IOE: HẤP DẪN

     

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35, giúp các em học viên lớp 4 củng cố gắng kiến thức, nắm được các dạng toán cũng như phương thức ra đề trong bài thi IOE, để sẵn sàng cho các vòng thi IOE các cấp đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Ioe: hấp dẫn

Mời các em thuộc theo dõi nội dung chi tiết dưới đây:

200 câu giờ Anh luyện thi IOE lớp 5 cấp cho huyện

200 câu giờ Anh luyện thi IOE lớp 3 cấp huyện

Đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 4 từ vòng 1 mang lại vòng 35

Vòng 1:

bài xích 1: Choose the correct answer

1. What ........his name?

a. Is b. Are c. This d. Bye

2. May I ...........out?

a. Xuất hiện b. Go c. Come d. Say

3. What colour is this? – It"s.........book.

a. A green b. Green c. Pencil d. Ruler


4. I"m in ..........4 A.

a. Grade b. Class c. Classes d. Grades

5. They ............from France.

a. Is b. Am c. Is d. Are

6. Where ............you from? –I"m from Laos.

a. Is b. Are c. Am d. Do

7. ..........is Tom from ? – England.

a. What b. When c. Where d. How

8. Is ...........school big?

a. You b. Your c. Yous d. Yours

9. Tom is my ..........., too.

a. He b. She c. Friend d. Be

10. Your book ..............small.

a. It b. Is c. It"s d. Are

Bài 2: Fill in the blank

1. Good mo _ _ ing, Peter.

2. I lượt thích orange jui _ e.

3. This _ _ a ruler.

4. Where is Minh from ? - _ _ is from Paris.

5._ esk

6 .f _ ower

7. _ m

8. B _ _ k

9. This is my r _ om.

10. Chi _ ken

Bài 3: Matching

1. Notebook 2. Book 3. Question 4. Kite 5. Pen


6. Sofa 7. Teacher 8. Window 9. House 10. Orange

a. Gia sư b. Cửa sổ c. Bé diều d. Quyển sách e. Cây bút

f. Ngôi nhà g. Quyển tập h. Trái cam i. Ghế đệm j. Câu hỏi

1..........2...........3..........4..........5...........6..........7.........8.........9........10..........

Vòng 2:

Bài 1: Matching

1. Friend 2. Violin 3. Butterfly 4. Plane 5. Cow

6. Fish 7. Mother 8. Ice cream 9. Family 10. Star

a. Ngôi sao sáng b. Bạn c. Bọn vi ô lông d. Trườn cái e. Mẹ

f. Cá g. Kem h. Mái ấm gia đình i. Bướm j. Máy bay

1..........2...........3..........4..........5...........6..........7.........8.........9........10..........

Bài 2: Reoder the words to make sentences

1. How old is she?________________________________________________________________

2. Is name His Long.________________________________________________________________

3. Miss is my teacher. Lien________________________________________________________________


4. This an is apple________________________________________________________________

5. Many There are rooms in the house.________________________________________________________________

6. Is your old sister ? How________________________________________________________________

7. How you now ? are________________________________________________________________

8. Teacher mother a My is________________________________________________________________

9. My Nga. Name is________________________________________________________________

10. Nice lớn you, meet Tommy.________________________________________________________________

Bài 3: Fill in the blank

1. I"m seven years o _ _ .

2. H _ _ name is Mary.

3. Your scho_ _ is big.

4. St _ _ d up, please.

5. This _ _ my teacher.

6. How _ _ e you ?

7. I"m fine, th _ _ _ you.

8. I"m se _ en years old.

9. Where are you f _ _ _ ?

10. What s _ bject vì you like?

Vòng 3:

Bài 1: Choose the correct answer

1.This gift is ......you.

