Kết nối csdl trong java với sql server

     

Trong bài này tôi đã hướng dẫn chúng ta sử dụng kết nối vào database áp dụng Java JDBC.

Bạn đang xem: Kết nối csdl trong java với sql server

*


*
*

JDBC hoàn toàn có thể làm việc với ngẫu nhiên cơ sở dữ liệu (MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, …) phụ thuộc vào một Driver được cung cấp.

JDBC API bao hàm hai package chính:

java.sql : là một phần của Java standard.javax.sql : là một phần của Java enterprise.

Các yếu tố của JDBC

*

DriverManager : là một trong những class cai quản danh sách những Driver (database drivers). Những yêu cầu liên kết từ vận dụng Java sẽ tiến hành class này kiếm tìm kiếm Driver phù hợp đầu tiên để thiết lập kết nối với các đại lý dữ liệu.Driver: là một interface dùng làm xử lý các tiếp xúc với đại lý dữ liệu. Thông thường ứng dụng Java đang không giao tiếp trực tiếp cùng với class này mà thông qua DriverManager.Connection : là một trong interface cung ứng tất cả các method quan trọng cho việc giao tiếp với database. Interface này chứa nhiều phương thức nhiều chủng loại để tạo kết nối với một Database. Toàn bộ các thông tin giao tiếp với cơ sở dữ liệu chỉ hoàn toàn có thể thông qua đối tượng người tiêu dùng Connection. Một Connection thay mặt cho một phiên (session) làm việc với các đại lý dữ liệu.Statement : là một interface chất nhận được gửi các câu lệnh SQL tới Database. Bên cạnh ra, một trong những Interface kết quá từ nó cung thêm các tham số để thực thi những thủ tục sẽ được tàng trữ (stored procedure).ResultSet : thay mặt đại diện cho tập phù hợp các bản ghi (record) bao gồm được sau thời điểm thực hiện tại truy vấn (query).SQLException : class này xử lý bất cứ lỗi nào xuất hiện thêm trong khi làm việc với Database.

Kết nối database với Java JDBC

Để thao tác làm việc với JDBC, bạn cần thiết lập Java cùng một cơ sở dữ liệu (database). Bạn cũng có thể sử dụng ngẫu nhiên database nào, chẳng hạn MySQL.

Xem thêm: Tuổi Bính Tý Sinh Năm 96 Là Tuổi Con Gì, Tuổi Con Gì, Hợp Màu Gì?

Như đã ra mắt ở trên, để làm việc với cơ sở dữ liệu từ Java rất cần phải có Driver. Vào JDBC API, bọn họ có java.sql.Driver, đây là một interface tất cả sẵn vào JDK. Mỗi hệ quản trị cần setup một Driver riêng tương xứng với cơ sở dữ liệu đó. Như vậy các bước cần bắt buộc làm là download thư viện Driver ứng với các loại Database mong muốn sử dụng.

Download Driver

Oracle Database JDBC Driver

Truy cập vào link: https://www.oracle.com/database/technologies/jdbcdriver-ucp-downloads.html

Chọn phiên bản ojdbc.jar tương ứng với phiên phiên bản sử dụng. Chẳng hạn ojdbc6.jar áp dụng cho JDK8, JDK7, cùng JDK6.

Nếu thực hiện maven project, chúng ta có thể add dependency tương xứng ở links sau: https://mvnrepository.com/artifact/com.oracle.jdbc

dependency> groupId>com.oracle.jdbcgroupId> artifactId>ojdbc14artifactId> version>12.2.0.1version> dependency>MySQL Database JDBC DriverCác chúng ta thêm maven dependency hoặc tải về gói jar tương xứng tại đây: https://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java

dependency> groupId>mysqlgroupId> artifactId>mysql-connector-javaartifactId> version>8.0.17version> dependency>SQL server (JTDS) Database JDBC DriverCác chúng ta thêm maven dependency hoặc tải về gói jar tương ứng tại đây: https://mvnrepository.com/artifact/net.sourceforge.jtds/jtds

dependency> groupId>net.sourceforge.jtdsgroupId> artifactId>jtdsartifactId> version>1.3.1version> dependency>PostgreSQL Database JDBC DriverCác chúng ta thêm maven dependency hoặc download gói jar tương ứng tại đây: https://mvnrepository.com/artifact/org.postgresql/postgresql

