Đề thi toán tiếng anh lớp 1

     
... Đạo tư liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán giờ Anh mạng mạng internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2 016 – 2 017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 07 /11 /2 016 ) bài xích thi số 1: chuẩn bị xếp: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân ... Đạo tư liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán tiếng Anh mạng internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2 016 – 2 017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 24 /10 /2 016 ) bài thi số 1: Điền kết tương thích vào vị trí ( ): Fill ... Dưỡng học viên giải Toán giờ Anh mạng internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2 016 – 2 017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 10 /10 /2 016 ) bài bác thi số 1: search cặp nhau: bài xích thi số 2: Điền kết thích hợp vào...

Bạn đang xem: đề thi toán tiếng anh lớp 1


*

... Học viên giải Toán tiếng Anh mạng internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 20 16 – 20 17 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 10/10 /20 16) bài thi số 1: Đi search kho báu: 12 ; 15 ; 13 16 ; 77 ; 18 82 ; 91 83 ; 95 ... Sinh giải Toán giờ đồng hồ anh mạng mạng internet – Lớp – Vòng ĐÁP ÁN TOÁN TIẾNG ANH 20 15 – 20 16 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 26 /9 /20 16) bài bác thi số 1: chọn cặp nhau: 27 45 70 45 18 70 27 89 89 18 BÀI 2: quá chướng ... Dưỡng học sinh giải Toán tiếng Anh mạng mạng internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 20 16 – 20 17 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 07/11 /20 16) bài bác thi số 1: Vượt vật cản vật: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu...
*

... Toán tiếng Anh mạng mạng internet – Lớp – Vòng 270 550 5 03 3 63 bài bác thi số 3: search cặp nhau: 614 212 212 33 0 222 416 31 3 555 590 33 0 416 754 745 754 590 222 31 3 745 614 555 212 404 754 102 650 590 33 0 ... Giải Toán giờ đồng hồ Anh mạng mạng internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2016 2017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 24/10 /2016) bài thi số 1: tìm cặp nhau: bài xích thi số : Vượt chướng ngại vật vật: Câu 1: Câu 2: Câu 3: ... 650 416 33 0 555 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường tiểu học trằn Hưng Đạo tư liệu bồi dưỡng học viên giải Toán tiếng Anh mạng mạng internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH năm nhâm thìn 2017 _ LỚP VÒNG...
*

*

... 6 15 277 50 4 2 75 Trường tè học nai lưng Hưng Đạo tư liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán giờ đồng hồ Anh mạng mạng internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2016 2017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 26/9 /2016) bài xích thi ... Học viên giải Toán giờ Anh mạng mạng internet – Lớp – Vòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2016 2017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 07/11 /2016) bọn họ tên: ………………………………………………………………………………………… .Lớp 5 bài bác thi số 1: sắp tới xếp: ... ÁN TOÁN TIẾNG ANH năm 2016 2017 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 10/10 /2016) bài bác thi số 1: chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: 1, 05 98 321 28 32 196 0, 25 250 353 7, 45 39 BÀI 2: Đi search kho báu: Câu 1: 0, 75 0,5...
*

... Child: Mark, Andy, Mary go to supermartket to buy candy Each child buy candy packages How many candy packages they buy in total? a 12 candy packages b 15 candy packages c candy packages d candy packages ... Green trees a 32 b 23 c 29 d 61 c 22 d 31 Question 10: 31 + ? = 52 a 21 b 32 ĐÁP ÁN Exam number 1: Fill in the blank with the suitable sign (>, =, ...

Xem thêm: 【Havip】 Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 7 Khóa 12 Của Đảng Viên, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 7 Mới Nhất


... Is years older than Dan VnDoc - thiết lập tài liệu, văn pháp luật, biểu chủng loại miễn tổn phí B) Betty is years older than Dan C) Betty is years older than Dan D) Betty is years older than Dan Câu 22 : Duke is ... Dan has 28 pencils and Henry has 21 pencils How many more pencils Dan have than Henry? Câu 12: In a basketball game, the Kitten team scored 48 points, & the Puppy team scored more points than ... Than Dan C) Ben has 12 less marbles than Dan D) Ben has 11 less marbles than Dan Câu 8: Which of the following is correct? A) 14 is 41 less than 55 B) 14 is 36 less than 55 C) 14 is 40 less than...
... Smaller than 55606 149 & larger than 556 048 96? a 55695 346 b 556 141 86 c 55605268 d 55601982 Question 4: Anna bought 40 jellybeans Which statement is incorrect? a She can divide the beans equally ... 96b 65 c 40 8 d năm 2016 Question 8: Peter, Bob & Jack a work If they work in pairs: Peter and Bob can complete it in 12 hours; Bob & Jack can complete it in 10 hours; Jack & Peter can complete ... Students an exam with a maximum score of 50 The scores of four of the students are 41 , 44 , 46 & 49 The average of five students’ scores is the same as the score of the fifth student The score...
... 0.0 25 b 0. 25 c 25 0 0 d 2 .5 Question 8: Write numbers below in order from least lớn greatest: 3/ 12; 4 /5; 0. 75; 0 .23 a 3/ 12; 0 .23 ; 0. 75; 4 /5 b 0 .23 ; 3/ 12; 0. 75; 4 /5 c 3/ 12; 4 /5; 0. 75; 0 .23 d 0 .23 ; ... Exam number 2: Question 1: Convert 25 m = km a 25 0 b 0,0 25 c 2 ,5 d 0, 25 Question 2: 2m2 = dm2 The missing number is a 20 0 b 20 0000 c 20 00 d 20 000 c 3 25 0 d 32 ,5 c 0,34 d 0,034 c 50 3 d 50 30 Question ... (>, =, ...
... Question 3: Find X if X x 8,6 - 5, 2 x X - 11,06 = 5, 94 Question 4: Calculate: 5, 5 x (3 ,5 - 1 ,5) + 1 ,5 = Question 5: Calculate: Exam number 3: Find the blank with the suitable number (Note: write decimal ... In per minute d 0, 05 mile in per minute Question 3: Susan wants lớn divide 35 , 5 kilogam sugar in small bags If each bag holds 0,5kg, how many bags are needed? a 70 b 71 c 36 d 35 Question 4: In the ... Value of x such that x + 3/ 7 = 26/21 a 7/21 b 23/ 21 c 23/ 14 d 17/21 Question 4: Calculate: 23, 61 x 4, 23 = a 9987, 03 b 92,14 03 c 99,87 03 d 9214, 03 Question 5: This shape is made of several small...

Xem thêm: Bộ Sản Phẩm Skincare Cho Nam Da Dầu Mụn, Full Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Cho Nam, Bộ Skincare


... The longest side of triangle ABC is cm a 40 b 34 c 86 d 12 Question 5: Danny is 31 Garrett is years older than Bryce & years older than Danny How old is Bryce? a 33 years old b 37 years old ... Are there in the grade 3? a 138 60 b 100 c 249 d 81 Question 2: How you write this number using digits? Seven hundred three a 137 b 730 c 7 03 d 1 73 Question 3: How many triangles are there? a ... Younger than Ruth Jane is 36 Kimberly is year younger than Jane & years younger than Ruth How old is Ruth? a 35 years old b 37 years old c 41 years old d 40 years old Question 7: I am an even...
... > Câu 10 : 56 Câu 18 : 16 Câu 3: = Câu 11 : 25 Câu 19 : c Câu 4: 80000 Câu 12 : Câu 20: d Câu 5: 10 0 Câu 13 : 12 Câu 21: c Câu 6: 25 Câu 14 : 45 Câu 22: c Câu 7: 900 Câu 15 : 12 Câu 8: 44 Câu 16 : 35 ... Bài bác 1: kiếm tìm cặp giá trị (1) = (5); (2) = (7); (3) = (15 ); (4) = (20); (6) = (8); (9) = (16 ); (10 ) = (11 ); (12 ) = (18 ); (13 ) = (19 ); ( 14 ) = (17 ) bài 2: Đỉnh núi kiến thức Câu 1: 15 352 0
13 185 1
21 276 2