Xem thêm: Bộ Sản Phẩm Skincare Cho Nam Da Dầu Mụn, Full Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Cho Nam, Bộ Skincare

a. On b. In c. For d. At

2. A: Tony, Where are you ..........? B: I"m from America.

a. At b. From c. On d. To

3. ..........birthday to lớn you!

a. Nice b. Fine c. Happy d. Happily

4. Are theu students ? Yes, .................

a. They are b. They vì c. Are they d. Are their

Bài 2: Matching

1. Write 2. Teddy bear 3. Lion 4. Chicken 5. House

6. Girl 7. Drink 8. Yo-yo 9. Lamp 10. Ice cream


a. đàn bà b. Uống c. Sư tử d. Bóng đèn để bàn e. Gà

f. Gấu g. Nhỏ lăn h. Kem i. Viết j. Ngôi nhà

1..........2..........3..........4..........5..........6............7...........8........9.........10..........

Bài 3: Fill in the blank

1. Numb_ r

2. Mornin _

3. Augu _ t

4. Vie _ nam

5. M _ rch

6. This is my sch _ _ l library.

7. Mary is hap _ y because today is her bithday.

8. Good bye. See you tomorr _ w.

9. Her _ s my bedroom.

10. Cak _

Vòng 4:

Bài 1: Choose the correct answer

1. There ...........two boys in my class.

a. Is b. Many c. Are d. Isn"t

2. My brother is ............ Worker.

a. An b. An"s c. A d. A"s

3. What .........is it ? It"s white.

a. Colours b. Colour c. Colour"s d. Colourn"t

4. I ..........watching TV.

a. Is b. Are c. Am d. Aren"t

5. This..........my friend, Nga.

a. Am b. Is c. Are d. Name

6. Let"s ...........hello khổng lồ the teacher.

a. Go b. Say c. Know d. To

7. How...........desks are there in your classroom?

a. Any b. Many"s c. Any"s d. Many

8. August is the eighth ............the year.

a. By b. On c. Of d. From

9. Give..........a pen, please.

a. My b. Me c. My"s d. I

10. Look at the ........., please.

a. Say b. Tell c. Board d. Board"s

Bài 2: Fill in the blank

1. How old _ _ your sister? She is eleven years old.

2._ _ _ are you ? I"m eleven years old.

3. Thank you very much, Lan Anh.

You _ _ _ welcome.

4. My school is _ _ _ big. It"s small.

Bài 3: Matching

1. Dance 2. Pencil box 3. Drink 4. Kite 5. Candle


6. Soft drink 7. Greet 8. Sit 9. Butterfly 10. Eat

a. Chào b. Nước uống gồm ga c. Hộp bút chì d. Nước uống e. ăn

f. Nhảy g. Ngồi h. Con diề u i. Nến j. Bướm

1..........2.........3..........4..........5.........6..........7..........8..........9.........10.........

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Ngữ Văn 8 Học Kì 1 Năm 2015, Đề Thi Ngữ Văn 8 Học Kì 2 Năm 2015

Vòng 5:

Bài 1: Matching

1. Bedroom 2. Garden 3. Kitchen 4. Bus 5. Desk6. Lion 7. Greet 8. Smile 9. Listen 10. Ducka. Nghe b. Kính chào c. Phòng ngủ cá nhân d. Nhà bếp e. Xe buýtf. Sư tử g. Vườn h. Chiếc bàn i. Mỉm mỉm cười j. Nhỏ vịt

1..........2.........3..........4..........5.........6..........7..........8..........9.........10..........

Bài 2: Reoder the words to lớn make sentences

1. You ? are How old________________________________________________________________2. Cat. Lượt thích My brother doesn"t________________________________________________________________3. Is Lina. Name My________________________________________________________________4. Is job ? What her________________________________________________________________5. Book read the Let"s________________________________________________________________6. Xào luộc words. Down the________________________________________________________________7. Am hungry I now.________________________________________________________________8. What"s name ? your________________________________________________________________9. Kite for That is you________________________________________________________________10. Her Mary. Is name________________________________________________________________

Bài 3: Leave me out

1. Aunswer 2. Pqink 3. Numbwer 4. Remembper 5. Tosy6. Stutdent 7. Candey 8. Reaqd 9. Broewn 10. Caike

Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung chi tiết Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 4