Câu điều kiện loại 2 bài tập

     

Hôm nay shop chúng tôi xin trình làng tới quý fan hâm mộ một một số loại câu điều kiện không có thật ở hiện nay tại. Câu điều kiện loại 2 giống hệt như câu đk loại 1. Đều diễn đạt một giả định về tương lai, về công dụng của hành vi trong tương lai. Nhưng mà trong đk loại 2, điều kiện đó khôn cùng khó xảy ra hoặc là không bao giờ có thật. Bài viết này sẽ bao quát về Câu điều kiện loại 2- Công thức, cách dùng, bài xích tập áp dụng.

Bạn đang xem: Câu điều kiện loại 2 bài tập

Câu điều kiện LOẠI 2


Ý nghĩa câu đk loại 2

– tựa như như câu điều kiện loại 1, câu đk loại 2 cũng trở nên nghĩ về tương lai nhưng công dụng sẽ không xảy ra hoặc rất khó khăn xảy ra. Bao gồm nghĩa là, câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện thể hiện tại ước ước ao mà bạn dạng thân cần yếu làm được.

Công thức ( cấu trúc) câu điều kiện loại 2

If + S + V (quá khứ), S + would + V (nguyên mẫu)

Example:

– If you went to bed earlier you wouldn’t be so tired.( nếu khách hàng đi ngủ sớm bạn sẽ không bị mệt.)- thực tiễn bạn đã không đi ngủ sớm, với bạn đang bị mệt và điều bạn muốn không thể làm cho được)

– If it rained, you would get wet.( nếu trời mưa, các bạn sẽ bị ướt)- Thực tế bên ngoài trời không tồn tại mưa

Lưu ý câu đk loại 2

Lưu ý 1:

Trong câu điều kiện loại 2, động từ của mệnh đề if phân chia ở (past subjunctive). Động tự của mệnh đề thiết yếu chia ngơi nghỉ tương lai trong thừa khứ(Future in the past).

Riêng đụng từ “to be” thì cần sử dụng “were” cho toàn bộ các ngôi.Động từ vào mệnh đề chính ở tương lai trong quá khứ(Future in the past): would

Example: 

– If the weather wasn’t so bad, we would go khổng lồ the park. (But the weather is bad so we can’t go.)( ví như thời tiết không quá tệ, bọn họ sẽ đi cho công viên)- Nhưng thực tế thời huyết thì tệ do thê họ không thể đi.

Lưu ý 2: phương pháp ghi nhớ nhanh

– Ở các trung trung ương anh ngữ các thầy cô giáo hay sử dụng cách ghi nhớ cấp tốc như sau:

Câu đk loại 2 = Câu đk loại 1 hạ thấp một thì
Simple present → Past subjunctive/ Simple Past
Will + V_inf → Would + V_inf
Lưu ý 3:

– hoàn toàn có thể dùng “Would be V_ing” sửa chữa cho “Would + V_inf” để dấn mạnh hành vi đang diễn raEx: If I were in my company, I would be working now. (Nếu bây giờ tôi ở doanh nghiệp của tôi, thì tôi đang đang làm cho việc)

Lưu ý 4: Đảo ngữ câu đk loại 2


Were + S +(not) + to_inf

Ex:If they offered you the job, would you accept?→ Were they lớn offer you the job, would you accept?( nếu như họ đề nghị bạn một công việc, các bạn có gật đầu đồng ý không?)

She would hurt herself if she fell.→Were she khổng lồ fall, she would hurt.( trường hợp cô ấy ngã, thì cô ấy sẽ ảnh hưởng đau.)

Lưu ý 4: Were rất có thể được dùng chũm cho was (với các chù từ bỏ Ị, he, she, it) trong mệnh đề if độc nhất là vào mịnh đề “If I were you”If Tom were rich, he would have a car. (Nếu Tom nhiều có, anh ấy sẽ sở hữu một loại xe ô tô.)
*
If Tom were rich, he would have a carI’d go out if it weren’t raining. (Giá như trời không mưa thì tôi sẽ di chơi)If I were you, I would accept the invitation. (Nếu tôi là anh, tôi sẽ đồng ý lời mời của họ)Lưu ý 5: Không sử dụng would vào mệnh đề đk (if-clause)If I ate cake, I’d get fat. (Nếu tôi ân bánh, tôi sẽ bị mập.)

Nhưng would có thể được cần sử dụng trong mênh đề if khi chúng ta đưa ra lời yêu cầu.

If you’d like to come this way, the doctor will see you now.(Vui long đi lối này, chưng sĩ đã khám đến bà.)

Biến thể câu điều kiện loại 2

1. Biến hóa thể ngơi nghỉ mệnh đề chính

If + S+ past simple, S + would /could/might/had to…. + be V-ing

– Could và might cũng hoàn toàn có thể được dùng trong mệnh đề chủ yếu để nói đến khả năng có thể xảy ra.

Example:

If she had a camera, she could take some photos.(Giá như cầm máy ảnh, cô ấy hoàn toàn có thể chụp vài tấm hình.)If Rachel worked harder, she might vì even better than at her study.

