Mẫu Biên Bản Họp Chi Bộ Hàng Tháng

     

Mẫu biên bạn dạng họp đưa ra bộ là biểu mẫu mã được lập ra nhằm mục tiêu ghi lại tổng thể nội dung cũng như những tin tức chính trong buổi họp như vị trí diễn ra cuộc họp cùng với những hoạt động vui chơi của các cơ quan cũng như chi cỗ đưa ra vào cuộc họp chi bộ.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản họp chi bộ hàng tháng

Nội dung trong biên bản cần được trình diễn đầy đủ, chi tiết và trình bày đẹp mắt. Sau đây là nội dung chi tiết 4 mẫu mã biên bản họp đưa ra bộ và bí quyết viết mời chúng ta cùng tham khảo và cài đặt mẫu trên đây.


ĐẢNG ỦY................CHI BỘ.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP đưa ra BỘ

Tháng………/20……

Thời gian:.....................................................

Địa điểm:.....................................................

Thành phần: ...............................................

....................................................................

Chủ tọa:........................................................

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Phần mở đầu

- thực thi cho đảng viên đóng đảng tổn phí tháng ....../20/........

- bỏ ra bộ cử thư ký cuộc họp:.............................

- thông tin tình hình đảng viên của chi bộ dự họp: (ghi cụ thể đảng viên chủ yếu thức, dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên xuất hiện dự họp; số đảng viên vắng phương diện và nguyên nhân vắng, ghi cụ thể lý bởi vắng phương diện từng bạn bè vào biên bản).

- Đồng chí túng thiếu thư thông qua chương trình của cuộc họp:......

.......................................................

2. Phần nội dung:

2.1. Tin tức thời sự (ghi cụ thể đề mục, tuyệt văn bản thông tin….)

2.2. Đánh giá chỉ tình hình tiến hành Nghị quyết tháng trước (ghi ví dụ các nội dung. Phần này đồng minh ghi biên bạn dạng nên nói túng thiếu thư gửi trước 01 phiên bản dự thảo nghị quyết để ghi cho nạm thể)

...........................................................

..........................................................

.......................................................

- Phần triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp HCM: (Bí thư đưa ra bộ Đánh giá vấn đề học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn của tập thể, đảng viên, quần chúng tháng trước; biểu dương đảng viên, quần bọn chúng tiên phong, gương mẫu mã có việc làm nắm thể, thiết thực về học tập tập bốn tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đôi khi giáo dục, trợ giúp những đảng viên bao gồm sai phạm (nếu có). Sinh hoạt chủ thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí minh vào thời điểm tháng sinh hoạt)

.............................................................

................................................................

- túng thư thông báo ý loài kiến của đảng viên, quần chúng về sự việc lãnh đạo của đưa ra bộ cùng vai trò tiền phong, gương chủng loại của đảng viên (nếu có) để đưa ra bộ gồm biển pháp phát huy ưu điểm, hạn chế khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, chiến đấu với phần lớn biểu hiên quan liêu liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

.......................................................

........................................................

- Đề ra một số trong những nhiệm vụ cố kỉnh thể, thiết thực, stress trước mắt nhằm thực hiên trong tháng tới có nội dung chủ thể học tập và tuân theo tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh tháng tiếp theo. Đồng thời cắt cử nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện.

...................................................

...................................................

- chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp góp chủ kiến về các nội dung trên (ghi chi tiết các ý kiến đóng góp)

.....................................................

.....................................................

3. Phần kết thúc

- Ghi nắm tắt ý kiến tóm lại của bí thư.

- bỏ ra bộ biểu quyết thông qua tóm lại (Nghị quyết) của chi bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có chủ kiến khác.

...........................................................

.........................................................

Cuộc họp kết thúc lúc giờ, ngày.....tháng.....năm 20….... Biên bản được thông qua trước đưa ra bộ.

CHỦ TỌA(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên) THƯ KÍ(Ký với ghi rõ bọn họ tên)

ĐẢNG ỦY................CHI BỘ.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP chi BỘ THÁNG…./20…

- Ngày…tháng…năm 200….; Lúc:…giờ…., tại:….

- chủ tọa:……………………….. ( họ tên chức vụ)

- Thư ký:………………………... ( họ với tên)

I. TÌNH HÌNH ĐẢNG VIÊN:

- tổng thể đảng viên:…….. (chính thức:……; dự bị:…..); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác:…..(nếu có).

- Đảng viên xuất hiện dự họp:……./…….; (chính thức:……; dự bị:…..);

- Đảng viên vắng mặt:……..(vắng tất cả lý do:…….., tên người vắng; vắng không có lý do:…….)

