h9p khéo léo các loi hình TBDH ph"c v" công tác gi*ng dy cCab*n thân. Mặc dù #G gồm thêm kin thc GV yêu cầu tham kh*o thêm cáctài li.u có liên quan vM TBDH cho các c)p hc, b0c hc theo quy #nh cCaBF Giáo d"c cùng ào to.Module này sb giúp cho GV và HS tQng c-Jng nQng lTc làm cho vi.c vLi TBDH,nâng cao ch)t l-9ng dy hc.SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC|11 B. MỤC TIÊU TÀI LIỆU1. MỤC TIÊU CHUNGNghiên cu t1m quan tiền trng cCa vi.c sK d"ng hi.u qu* TBDH #Ii vLi vi.c#8i mLi PPDH và nâng cấp ch)t l-9ng dy hc
những tr-Jng trung hcph8 thông (THPT) trong giai #on hi.n nay.2. MỤC TIÊU CỤ THỂ2.1. Về con kiến thức— N>m #-9c khái ni.m vM TBDH cùng phân loi TBDH.— Xác #nh #-9c vai trò cCa TBDH vào dy hc và trong #8i mLi PPDH.— cải thiện hiGu bit vM vai trò cCa TBDH vào #8i mLi PPDH môn hc.2.2. Về kĩ năng— so sánh #-9c thTc trng sK d"ng TBDH
các tr-Jng THPT.— SK d"ng hi.u qu* TBDH truyMn thIng và TBDH hi.n #i.— cải thiện kP nQng sK d"ng TBDH, kP nQng phIi h9p sK d"ng các TBDHtruyMn thIng cùng TBDH hi.n #i làm cho tQng hi.u qu* dy hc môn hc.2.3. Về thái độCó ý thc sK d"ng TBDH truyMn thIng với TBDH hi.n #i trong vượt trìnhdy hc và cải thiện ch)t l-9ng dy hc.C. NỘI DUNGTHÔNG TIN NGUỒNSK d"ng hi.u qu* TBDH là mFt vi.c làm r)t c1n thit với quan trng trongmi tr-Jng THPT, nu ko thTc hi.n tIt công tác làm việc sK d"ng thì TBDHsb b lãng phí và ko #8i mLi #-9c PPDH, không cải thiện ch)t l-9ngdy hc.TBDH là mFt vào nh+ng ph-ng ti.n quan lại trng góp ph1n nâng caoch)t l-9ng dy hc, là nFi dung và ngu$n thông tin giúp mang đến GV và HS t8chc, #iMu khiGn hot #Fng nh0n thc cCa HS. G #áp ng yêu thương c1u #8i12 | MODULE thpt 20 mLi PPDH, vi.c sK d"ng TBDH không bít nhSm minh ho bài bác gi*ng màcòn ph*i gồm tác d"ng thúc #^y ngu$n nh0n thc, phân phát triGn nQng lTc tduy sáng to với rèn luy.n kP nQng thTc hành mang đến HS. Nu sK d"ng TBDHmFt bí quyết tuh ti.n, ch-a có sT chu^n b chu #áo sb dWn #n hi.u qu* hct0p không tốt có tr-Jng h9p còn dWn #n tình trng GV m)t nhiMu thJigian bên trên lLp, HS hc t0p cQng thing, m.t mji,...Nội dung 1THIẾT BỊ DẠY HỌCHoạt rượu cồn 1: khám phá khái niệm các đại lý vật hóa học sư phạm/ Cơ sởvật hóa học trường họcTHÔNG TIN CƠ BẢNCSVC s- phm là t)t c* những ph-ng ti.n v0t ch)t #-9c huy #Fng vào vi.cgi*ng dy, hc t0p và các hot #Fng mang tính chất giáo d"c khác #G #t #-9cm"c #ích giáo d"c.H. ThIng CSVC s- phm bao g$m: các công trình xây dTng, sân chi,bãi t0p, v-Jn thTc nghi.m, trang b siêng dùng, TBDH những bF môn,các ph-ng ti.n ph"c v" vi.c gi*ng dy với hc t0p.ây là mFt h. ThIng #a dng vM chCng loi và tất cả mFt mê man bF ph0n t-ng#Ii phc tp vM mHt kP thu0t. Tính #a dng và đa dạng và phong phú cCa h. ThIngto ra không ít tr
(nhà cKa, lLp hc, sảnh chi kho bãi t0p, khuôn viên,…).— Sách cùng th- vi.n tr-Jng hc.— TBDH (máy móc, d"ng c" thí nghi.m, tế bào hình,…).Khái ni.m vM CSVC s- phm ngày càng bao gồm nFi hàm m
rFng do yêu c1u giáod"c toàn di.n, nâng cao ch)t l-9ng dy hc và vày tin bF cCa khoa hc kPthu0t cùng công ngh..H thng CSVC tr ng hcMi tr-Jng hc #Mu có h. ThIng CSVC tr-Jng hc, h. ThIng #ó #-9c tế bào t*b
i s #$ nh- sau:SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC|13 CSVC trng h cH
This site is protected by reCAPTCHA và the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Chủ đề
Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh 9 Lần 1 Tiết Test 1 Môn Tiếng Anh Lớp 9

Đồ án giỏi nghiệp Cách dạy dỗ trẻ Đơn xin việc Bài đái luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ ngơi việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền