Kinh Tế Vĩ Mô Công Thức

     
Tóm tắt, tổng hợpcông thức kinh tế tài chính vĩ mô
*

CÁC CÔNG THỨC gớm TỄ VĨ MÔ CẦN NHỚ

Tính tỉ lệ thành phần thất nghiệp, theo định chính sách Okun:

Ut = Un + Yp-YtYp . 50 %

Trong kia : Ut : tỉ lệ thất nghiệp thực tế

Un : tỉ lệ thành phần thất nghiệp từ bỏ nhiên

Yp : nấc sản lượng tiềm năm năm t

Yt : nấc sản lượng thực tiễn năm t

Cân bằng tổng cung - tổng ước :

Yo

Yo = Yp : cân đối toàn dụng ( đa số nguồn lực toàn dụng ) → tỉ trọng thất nghiệp thực tế bằng tỉ lệ thành phần thất nghiệp trường đoản cú nhiên.

Bạn đang xem: Kinh tế vĩ mô công thức

Yo > Yp : cân bằng trên toàn dụng ( CB bên trên mức tiềm năng) → nền kinh tế đang sinh sống tình mức lạm phát cao → tỉ trọng thất nghiệp thực tế nhỏ tuổi hơn tỉ trọng thất nghiệp từ nhiên.

Công cầm cố điều chỉnh:

Chính sách tài khóa

Chính sách tiền tệ

Chính sách kinh tế tài chính đối ngoại

Chính sách thu nhập

Lưu ý : chính sách thu thuế không nằm trong chính sách điều tiết.

Các phương thức tính GDP:

✂ cách thức chi tiêu:

GDP = C + I + G + X – M

Trong đó:

C : ngân sách chi tiêu hộ gia đình

I : đầu tư chi tiêu ( bao gồm đầu tư ròng cộng mang đến khấu hao I = In + De ).

G : túi tiền chính phủ

X : xuất khẩu

M : nhập khẩu

✂ phương thức thu nhập :

GDP = w + i + R + quảng cáo + Ti + De

Trong đó:

w : tiền lương

i: tiền lãi

R : chi phí thuê

Pr : lợi tức đầu tư ( lợi nhuận trích nộp thuế, lợi nhuận giữ gìn cho doanh nghiệp, lợi nhuận phân tách cổ đông)

Ti : thuế gian thu

De : khấu hao

Tổng sản phẩm quốc gia:

GNPmp = GDPmp + NIA

Trong đó : NIA = thu nhập vày xuất khẩu – thu nhập vày nhập khẩu

GNPfc = GNPmp – Ti

GDPfc = GDPmp - Ti

Sản phẩm quốc nội ròng rã :

NDPmp = GDPmp – De

NDPfc = GDPfc - De

Sản phẩm quốc dân ròng:

NNPmp = GNPmp – De

NNPfc = GNPfc - De

Thu nhập quốc dân :

NI = NNPmp - Ti

(NI = NNPfc hay NNPfc = GNPfc - Ti )

Thu nhập cá nhân :

PI = NI - Pr* + Tr

Trong kia :

Pr* : phần doanh nghiệp giữ gìn để hình thành những quỹ với phần nộp ngân sách

Tr : bỏ ra chuyển nhượng

Thu nhập khả dụng:

Yd = PI – Thuế cá nhân

Tốc độ tăng trưởng:

gt = GDPt-GDPt-1GDPt-1 . 100%

Trong đó: gt : tốc đọ tăng trương của năm t

GDPt : GDP của năm t

GDPt-1 : GDP của năm t-1

Lưu ý: GDP thực tính theo năm gốc ( theo giá nạm định)

GDP danh nghĩa tính theo giá bán hiện hành

GNP danh nghĩa tính theo giá bán hiện hành

Các hàm số của tổng cầu:

Tiêu dùng biên:

Cm = ∆C∆Yd (0

Tiết kiệm biên:

