Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu Sql Server Trong Java

     

Để kết nối Java cùng với SQL Server bởi JDBC, trả sử các bạn đã chế tạo ra bảng trong SQL Server, chúng ta cần tuân theo 4 bước sau:

địa chỉ thư viện sqljdbc4x.jar vào project khớp ứng với phiên bản JDK bạn đang sử dụng. Định nghĩa URL của database cùng username + password để truy vấn vào database đó. Đăng ký kết JDBC driver đến SQL hệ thống và tùy chỉnh kết nối.

cụ thể về việc kết nối ứng dụng Java cùng với cơ sở dữ liệu SQL Server bởi JDBC được thể hiển vào ví dụ bên dưới đây.
Bạn đang xem: Kết nối cơ sở dữ liệu sql server trong java

lấy ví dụ về kết nối Java cùng với SQL server

tạo bảng "student" trong đại lý dữ liệu mang tên "testdb" vào SQL vps với câu lệnh như sau:


CREATE TABLE student ( id INT NOT NULL, name NVARCHAR (32) NOT NULL, address NVARCHAR (32) NOT NULL, PRIMARY KEY (id));

INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (1, N"Công", "Hanoi");INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (2, N"Dung", "Vinhphuc");INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (3, N"Ngôn", "Danang");INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (4, N"Hạnh", "Hanoi")
sau thời điểm thực thi các câu lệnh trên bọn họ có được dữ liệu như sau:

*

chế tác chương trình để kết nối và hiển thị dữ liệu của bảng "student" ra màn bên cạnh đó sau:

File: ConnectSQLServerExample.java


package vn.giangdien.com.vn.jdbc;import java.sql.Connection;import java.sql.DriverManager;import java.sql.ResultSet;import java.sql.Statement;public class ConnectSQLServerExample private static String DB_URL = "jdbc:sqlserver://localhost:1433;" + "databaseName=testdb;" + "integratedSecurity=true"; private static String USER_NAME = "sa"; private static String PASSWORD = "1234567890"; /** * main * *


Xem thêm: Công Dụng Của Gà Ác Tiềm Thuốc Bắc Có Tác Dụng Gì Đặc Biệt Đối Với Sức Khỏe?

param args */ public static void main(String args<>) try // connnect to database "testdb" Connection conn = getConnection(DB_URL, USER_NAME, PASSWORD); // crate statement Statement stmt = conn.createStatement(); // get data from table "student" ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from student"); // show data while (rs.next()) System.out.println(rs.getInt(1) + " " + rs.getString(2) + " " + rs.getString(3)); // close connection conn.close(); catch (Exception ex) ex.printStackTrace(); /** * create connection * *
return connection */ public static Connection getConnection(String dbURL, String userName, String password) Connection conn = null; try Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver"); conn = DriverManager.getConnection(dbURL, userName, password); System.out.println("connect successfully!"); catch (Exception ex) System.out.println("connect failure!"); ex.printStackTrace(); return conn;
Recent Updates bài tập java bao gồm lời giảiSử dụng Javascript vào HTMLToán tử lốt 2 chấm (::) trong Java 8Lambda Expression - Biểu thức Lambda vào java 8Bài tập Java - sắp xếp nhanh (Quick Sort) vào JavaBài tập Java - thu xếp chèn (Insertion Sort) vào JavaBài tập Java - thu xếp nổi bọt (Bubble Sort) trong JavaBài tập làm chủ sinh viên trong JavaHashSet trong javaHashMap trong javaLớp WindowAdapter vào Java SwingLớp MouseMotionAdapter vào Java Swing

201 thắc mắc phỏng vấn java 25 câu hỏi phỏng vấn servlet 75 câu hỏi phỏng vấn jsp 52 thắc mắc phỏng vấn Hibernate 70 thắc mắc phỏng vấn Spring 57 thắc mắc phỏng vấn SQL
Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Khoa Học Lớp 4 Năm Học 2021, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 4 Môn Khoa Học

hệ thống bài học trên giangdien.com.vn bao hàm các bài triết lý và thực hành về các công nghệ java và technology web. Những bài kim chỉ nan trên khối hệ thống giangdien.com.vn được tìm hiểu thêm và tổng vừa lòng từ những trang http://javatpoint.com, http://www.tutorialspoint.com, http://docs.oracle.com/en …