dependency> groupId>org.postgresqlgroupId> artifactId>postgresqlartifactId> version>42.2.7version> dependency>MariaDB Database JDBC DriverCác chúng ta thêm maven dependency hoặc tải về gói jar tương xứng tại đây: https://mvnrepository.com/artifact/org.mariadb.jdbc/mariadb-java-client

dependency> groupId>org.mariadb.jdbcgroupId> artifactId>mariadb-java-clientartifactId> version>2.4.4version> dependency>MongoDB Database JDBC DriverCác các bạn thêm maven dependency hoặc tải về gói jar khớp ứng tại đây: https://mvnrepository.com/artifact/org.mongodb/mongo-java-driver

dependency> groupId>org.mongodbgroupId> artifactId>mongo-java-driverartifactId> version>3.11.0version> dependency>

Kết nối database từ Java

Các bước giao tiếp giữa chương trình Java cùng Database:

Load Driver.Tạo liên kết (Open Connection).Tạo câu lệnh truy vấn SQL (Statement).Thực thi câu lệnh truy tìm vấn SQL (Execute Query).Đóng liên kết (Close Connection).Load Driver

Để liên kết với database, bọn họ cần load driver cùng register nó với ứng dụng. Có 2 phương pháp để thực hiện:

Class.forName() : load class Driver trong memory tại thời gian runtime. Để đk gọi phương thức: Class.forName(“driverName”);DriverManager.registerDriver() : DriverManager là class gồm sẵn vào Java. Để đăng ký gọi phương thức: DriverManager.registerDriver(new DriverName());

Chẳng hạn để kết nối với MySQL database, ta đk như sau:

Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); // Or DriverManager.registerDriver(new com.mysql.cj.jdbc.Driver());Tạo liên kết (Open Connection)Sau khi đã load Driver, họ tạo connection:

DriverManager.getConnection(connectionURL); // Or DriverManager.getConnection(connectionURL, userName, password);Ví dụ với MySQL:

// Pattern String connectionURL = "jdbc:mysql://hostname:port/dbname"; // Example String connectionURL = "jdbc:mysql://hostname:3306/jdbcdemo"; Connection con = DriverManager.getConnection(connectionURL, username, password);Tạo câu lệnh truy vấn SQL (Statement)Sau khi một liên kết được thiết lập, bạn có thể tương tác với cửa hàng dữ liệu.

Các interface JDBCStatement, CallableStatement và PreparedStatement xác định các phương thức chất nhận được gửi các lệnh SQL cùng nhận dữ liệu từ các đại lý dữ liệu.

Statement st = con.createStatement();Thực thi câu lệnh tầm nã vấn SQL (Execute Query)Bây giờ đến phần quan trọng nhất, đó là thực hiện câu lệnh truy vấn vấn SQL (execute query). Như họ biết, tất cả thể có tương đối nhiều loại truy tìm vấn. Một trong những đó là:

Truy vấn để update (update) / chèn (insert)/ xóa (delete) trong cơ sở dữ liệu.Truy vấn để lấy dữ liệu (select).

Statement cung ứng một số cách làm để xúc tiến truy vấn SQL khớp ứng với các loại trên:

Phương thức execQuery() : được thực hiện để triển khai các tróc nã vấn truy tìm xuất quý giá từ cơ sở tài liệu (select). Cách thức này trả về đối tượng ResultSet hoàn toàn có thể được sử dụng để lấy tất cả các dữ liệu (record) của bảng.Phương thức execUpdate() : được áp dụng để triển khai các truy nã vấn insert/ update/ delete.Phương thức execute() : có thể thực thi cả 2 trường đúng theo trên. Nếu cách làm statement.getUpdateCount() trả về số lượng record bị affect.Nếu giá bán trị > 0, có nghĩa là thực thi những câu lệnh insert/ update/ delete.Nếu giá bán trị = 0, tức là thực thi những câu lệnh insert/ update/ delete không có dòng nào bị ảnh hưởng hoặc thực hiện câu lệnh cập nhật data structure.Nếu giá bán trị = -1, tức là thực thi câu lệnh select. Lúc đó, có thể gọi tiếp lệnh statement.getResultSet() để mang ResultSet.

