GET A HOLD OF LÀ GÌ

     
Nghĩa rộng:

Kiếm được đồ vật gi đó, lấy được đồ vật gi đó, thường là 1 trong cách nặng nề khăn, hoàn toàn có thể là do cái đó không tồn tại nhiều (to acquire or obtain something)

Tiếng Việt tất cả cách dùng tương tự:

Kiếm được, tìm được, moi được, móc được…

Ví dụ: