TỔNG HỢP BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4 LUYỆN THI IOE

     

Bộ đề luyện thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạng giúp các em học viên lớp 4 làm quen với các dạng bài tập từ cơ bạn dạng tới nâng cao. Vị vậy, những cỗ đề ôn luyện tiếng Anh này để giúp tiếp cận dần dần, từ nặng nề đến dễ dàng để trẻ học tập tiếng Anh kết quả hơn.

Mời thầy cô, cha mẹ cùng những concùng tìm hiểu thêm 5 cỗ đề được giangdien.com.vn soạn theo chuẩn chương trình Bộ giáo dục và đào tạo dưới đây!

Tổng quan tiền về đề thi

Trong cỗ đề luyện thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạngcó những dạng bài xích tập như: Khoanh một từ không giống với từ bỏ còn lại, nối câu, kết thúc bài hội thoại, thực hiện tranh gợi nhắc để ngừng câu, tìm cặp đôi bạn trẻ thích hợp, tấn công số khớp ứng vào hình vẽ, sắp xếp lại câu, lựa chọn từ đúng....

Bạn đang xem: Tổng hợp bài tập tiếng anh lớp 4 luyện thi ioe

Với những dạng bài xích tập, các bé sẽ được rèn luyện nhiều phần kiến thức không giống nhau từ từ bỏ vựng mang lại ngữ pháp, trường đoản cú từ đơn đến câu trả chỉnh. Mời thầy cô và các em cùng tìm hiểu thêm 5 bộ đề thi giờ đồng hồ Anh.

*

Luyện đề thi liên tiếp giúp con trẻ tiếp cận dần dần, từ nặng nề đến dễ để học tập tiếng Anh công dụng hơn

Bộ đề thi số 1

Phần 1: Pick the right answer (Chọn đáp án chuẩn cho mỗi câu hỏi dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietnam.

A. Is B. Be C. Am D. Are

2. There _____ twenty students in my class.

A. Is B. Am C. Are D. Don't

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minh. Nice lớn meet _____.

A. You B. His C. Her D. She

4. Choose the odd one out.

A. Cat B. Dog C. House D. Cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. Am B. Is C. Are D. Be

6. Choose the odd one out.

A. Soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

A. He B. She C. Friend D. Be

8. We do many exercises ______ Math lessons.

A. To B. So C. During D. But

9. Is ______ house big?

A. You B. Your C. Yours D. Yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. He B. Him C. They D. His

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ chữ cái còn thiếu vào vị trí trống)

11. Vì you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. Stand _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Thailand.

16. Home w_ _k

17. This is my h_use.

18. Suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

20. I _ _ _ swim but I can't dive.

Phần 3: Cool pair matching (Nối từ tiếng Anh với tư tưởng Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil

A. Trái táo

22. Apple

B. Mẫu giường

23. Bed

C. Mẫu bàn

24. Table

D. Ngôi nhà

25. Cat

E. Nhỏ Mèo

26. House

F. Bút chì

Đáp án

1

D

5

B

9

B

13

up

17

o

21

F

25

E

2

C

6

A

10

D

14

Th

18

hi

22

A

26

D

3

A

7

C

11

No

15

He

19

in

23

B

4

C

8

C

12

ic

16

or

20

can

24

C

*

Với nhiều dạng bài bác tập, các nhỏ bé sẽ được rèn luyện đa số kiến thức không giống nhau

Bộ đề thi số 2

Phần 1: Complete the conversation below (Hoàn thành đoạn đối thoại sau)

Conversation 1:

A: Hi, Tuan. How (1)……………. You, today?

B: I’m fine, (2)………………

A: vị you (3)………………. English today?

B: No, I don’t

A: (4)………… subjects vày you have today?

B: (5) M_ _ _ và Physics.

Conversation 2:

A: bởi vì you like English?

B: Yes, I do. I (6) ……………very much.

A: When bởi vì you have (7) A_ _?

B: I have it on (8) Tu_ _ _ _ _ và on Thursday.

A: (9) ………………….do you do during Art lesson?

B: I learn khổng lồ (10) d _ _ _a people & objects.

Phần 2: Fill in the paragraph (Hoàn thành đoạn văn sau)

A. Animals B. Bad smell C. Zoo D. Roar E. Blow bubble F. Fly

Minh and his friends are at the (11) ___________ now. They lượt thích the (12) ___________ very much. Tuan likes elephants because they can (13) ___________. But Minh does not lượt thích elephants because they have (14) ____________. Lan likes tigers because they can (15) ___________. Hue likes eagles because they can (16) ____________.

Phần 3: Complete the sentences with suggested pictures (Hoàn thành câu với tranh gợi ý)

17

He is a ……………………………

*

18

There is an ……………………………

*

19

There are …………………… children.

*

20

The boy is holding a ……………………………

*

21

The ………… is sitting on the girl’s shoulder.

Xem thêm: Top 8 Điện Thoại Tầm Trung Chơi Game Tốt Nhất Năm 2022 Tại Tgdđ

*

22

The boy is wearing a ……………………………

*

23

This is my ……………………………

*

24

There are …………………………… eggs.

*

25

They are ……………………………

*

Đáp án

1

are

6

like

11

C

16

F

21

monkey

2

And you?

7

rt

12

A

17

doctor

22

shirt

3

learn/study

8

esday

13

E

18

elephant

23

school

4

What

9

What

14

B

19

five

24

three

5

ath

10

aw

15

D

20

pencil

25

singing

*

Bố bà bầu nên lựa chọn bộ đề cân xứng với khả năng của bé

Bộ đề thi số 3

Phần 1: Leave me out (Loại bỏ 1 cam kết tự để sở hữu từ trả chỉnh)

1. COSLD

2. STUADENT

3. ENJGINEER

4. STPOON

5. CHIACKEN

6. COMQPUTER

7. FOGUR

8. FALRMER

9. BOASRD

10. CZLOUD

11.STWING

12.BAXNANA

13. COGME

14. THUERSDAY

15. CONMB

16. DTOG

Phần 2: Find the right letters (Điền vào ký tự đúng)

17. Ho_ many eggs are there?

18. Th_ _ e are four people in my family.

19. C_ _ you sing a song?

20. Bởi vì you _ _ke Math?

21. They _ _e doctors.

Đáp án

1

S

4

T

7

G

10

Z

13

G

16

T

19

an

2

A

5

A

8

L

11

T

14

E

17

w

20

li

3

J

6

Q

9

S

12

X

15

N

18

er

21

ar

*

Bên cạnh việc luyện tập thường xuyên, cha mẹ nên khuyến khích và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lí cho bé

Bộ đề thi số 4

Phần 1: Complete the sentences (Viết câu hoàn chỉnh)

1. My mother / nurse

………………………………………………………………………………..

2. When / learn / English?

………………………………………………………………………………..

3. I / to school / 6.30 a.m

………………………………………………………………………………..

4. Nice to lớn / you

………………………………………………………………………………..

5. There / four / eggs / the table

………………………………………………………………………………..

Phần 2: Odd one out (Chọn từ khác các loại với phần đa từ còn lại)

6. A. Read B. Learn C. Letter

7. A. Doctor B. Nurse C. House

8. A. Working B. Sit C. Stand

9. A. Learning B. Walking C. Badminton

10. A. Always B. Never C. Usually

Phần 3: Choose the right answer (Khoanh tròn vào lời giải đúng)

11. Those are my________

A. Pencil B. Pencils C. A pencil

12. ______ bởi you have English?

A. When B. Why C. What

13. I have Art ____ Tuesday.

A. On B. In C. During

14. I sing a song during ______ lesson.

A. Art B. Music C. Maths

Phần 4: Match column A with column B (Nối cột A cùng với cột B)

AB

15. What time vì you go to sleep?

16. What subjects vì you like?

17. What’s your favourite fruit?

18. What colour is your shirt?

19. Would you like an orange?

20. Why vì chưng you want khổng lồ go to lớn the zoo?

A. My favourite fruit is apple.

B. Because I want khổng lồ see animals.

C. No, thank you.

D. I like English and Art.

E. They’re black.

F. At 9 p.m.

Đáp án

1

My mother is a nurse.

6

C

11

B

16

D

2

When do you learn English?

7

C

12

A

17

A

3

I go to school at 6.30 a.m.

8

A

13

A

18

E

4

Nice to meet you.

9

C

14

B

19

C

5

There are four eggs on the table.

10

B

15

F

20

B

*

Sự khuyến khích của cha mẹ là động lực để con học tập và cố gắng

Bộ đề thi số 5

Phần 1: Choose the right answer (Khoanh tròn vào lời giải đúng)

1. What time does .............. Wake up?

A. He B. They C. You

2. What ............. Are your shoes? They are brown.

A. Colour B. Time C. Would

3. Do you have Math today? No,…………

A. I am B. I vày C. I don’t

4. I am hungry. Let’s go to the.....................

A. Restaurant B. Post office C. Zoo

5. ........... Tuan works from 9.00a.m khổng lồ 6.00 p.m?--> Yes, he does.

A. Bởi vì B. Does C. Did

Phần 2: Complete the dialogue with appropriate words (Hoàn thành đoạn đối thoại với từ gợi ý)

A. Too B. Singer C. Swing D. Why E. From F. Doctor G. About H. Singing I. Very

Nam: vì you like (6) ……….........., Tuan?

Alan: Yes. I love it (7) ............ Much.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Tai Nghe Soundpeats Truefree 2, Hướng Dẫn Sử Dụng Tai Nghe Soundpeats Air 3

Nam: (8) .................... Bởi vì you like it?

Alan: Because I want to lớn become a (9) …............. Và how (10) ............. You?

Nam : I want to lớn become a (11) ..............

Phần 3: Odd one out (Chọn một trường đoản cú khác các loại với gần như từ còn lại)

12. A. Monday B. Tuesday C. Friday D. Tomorrow

13. A. Headache B. Toothache C. Problem D. Fever

14. A. Cool B. Weather C. Cold D. Hot

15. A. When B. Why C. What D. The

16. A. Subject B. English C. Math D. Art

17. A. American B. England C. Vietnam D. Singapore

18. A. Xanh B. Green C. White D. Dog

19. A. Elephant B. Circus C. Tiger D. Monkey

20. A. Shorts B. T-shirt C. Zoo D. Jean

21. A. Engineer B. Cinema C. School D. Bookshop

Đáp án

1

A

4

A

7

I

10

G

13

C

16

A

19

B

2

A

5

B

8

D

11

F

14

B

17

A

20

C

3

C

6

H

9

B

12

D

15

D

18

D

21

A

Bên cạnh cho nhỏ bé luyện tập thi giờ Anh lớp 4 qua mạng với các bộ đề trên, nhiều cha mẹ chọn giangdien.com.vn - phần mềm học giờ Anh online quality cao để hỗ trợ bé học với thi giỏi hơn. Phụ huynh với trẻ cùng trải nghiệm ngay ứng dụng giangdien.com.vn tại phía trên với tài khoản học thử: