Đề Cương Ôn Tập Anh 7 Học Kì 2

     
... Thay thế sửa chữa cho danh tự chỉ ngời/ vật. (không cần sử dụng trong mệnh đề không xác định_có 2 lốt phẩy)8. Conditional sentences: (Câu điều kiện)* Conditional type 1(câu đk loại 1): * Công thức: If ... (Mệnh đề quan tiền hÖ) - Who: cầm cố thÕ đến danh tõ chØ ngời (subject_làm công ty ngữ trong câu) - Whom: sửa chữa cho danh tự chỉ ngời (object_làm tân ngữ trong câu) - Which: thế thÕ cho danh tõ ... Phân tách là WERE với toàn bộ các chủ ngữ (xem công thức) + S1 và S2 hoàn toàn có thể giống nhau hoặc không (tuỳ theo nghĩa của câu)3. Adverb clauses of result:(mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả) so /therefore...

Bạn đang xem: đề cương ôn tập anh 7 học kì 2


*

... Practice makes perfect !” have gave remember eyes writing little standing missed Đề cơng ôn tập môn giờ đồng hồ anh 9 Năm học: 2007- 2008 I Grammar: 1. Passive: (Câu bị động)a. Thì lúc này đơn: ... II. Bài bác tập: - Ôn lại các từ vựng từ bỏ Unit 1 mang đến Unit 10.- bài xích tập phần: Language focus trường đoản cú Unit 1 mang lại Unit 10.- những loại bài xích tập trắc nghiÖm:1. Khoanh tròn phương pháp đúng duy nhất ... (không chia) +Vp2 (By+ O) *Question: Will + S + Be(không chia) + Vp2 (+ By+O) ?h. Thì tơng lai tiếp diễn:*Active (chủ động) : S +Will +Be +V_ing + O * Passive (bị động) : S + Will + Be (không...
*

... Sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ ngời/ vật. (không sử dụng trong mệnh đề không xác định_có 2 vết phẩy)8. Conditional sentences: (Câu điều kiện)* Conditional type 1(câu đk loại 1): * Công thức: If ... (Mệnh đề quan hÖ) - Who: thay thÕ mang lại danh tõ chỉ ngời (subject_làm chủ ngữ vào câu) - Whom: sửa chữa thay thế cho danh từ chỉ ngời (object_làm tân ngữ vào câu) - Which: sửa chữa cho danh từ bỏ ... WERE với toàn bộ các một số loại chủ ngữ (xem công thức) + S1 cùng S2 có thể giống nhau hoặc không (tuỳ theo nghĩa của câu)3. Adverb clauses of result:(mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả) so /therefore...
*

... Songs. C) They eat Christmas pudding.b) They put on Christmas record. D) a, b và c are correct.VIII. Choose A, B, C or D to complete the following sentences1. Last night we came lớn the show late ... Spaceship?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… II. Circle the best option A,B,C, or D lớn fill the gap. 1. The most disastrous earthquake in Japan, which occurred in 192 3, ________about 150,000 people.A. ... Walked_______ the moon, lived in the USA.A. On B. In C. Into D. Onto.4. The earthquake in Kobe in 199 5________ severe damage.A. Caused B. MadeC. Built D. Resulted5. Have you ever seen_______ films...
*

... Quang quẻ Minh. Tổ nước ngoài Ng 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2014 Tài liệu lưu giữ hành nội bộTRƯỜNG trung học cơ sở TỊNH PHONG GV: Dương quang quẻ Minh. Tổ nước ngoài Ngứ27 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2014 Tài ... Nước ngoài Ngứ 19 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2014 Tài liệu lưu giữ hành nội bộXVII. Cần sử dụng động từ “WISH”: mô tả (ước ao, mong muốn ước) hay được dùng để diễn đạt những ướcmuốn, tưởng tượng không tồn tại thật.d. ... đổi ta dựa vào túc từ thua cuộc động từ giới thiệu (said/ told) S + say to + O “ you _ you _ your”TRƯỜNG thcs TỊNH PHONG GV: Dương quang quẻ Minh. Tổ ngoại Ngứ17 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2014...
*

... But C. Despite D. In spite of 1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG thpt TRẦN HƯNG ĐẠOĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2013 – 2014 TIẾNG ANH LỚP 10 GRAMMARI. CONDITIONAL CLAUSES ... Này sẽ không xảy ra). Nhiều loại 3: Past- Unreal ( vượt khứ ko thật) Câu điều kiện diễn đạt một điều ko thực cùng không còn xảy ra trong vượt khứ. 11 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG ... Interesting. I went to lớn it yesterday.- … 10. I met Mary. She asked me lớn give you this.XI. COMPARATIVE 8 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG thpt TRẦN HƯNG ĐẠO20. They are...
... Right khung of verbs in brackets.Unit 11 and 12 I. PhoneticsTỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG trung học phổ thông CHU VĂN AN. Page 3 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 2 đôi mươi 12 25. The bag looks heavy. I ……………you with it.a. ... B. Laugh c. August d. Taught 2. a. Silent b. Film c. Thriller d. SituationTỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG thpt CHU VĂN AN. Page 5 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 2 trăng tròn 12 3. A. Cup b. Continent c. ... Words)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG thpt CHU VĂN AN. Page 8 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 2 trăng tròn 12 12. You have been coughing a lot lately. You smoke...
... Killed too many for them to lớn TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG trung học phổ thông CHU VĂN AN. Page 2 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 2 20 12 1.a. Parked b. Played c. Stayed d. Loved 2. a. Study b. Abandon c. Wednesday ... Rain d. Is going lớn rainTỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG thpt CHU VĂN AN. Page 6 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 2 trăng tròn 12 A. Grammar1. Conditional type 2 & 3. (Unit 9, 11) 2. The passive voice. (Unit ... TIẾNG ANH- TRƯỜNG trung học phổ thông CHU VĂN AN. Page 1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 2 trăng tròn 12 25. The bag looks heavy. I ……………you with it.a. Help b. Will help c. Am helping d. Am going lớn help 26 ....
...  What 10. Lien /s mother wrote a sick note for her. 3 DE CƯƠNG LỚP 7 : GUIDE - TO nhận xét ENGLISH 7 A . GRAMMAR :I/ Ôn tập tự Unit 9 cho Unit 16II/ rất nhiều điểm ngữ pháp cần xem xét : 1. ... Study harder.6. The traffic lights are red. You stop. 7.

Xem thêm: 30+ Lời Cảm Ơn Bố Mẹ Trong Ngày Sinh Nhật, Lời Cảm Ơn Sinh Nhật Chân Thành Và Ý Nghĩa Nhất

Children drink a lot of milk.8. He khổng lồ drive more carefully. 4 DE CƯƠNG LỚP 7 : 8. The chidren (be) here ten minutes ago/ but at ... DE CƯƠNG LỚP 7 :  Who IX/ Điền vào chổ trống với những động tự khiếm khuyết:Can, must, should, ought.1....
... These/ Those đợc sửa chữa là They.Eg: Those are nice, arent they? Mệnh đề quan lại hệ giới hạn max : là mệnh đề bổ sung, để sau danh từ đã làm được xác định, cùng đượcngăn bí quyết với mệnh đề do tại ... The car.  Mệnh đề quan lại hệ không giới hạn Ex: Viet Nam, which / that is in the south-east Asia, exports rice.f. Vào mệnh đề quan hệ giới tính không xác định ( giới hạn max ) , danh từ xác minh thường ... The car. * Mệnh đề quan liêu hệ không giới hạn Ex: Viet Nam, which / that is in the south-east Asia, exports rice.c. Vào mệnh đề quan hệ nam nữ không xác minh ( giới hạn max ) , danh từ xác định thường...
... Đề cưng cửng ôn tập giờ Anh 11 học tập 2 Hs: Lê Quý ôn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 12- 2013MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 11 - CƠ BẢNI - TOPICS:1. The Post Office 2. Nature in Danger3. ... That D. Whose Đề cương ôn tập giờ đồng hồ Anh 11 học 2 Hs: Lê Quý ôn 27 . One …… of public transport is its unreliability.A. Disappointment B. Disadvantage C. Disorder D. Dislike 28 . Although it ... Not only … but also, either … or, neither … nor- Could / be able to lớn Đề cương ôn tập giờ đồng hồ Anh 11 học tập 2 Hs: Lê Quý ôn Sample exercisesI. Choose a word in each line that has different stress...
... ,ã/C8?-V'-89c'-*6H 777 77 7 #77 (J 77# 777 %77 777 77 b 77, 77% 777 5 +7 7 7c %77 5h 777 777 7V7 #77 777 777 (e7" ;77 #77 777 %d 77# 7 :77 777 77( f #77 #7# #77 777 7a 777 7" ;77 7(HI #7% 777 7 #7# 77 pp|%+& apos;-~' ... % 7  7 # 7 G 7  7 ;(Ad7  7 % 7  7  7  7 Af7 ...  7 % 7  7  7  7 Af7 ? 7  7 # 7 % 7  7  7 (Aa7 ; 7  77 $ 7  7  7  7  7  7 (AHI7...
... _______________________ Lớp: 6_ ___ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IMôn: giờ Anh 6 Năm học: 2 010 – 2 011 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Số phách: (Đề chất vấn này tất cả 02 trang, học sinh làm bài xích ... 4,5 ,6) I. MULTIPLE CHOICE 1. D2. C3. D4. B5. B 6. B7. B8. C9. D 10 . A 11 . C 12 . A 13 . A 14 . B 15 . DII. WORD size 1. B2. D3. D4. B5. D 6. A7. A8. B9. B 10 . CIII. VERB khung 1. has2. ... BÀI HỌC KỲ IMÔN: TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM HỌC: 2 010 - 2 011 Câu I: (10 ´0,25 = 2.5 pts) 1 - A 2 - C 3 - D 4 - B 5 - D 6 – A 7 - B 8 - D 9 - D 10 - ACâu II: (5 ´0, 5 = 2,5 pts) 1. (don’t have...
... ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP ANH 7 HỌC KÌ II A. GRAMMAR: 1. Tenses: - Present simple: * to be: S + is/am/are + ... Music 20 . The nurse her temperature in the room now. A. Take B. Takes C. Took D. Taking 21 . My mother…………………… me a new shirt last Sunday. A. Give B. Gives C. Gave D. Will give 22 . We saw ... A& B are correct 25 . They will badminton next Sunday. A. Play B. To play C. Playing D. Plays 26 . Which is the………………… apartment? A. Best B. Better C. Most D. More 27 . Her date of birth...