- công ty tọa phiên họp thông qua chương trình, văn bản phiên họp; đóng góp đảng phí; đề cử thư ký phiên họp.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP :

1/ Thông tin, thông dụng văn bản của Đảng cấp cho trên được phép thịnh hành đến đảng viên (hoặc) tóm tắc thông tin thời sự (thông tin nội bộ và sổ tay kiến thiết Đảng, do Ban bốn tưởng, văn hóa Thành ủy xây đắp trong tháng) :

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

2/ Đánh giá công dụng thực hiện trách nhiệm (nghị quyết) của bỏ ra bộ mon vừa qua, tình trạng chính trị tư tưởng đảng viên với quần bọn chúng (nêu rõ khía cạnh được và không được, nguyên nhân,…) tiến hành Dự thảo chương trình, trọng trách công tác tháng tới (kèm báo cáo và chương trình công tác làm việc tháng của bỏ ra bộ):

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

3/ công tác làm việc tạo nguồn cùng bồi dưỡng tình cảm đảng (đảng viên được phân công góp đỡ tình cảm đảng báo cáo):

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

4/ Đánh giá thừa nhận xét cuộc di chuyển “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 06 của cục Chính trị) nay là chỉ thị 03:

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

5/ thảo luận (ý kiến phát biểu của đảng viên) đưa ra bộ:

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

6/ kết luận của nhà trì hội nghị (bí thư):

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

Biểu quyết của đưa ra bộ thông qua nghị quyết hoặc thông qua biên bản hội nghị (ghi số chủ ý thống nhất và không thống tốt nhất của đảng viên (ví dụ: là 15/17 đảng viên, xác suất 88,23%, biểu quyết chỉ tính đảng viên chính thức):

CHỦ TỌA(Ký với ghi rõ bọn họ tên) THƯ KÍ(Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)

ĐẢNG ỦY................CHI BỘ.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢNHỌP đưa ra BỘ THÁNG……..NĂM………..- - - -

- Địa điểm:…………………………………………………………………….

Xem thêm: Chi Tiết Cách Lập Mẫu Biên Bản Bàn Giao Mặt Bằng Thi Công Xây Dựng

- Thời gian:……………………………………………………………………

- tổng số đảng viên của bỏ ra bộ………..đồng chí. Trong đó, đảng viên bao gồm thức…….đồng chí, đảng viên dự bị………..đồng chí, đảng viên làm việc tạm……….đồng chí.

+ Số đảng viên được miễn sinh hoạt………..đảng viên.

+ Số đảng viên ra mắt sinh hoạt tạm thời đi chỗ khác:………đảng viên.

- Số đảng viên dự sinh hoạt…………đồng chí. Vào đó, đảng viên bao gồm thức………đồng chí, đảng viên dự bị………….đồng chí, đảng viên SHT:…… đ/c.

- Số đảng viên vắng tanh mặt………..đồng chí.

+ tất cả lý do: (ghi rõ chúng ta tên từng đồng chí và lý do vắng mặt).

+ không tồn tại lý do: (ghi rõ họ tên từng bạn hữu vắng mặt không có lý do).

* nhà tọa: Đồng chí……………………………..

* Thư ký: Đồng chí………………………………

I. NỘI DUNG SINH HOẠT bỏ ra BỘ

1. Bí thư chi bộ tiến hành nội dung sinh hoạt đưa ra bộ.

- thông tin tình hình thời sự, bao gồm sách, nghị quyết chỉ thị của cấp cho trên tương quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ bao gồm trị ở các đại lý (ghi rõ tên những văn bản bạn hữu bí thư đưa ra bộ triển khai).

- Đánh giá tình trạng các mặt công tác tháng trước về thực hiện nhiệm vụ thiết yếu trị và các nội dung về công tác làm việc xây dựng Đảng, những câu hỏi làm được, không làm được; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên với quần chúng cơ quan, đơn vị… (ghi ví dụ sự đánh giá tình hình của bỏ ra ủy mà bạn bè bí thư trình bày).

- Dự kiến chương trình công tác làm việc tháng tới (trong tháng), về thực hiện nhiệm vụ thiết yếu trị và những nội dung về công tác xây dựng Đảng.

2. Bỏ ra bộ thảo luận

a. Về review tình hình triển khai nhiệm vụ công tác tháng trước; thực trạng tư tưởng của cán bộ, đảng viên với quần bọn chúng trong cơ quan, đối kháng vị…

b. Gia nhập ý kiến bổ sung nội dung chương trình công tác tháng tới, những biên pháp tổ chức triển khai thực hiện. Các kiến nghị, lời khuyên với cung cấp trên.