Sm = ∆S∆Yd

Đầu bốn biên:

Im = ∆I∆Y

Thuế biên:

Tm = ∆T∆Y

Nhập khẩu:

Mm = ∆M∆Y

Cán cân ngân sách và cán cân thương mại:

Cán cân thương mại

Cán cân ngân sách

X > M :CCTM thăng dư (NX >0)

G > T: CCNS rạm hụt (B>0)

Bội đưa ra ngân sách

X

G

Bội thu ngân sách

X = M :CCTM cân nặng bằng

G = T: CCNS cân nặng bằng

Xác định sản lượng cân bằng:

Sản lượng cân bằng: Y = C + I + G + X – M

Hay Y = ADo + ADmY

⬄ Y = ADo1-ADm = Co+I0+Go+Xo-Mo-CmTo1-Cm+Cm.Tm-Im+Mm

Số nhân tổng cầu: ∆Y = k .∆AD

k= 11-Cm+Cm.Tm-Im+Mm

Chính sách tài khóa:

Yt

Yt > Yp : nền kinh tế ở tình trạng lạm phát kinh tế → nên ↓ G, ↑ T → thực hiện cơ chế tài khóa thu hẹp.

Chính sách tài khóa nhà quan:

Thay đổi G: ∆G = ∆AD = ∆Yk

Thay thay đổi T: ∆T = ∆AD-Cm = ∆Y-kCm

Thay đổi cả G cùng T:

∆AD = ∆ADG + ∆ADT

∆AD = ∆G – Cm.∆T

Lưu ý: khi giá cả cân bởi thì G = T.

Công vậy kiểm soát cung ứng tiền tệ:

✰ Nghiệp vụ thị trường mở:

Để tăng cung tiền, NHTW cài đặt trái phiếu chính phủ từ dân chúng.

Xem thêm: Thực Đơn Ăn Dặm Cho Bé 6 Tháng Ăn Thịt Được Chưa, Vô Vàn Gợi Ý Cho Mẹ

Để bớt cung tiền , NHTW cung cấp trái phiếu cơ quan chỉ đạo của chính phủ từ dân chúng.

✰ thay đổi tỉ lệ dự trữ bắt buộc:

Tăng tỉ lệ thành phần dự trữ buộc phải làm sút cung tiền.

Giảm tỉ trọng dữ trữ buộc phải làm tăng cung tiền.

✰ biến đổi lãi suất phân tách khấu:

Tăng lãi suất chiết khấu làm giảm cung tiền .

Giảm lãi vay chiết khấu có tác dụng tăng cung tiền .

Xem thêm: Trễ Kinh 25 Ngày Thử Que 1 Vạch Có Thai Hay Không? Chậm Kinh Bao Lâu Thì Nên Thử Que Và Đi Khám Thai

Chính sách tiền tệ:

☞ Yt > Yp : lạm phát → ↓ SM : - triển khai CSTT thu thuôn .

☞ Yt

Cách tính CPI:

CPIT = i=1nPiT. Qi0i=1nPi0. Qi0 .100%

Trong đó: CPI: chỉ số giá bán tiêu dùng

P,q : giá thành và sản lượng mặt hàng hóa

T, 0: kì tính(T), kì nơi bắt đầu (0)

i: rổ hàng hoá, n là số rổ hàng hóa

Đường Phillip:

Ut = Un = 2,5% : lạm phát bằng không

Ut > Un tức Ut> 2,5%: mức lạm phát âm

Ut

Đo lường thất nghiệp:

u = UL .100%

Trong đó: u: là tỉ trọng thất nghiệp

U: là số người thất nghiệp

L:là lực lượng lao động

Tỉ giá hối đoái :

er = e . P(*)P

Trong đó:

e : tỉ giá hối đoái

P* : giá hàng hóa sản xuất ở quốc tế bằng nước ngoài tệ

P: giá hàng há cấp dưỡng trong nước bằng ngoại tệ