Xem thêm: Những Bài Thơ Tặng Cô Giáo Ngày 20 11 Hay Và Ý Nghĩa Nhất, Thơ 20/11 Tự Sáng Tác Ngắn, Hay Về Thầy Cô


... ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP ANH 7 HỌC KÌ II A. GRAMMAR: 1. Tenses: - Present simple: * to lớn be: S + is/am/are + ... Music 20 . The nurse her temperature in the room now. A. Take B. Takes C. Took D. Taking 21 . My mother…………………… me a new shirt last Sunday. A. Give B. Gives C. Gave D. Will give 22 . We saw ... A& B are correct 25 . They will badminton next Sunday. A. Play B. To lớn play C. Playing D. Plays 26 . Which is the………………… apartment? A. Best B. Better C. Most D. More 27 . Her date of birth...
từ bỏ khóa: đề cương ôn tập tiếng anh lớp 11 học kỳ 2đề cưng cửng ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 3 học kỳ 2đề cưng cửng ôn tập tiếng anh lớp 7 học kì 1đề cương cứng ôn tập tiếng anh lớp 11 học kỳ ide cuong on tap tieng anh lop 8 hoc ki 2đề cương cứng ôn tập tiếng anh lớp 10 học kì 2đề cương ôn tập giờ anh lớp 8 học tập kì 2đề cương cứng ôn tập tiếng anh lớp 3 học kỳ 1đề cương ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 9 học tập kì 2đề cương cứng ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 11 học tập kì 2ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 7 học tập kỳ 2de cuong on thi tieng anh lop 8 hoc ky 2đề cương ôn tập giờ anh lớp 7 hkiđề cương ôn tập giờ anh lớp 7 kì 2đề cương ôn tập tiếng anh lớp 7 hk1Báo cáo quy trình mua hàng CT CP technology NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, tấn công giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học tập vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer vào chẩn đoán cùng tiên lượng nhồi ngày tiết não cấpđề thi test THPTQG 2019 toán thpt chuyên tỉnh thái bình lần 2 tất cả lời giảiBiện pháp làm chủ hoạt cồn dạy hát xoan vào trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục cùng carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm thiết lập có tính chất chiếm chiếm theo điều khoản Tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền bỉ trên cơ sở bảo đảm an toàn môi trường tự nhiên và thoải mái vịnh hạ longPhát hiện nay xâm nhập dựa vào thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng ứng dụng smartscan và ứng dụng trong bảo đảm an toàn mạng máy vi tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bởi hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng khu đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nntt tại bank Nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thức giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 15: tiêu hóa ở cồn vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường đúng theo viện hàn lâm công nghệ xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu mới Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng đại chiến với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ hội tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập vật lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài tập thiết bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài bác ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải cách và phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần van lop 8 phân tích bài bác thơ trường đoản cú tình 2