Ý con kiến đồng chí…………………………………………………………

Ý con kiến đồng chí…………………………………………………………

3. Tóm lại của nhà tọa

a. Về đánh giá hiệu quả thực hiện những mặt công tác làm việc tháng trước, những bài toán làm được, những việc chưa làm được, nguyên nhân, trách nhiệm của đưa ra ủy, đảng viên; mọi vấn đề rất cần phải quan trung khu giải quyết.

b. Tóm lại nội dung chương trình công tác làm việc tháng tới của chi bộ, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện; phân công đưa ra ủy viên, đảng viên phụ trách từng các bước cụ thể để tổ chức thực hiện (ghi rõ bọn họ tên đảng viên, chức vụ, nhiệm vụ được phân công).

c. Kết luận những con kiến nghị đề xuất với cung cấp trên (nếu có).

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC KẾT LUẬN (HOẶC) NGHỊ QUYẾT CỦA bỏ ra BỘ:

1. Nhà tọa kết luận hoàn thành nếu bao gồm ý kiến bổ sung cho tóm lại thư ký phải ghi ý kiến bổ sung. Khi hết ý kiến, chủ tọa bắt tắt ý kiến bổ sung sau đó đem biểu quyết của chi bộ, thông qua.

2. Nghị quyết:

Đối với các nội dung sinh hoạt bỏ ra bộ cần được ra quyết nghị thì người chủ trì hội nghị thông tin nội dung nghị quyết tiếp nối lấy chủ kiến của đảng viên. Lúc hết chủ kiến thì công ty tọa nêu nắm tắt phần bửa sung, tiếp đến lấy biểu quyết của chi bộ.

+ tổng cộng đảng viên đồng ý:……………….., tỷ lệ……….%.

+ toàn bô đảng viên không đồng ý:…………, tỷ lệ……….%.

+ Ý con kiến khác:………………………………………………………………..

Chú ý:

- Thư cam kết ghi rứa thể, đúng chuẩn diễn trở thành của cuộc họp, sản phẩm công nghệ tự cùng họ thương hiệu đảng viên tuyên bố ý kiến, câu chữ phát biểu của từng đồng chí; những vấn đề nhất trí, không tuyệt nhất trí với kiến nghị, ý kiến tóm lại của nhà tọa.

- ngừng sinh hoạt đưa ra bộ, thư ký buộc phải đọc toàn văn biên bản để đảng viên tiếp tục tham gia chủ ý bổ sung, ghi chép tương đối đầy đủ phản ánh đúng tinh thần, ngôn từ đã đưa ra trong buổi sinh hoạt chi bộ.

- chủ tọa bình chọn lại lần cuối biên bạn dạng ghi chép ngôn từ sinh hoạt chi bộ còn sự việc gì sai sót về chuyên môn yêu mong thư ký chỉnh sửa, tiếp đến chủ tọa, thư ký mới ký vào biên phiên bản sinh hoạt chi bộ.

- Cuộc họp chấm dứt vào lúc……giờ, ngày……tháng ……năm……

CHỦ TỌA(Ký cùng ghi rõ bọn họ tên) THƯ KÍ(Ký và ghi rõ chúng ta tên)

ĐẢNG ỦY................CHI BỘ.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢNHỌP chi BỘ THÁNG .. NĂM 20...

Chi cỗ họp ngày .... Tháng.... Năm 20......

Tại địa điểm: ngôi trường ...........................................................

Tổng số đảng viên của đưa ra bộ: .... đ/c, thiết yếu thức: ....đ/c; dự bị: ... đ/c.

Số đảng viên có mặt: chính thức: .... đ/c, dự bị: ........đ/c.

Số vắng tanh mặt: ........... đ/c.

Số đảng viên được miễn ở đảng: ......... đ/c.

Số đảng viên bao gồm giấy reviews tạm thời đi chỗ khác: ............. đ/c.

Số đảng viên đi làm ăn xa: ................. đ/c.

Chủ tọa: ......................, chức vụ: túng thiếu thư đưa ra bộ

Thư ký: ..........................................................

I. NỘI DUNG SINH HOẠT chi BỘ:

1. Túng bấn thư đưa ra bộ thực thi nội dung sinh hoạt chi bộ:

1.1. Sinh hoạt về ngôn từ học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM:

- Đ/c BTCB thực hiện kế hoạch hạn chế khuyết điểm, lâu dài của bỏ ra bộ sau kiểm điểm. Chỉ đạo từng cá thể đảng viên sản xuất kế hoạch khắc phục.

1.2. Tin tức thời sự và thịnh hành các văn bạn dạng cấp trên:

- Đ/c BTCB thông tin thực trạng địa phương, tình hình hoạt động vui chơi của ngành, ở trong phòng trường.

