GIÁO ÁN HÌNH HỌC 8 CẢ NĂM PHƯƠNG PHÁP MỚI

     

Bạn sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và mua ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại phía trên (75.65 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Giáo án hình học 8 cả năm phương pháp mới

(1)Giaùo Aùn Hình hoïc 8 Tuaàn 4. Tieát 8 : LUYEÄN TAÄP I. MUÏC TIEÂU BAØI DAÏY 1/ loài kiến thức: HS biết sử dụng thước với compa để dựng hình hình thang theo những bài toán dựng hình cơ bản. 2/ Kỹ năng: HS dựng hình thang kha khá chinh xác. 3/ Thái độ: Luyện cho học sinh đức tính kiên trì, nghiên cứu, sáng tạo. II. CHUAÅN BÒ: Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, nghiên cứu và phân tích SGK + SGV, thước thẳng, thước đo goùc,compa. Học viên : + coi trước bài bác mới. Bảng phụ, bút viết.. Với vở ghi, sgk, sbtập III. TIEÁN HAØNH BAØI DAÏY. 1. Ổn định lớp. 2. Kieåm tra baøi cuõ(7 phuùt). Hđ1: Dựng ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC=4cm, BÂ=600 3. Bài xích mới. Buổi giao lưu của thầy buổi giao lưu của trò Noäi dung Baøi taäp 33/sgk. Hñ2 (35 phuùt ): Luyeän taäp học sinh đọc đề bài bác và trả + giải pháp dựng : Gv neâu baøi taäp 33/sgk Dựng ADC biết DÂ=800, ? việc yêu câu ta làm gì lời những câu hỏiGV đưa ra. CD =3cm; AC =4cm. ? Dựng tia Ax//DC. ADC dựng được ngay. Tam giác nào dựng được Dựng (C;AD) giảm Ax tại B. Ngay? do sao. Noái BC. Ta dựng điểm B bằng cách B A x naøo? học viên trả lời : hình thang Tứ giác ABCD là hình gì? 4cm do đó những yếu tố nào bởi HS lên bảng dựng hình nhau. D 800 C 3cm Hoïc snh khaùc neâu caùch Vậy ta dựng (D; 4cm) hặoc (C; AD) chúng giảm Ax tại B. Dựng. Triệu chứng minh: Gv goïi hoïc sinh leân baûng dựng hình GV dìm xét chứng minh cuûa hoïc sinh. Hoïc sinh khaùc neâu caùch chứng minh.. GV: Lê Thanh Tùng - trung học cơ sở Nguyễn Hữu Cảnh 1 Lop8.net.

Xem thêm: Trẻ 6 Tháng Ăn Dặm Những Gì ? Thực Đơn Dinh Dưỡng Khoa Học Bé 6 Tháng Ăn Được Những Gì


Xem thêm: Ligue 1 Mùa Giải 2014 - Tiểu Sử Câu Lạc Bộ Psg (Paris Saint


Ta bao gồm tứ giác ABCD là hình thang vì AB//CD, coù CD =3cm, DÂ=800; AC = 4cm. Maët khaùc : ADC =BDC(ccc) =>DÂ=CÂ=800. (2) Giaùo Aùn Hình hoïc 8. Baøi taäp 34/ sgk ? bài toán yêu câu gì ? Dựng hình thang biết các yeáu cởi naøo? Ta dựng  làm sao trước bởi vì sao? Vậy điểm B dựng như thế naøo? Thoûa maõn ñieàu kieän naøo Hãy nêu cách dựng và chứng minh.. Gv chuù yù cho hoïc sinh baøi taäp 34 coù 2 nghieäm hình.. Học sinh đọc đề bài xích 34/sgk 1 học viên lên bảng dựng hình .ADC. Sau đó 1 học viên dựng ñieåm B. Nhận xét tấn công giá. Học sinh nêu biện pháp dựng và hội chứng minh.. Hoïc sinh theo doõi vaø ghi giải pháp dựng , chứng minh vào vở.. Vaäy ABCD laø hình thanh caân. Baøi taäp 34/sgk. + cách dựng : Dựng  ADC có DÂ=900, AD=2cm, Dc=3cm. Dựng tia Ax// Dc Dựng (C;3cm)cắt Ax trên B. Noái BC. B". B. A. X. 3cm. 2cm 900. D. 3cm. C. + minh chứng : Tứ giác ABCD là hình thang vì chưng AB//CD coù AD =2cm; DÂ=900; DC=3cm, BC=3cm Nên bài bác toán thỏa mãn nhu cầu yêu cầu bài bác toán.. 4. Lý giải và dặn dò về bên ( 3 phút): +Ôân tập về con đường trung trực của đoạn thẳng. + sẵn sàng giấy màu, kéo, bảng vần âm in hoa. + coi trước bài ĐỐI XỨNG TRỤC. Laøm toát 30;32/sgk. Ruùt kinh nghieäm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. GV: Lê Thanh Tùng - thcs Nguyễn Hữu Cảnh 2 Lop8.net. (3)