Ví dụ:

int numberRowsAffected = st.executeUpdate(sqlInsert); if (numberRowsAffected == 0) System.out.println("insertion failed"); else System.out.println("inserted successfully : " + sqlInsert); Đóng liên kết (Close Connection)Cuối cùng, sau khi đã sử dụng họ cần đề nghị gọi phương thức close() để đóng kết nối (Connection) với giải phóng tài nguyên.

Bằng bí quyết đóng kết nối, các đối tượng người dùng của Statement cùng ResultSet sẽ được đóng trường đoản cú động. Tuy nhiên, họ nên tập thói quen close() Statement sau khi sử dụng tốt vì mong chờ điều đó xảy ra khi nó tự động bị đóng để giải phóng tài nguyên. Đặc biệt nếu bọn họ thực thi Statement trong vòng lặp, thì có thể sẽ chạm mặt vấn đề về thiếu tài nguyên thực hiện nếu mong chờ nó tự động đóng.

Khi Statement được close() thì ResultSet của Statement cũng được close.

Chương trình Java kết nối cơ sử tài liệu sử dụng JDBC API

Chương trình bên dưới chỉ dễ dàng và đơn giản thực hiện liên kết đến cơ sở tài liệu MySQL với thêm một dòng dữ liệu vào bảng user.

Xem thêm: Cách Quay Màn Hình Iphone Có Ghi Màn Hình Có Tiếng Iphone Có Tiếng Siêu Dễ

package com.gpcoder; import java.sql.Connection; import java.sql.DriverManager; import java.sql.SQLException; import java.sql.Statement; public class HelloJdbc private static final String hostName = "localhost"; private static final String dbName = "jdbcdemo"; private static final String userName = "root"; private static final String password = ""; // jdbc:mysql://hostname:port/dbname private static final String connectionURL = "jdbc:mysql://" + hostName + ":3306/" + dbName; public static void main(String<> args) throws ClassNotFoundException, SQLException // 1. Load Driver // Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); DriverManager.registerDriver(new com.mysql.cj.jdbc.Driver()); // 2. Mở cửa connection Connection bé = DriverManager.getConnection(connectionURL, userName, password); // 3. Create Statement Statement st = con.createStatement(); // 4. Execute query String sqlInsert = "INSERT INTO user(username, password, createdDAte) VALUE("gpcoder", "123", now());"; int numberRowsAffected = st.executeUpdate(sqlInsert); if (numberRowsAffected == 0) System.out.println("insertion failed"); else System.out.println("inserted successfully : " + numberRowsAffected); st.close(); // 5. Close connection con.close(); Thực thi lịch trình trên ta có kết quả sau:

inserted successfully : 1Lưu ý: chúng ta nên để câu lệnh close() trong finally block vào câu lệnh try-catch-finally hoặc sử dụng công dụng mới try-with-resource để bảo đảm an toàn resource luôn được close sau khoản thời gian sử dụng. Ví dụ:

package com.gpcoder; import java.sql.Connection; import java.sql.DriverManager; import java.sql.SQLException; import java.sql.Statement; public class HelloJdbcWithJava8 private static final String hostName = "localhost"; private static final String dbName = "jdbcdemo"; private static final String userName = "root"; private static final String password = ""; // jdbc:mysql://hostname:port/dbname private static final String connectionURL = "jdbc:mysql://" + hostName + ":3306/" + dbName; public static void main(String<> args) throws ClassNotFoundException, SQLException // 1. Load Driver // Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); DriverManager.registerDriver(new com.mysql.cj.jdbc.Driver()); try ( // 2. Mở cửa connection Connection nhỏ = DriverManager.getConnection(connectionURL, userName, password); // 3. Create Statement Statement st = con.createStatement(); ) // 4. Execute query String sqlInsert = "INSERT INTO user(username, password, createdDAte) VALUE("gpcoder", "123", now());"; int numberRowsAffected = st.executeUpdate(sqlInsert); if (numberRowsAffected == 0) System.out.println("insertion failed"); else System.out.println("inserted successfully : " + numberRowsAffected); // 5. Close connection: will be auto closed by try-with-resource Trên đó là một số kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản về liên kết cơ sở dữ liệu với Java JDBC. Trong nội dung bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tò mò sâu hơn về những API của JDBC.