1.3. Đánh giá vận động tháng 01/20......:

* vấn đề lãnh đạo công tác chính trị bốn tưởng:

- bỏ ra bộ lãnh đạo triển khai công tác tuyên truyền đầy đủ, kịp thời. Đảng viên tham gia lớp tiếp thu kiến thức Nghị quyết họp báo hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cùng Hội nghị triển khai chuyên đề năm 20...... đầy đủ, nghiêm túc.

- Lãnh lãnh đạo cơ quan chế tạo nội dung, kế hoạch tiến hành công tác chuẩn bị cho tết Nguyên đán Mậu Tuất bảo vệ quy định.

- Đã bức tốc hơn công tác nắm bắt dư luận làng mạc hội để triết lý công tác giáo dục đào tạo chính trị, tứ tưởng được cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong đưa ra bộ và ban ngành trường học.

* Lãnh đạo công tác làm việc chuyên môn:

- triển khai lãnh, chỉ đạo các đơn vị chức năng trường học thực hiện công tác chăm môn bảo vệ theo yêu cầu, trách nhiệm công tác. Triệu tập việc bình chọn định kỳ cuối HKI, vào lịch trình HKII và xây dựng những giải pháp cải thiện chất lượng giảng dạy, giáo dục và đào tạo trong từng solo vị.

- liên tục lãnh, chỉ đạo các ngôi trường học triển khai xây dựng lịch trình ngoại khóa để tuyên truyền, giáo dục trong đợt Tết 20.......

- Lãnh, chỉ huy các trường tham gia rất đầy đủ các hội thi của ngành, của địa phương tổ chức.

* Lãnh đạo công tác làm việc xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể:

- Đảng viên chủ động, tích cực và lành mạnh trong gia nhập học tập quyết nghị và họp báo hội nghị quán triệt chuyên đề năm 20.......

- Tập thể chi bộ đã tiến hành kế hoạch khắc phục mọi khuyết điểm, tồn tại sau kiểm điểm năm 20......

- bỏ ra bộ liên tiếp lãnh đạo các đoàn thể phân phát huy trọng trách trong công tác. Phương châm của Công đoàn được thể hiện rõ nét trong bài toán xây dựng khối liên minh và quy tụ sức mạnh tập thể.

- tổ chức triển khai Đoàn, Đội thân mật trong các phong trào ngoại khóa.

* Lãnh đạo các công tác khác:

- thực hiện đầy lãnh đạo các đơn vị tham gia thân thương công tác giáo dục đào tạo và công tác kết hợp dở địa phương.

1.4. Dự loài kiến chương trình công tác làm việc tháng 02/20......:

- Điều chỉnh planer học tập và tuân theo gương chưng chuyên đề năm 20....... Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nhân kỉ niệm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2 và mừng đầu năm mới Mậu Tuất.

- Lãnh, chỉ đạo tập thể chi bộ và từng cá thể đảng viên tiếp tục thực hiện lập cập việc xung khắc phục phần đông khuyết điểm, vĩnh cửu được đã cho thấy sau kiểm điểm năm 20......

- Lãnh đạo những trường phạt huy hiệu quả trong công tác chuyên môn, tích cực thay đổi PPDH để cải thiện chất lượng giáo dục toàn vẹn HS.

- tiếp tục việc lí giải kê khai lí lịch đối tượng người tiêu dùng Đảng. Thực hiện thu, nộp Đảng mức giá kịp thời, đúng quy định. Lành mạnh và tích cực trong đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức cơ sở Đảng các cấp.

- Đảng viên bức tốc việc sinh sống ở vị trí cư trú.

2. đưa ra bộ thảo luận:

2.1. Về review tình hình triển khai nhiệm vụ tháng trước:

- những đ/c trong chi bộ hoàn toàn thống tuyệt nhất theo câu chữ đã tiến công giá.

2.2. Về nội dung công tác tháng tới:

- các đ/c trong bỏ ra bộ cơ phiên bản thống tốt nhất theo câu chữ dự thảo.

- Đ/c Hoa vấp ngã sung: đưa ra bộ, nhà trường tăng tốc công tác chỉ huy trực bảo đảm an toàn trong lúc Tết Mậu Tuất để bảo đảm an toàn ANTT cho các trường học.

3. Tóm lại của công ty tọa:

Đ/c túng thiếu thư chi bộ ghi dìm và bổ sung cập nhật ý kiến của đ/c Hoa vào chương trình công tác tháng 02/20.......

Xem thêm: Gay Là Viết Tắt Của Từ Gì - Sự Kỳ Thị Đối Với Cộng Đồng Lgbt

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC KẾT LUẬN:

Đ/c BTCB chốt lại các nội dung đa số cần thực hiện hồi tháng .../20...... Với lấy biểu quyết thống độc nhất trong toàn bộ chi bộ. 100% đảng viên trong chi bộ sẽ biểu quyết gật đầu đồng ý các ngôn từ trong kết luận.