Xem thêm: Brainly - Untitled

(Giá như Rachel học chuyên hơn thỉ kết vàng học tập của cô ấy thay thể còn tốt hơn nữa.)

2. đổi mới thể sinh hoạt mệnh đề If

If + S + Past Continuous, S + would/could + V-inf

Example:If you were working, I wouldn’t bother you. (Nếu bạn đang bận làm việc tôi sẽ không làm phiền chúng ta đâu.)

If + S + Past Perfect, S + would/could + V-inf

Example:

If he hadn’t called me last night, I couldn’t get up early.( nếu buổi tối qua anh ấy không gọi tôi, thì tôi cần thiết dậy mau chóng được.)

Bài tập câu đk loại 2

1. Dứt các bài tập bên dưới sử dụng câu đk loại 2(Complete the sentences with the verbs in brackets.)

I can’t tidy my room now. If I ………………………. More không tính phí time, I ……………………………. It. (have | tidy)My job isn’t well-paid. Provided that I ……………………… a lot of money, however, I ………………………….round the world. (earn | travel)I spend a lot of time learning English. If I ………………………….. English, I …………………………… studyingSpanish or French. (not learn | try)I have to meet my business partner. But if I ………………………… some time to lớn spare, I ………………………..a museum. (have | visit)I don’t know if my friend needs help. Suppose he …………………………. My help, I ………………………………(need | not refuse)I can’t imagine that there would be someone in my bedrrom. I ………………………….. If I ……………………..a stranger in it. (scream | find)My teachers are OK. If I …………………………… my teachers, however, I ………………………………….. Them.(can’t stand | never tell)I’ve never won a lottery. But I …………………………. My job if I …………………… a million. (not quit | win)You can rely on Jim. But if he ……………………… about it, I …………………………….. Him. (forget | remind)Do you want me to pay in advance? I ………………………….. In advance on condition that I ………………….a discount. (pay | get)

Đáp án

If I had more miễn phí time, I would tidy it.Provided that I earned a lot of money, however, I would travel round the world.If I did not learn English, I would try studying Spanish or French.But if I had some time khổng lồ spare, I would visit a museum.Suppose he needed my help, I would not refuse.I would scream if I found a stranger in it.If I couldn’t stand my teachers, however, I would never tell them.But I would not quit my job if I won a million.If he forgot about it, I would remind him.I would pay in advance on condition that I got a discount.

2. Bài bác tập viết lại câu thực hiện câu điều kiện loại 2

Ví dụ:My oto is out of order. I won’t drive you there.If my oto wasn’t out of order, I would drive you there._______________________________________________________

I don’t know his address. I can’t tương tác him.If I ………………………… his address, I could contact him.He is ill. He can’t go skiing.If he wasn’t ill, he ……………………… skiing.He doesn’t lượt thích tomatoes. He won’t eat the salad.If he …………………….. Tomatoes, he would eat the salad.I travel on my own because I speak English.I wouldn’t travel on my own if I ……………………………………. English.We don’t have enough room in our house. You can’t stay with us.If we …………………. Enough room in our house, you could stay with us.You aren’t lucky. You won’t win.If you were lucky, you ……………………………… .I go lớn bed early because I work so hard.I wouldn’t go khổng lồ bed early if I …………………………………. So hard.I am eighteen. I can vote.If I ……………………. Eighteen, I couldn’t vote.Go to Corfu. You may lượt thích it.If you went to Corfu, you ……………………………… it.You’ll manage it. Don’t panic.You would manage it if you ………………………………………. .

Đáp án:

If I knew his address, I could liên hệ him.If he wasn’t ill, he could go skiing.If he liked tomatoes, he would eat the salad.I wouldn’t travel on my own if I didn’t speak English.If we had enough room in our house, you could stay with us.If you were lucky, you would win.I wouldn’t go khổng lồ bed early if I didn’t work so hard.If I wasn’t | weren’t eighteen, I couldn’t vote.If you went khổng lồ Corfu, you might like it.You would manage it if you didn’t panic.

3. Kết thúc các câu sau với động từ lưu ý trong ngoặc

I can’t tidy my room now. If I ………………………. More không tính phí time, I ……………………………. It. (have | tidy)My job isn’t well-paid. Provided that I ……………………… a lot of money, however, I ………………………….round the world. (earn | travel)I spend a lot of time learning English. If I ………………………….. English, I …………………………… studyingSpanish or French. (not learn | try)I have khổng lồ meet my business partner. But if I ………………………… some time to spare, I ………………………..a museum. (have | visit)I don’t know if my friend needs help. Suppose he …………………………. My help, I ………………………………(need | not refuse)I can’t imagine that there would be someone in my bedrrom. I ………………………….. If I ……………………..a stranger in it. (scream | find)My teachers are OK. If I …………………………… my teachers, however, I ………………………………….. Them.(can’t stand | never tell)I’ve never won a lottery. But I …………………………. My job if I …………………… a million. (not quit | win)You can rely on Jim. But if he ……………………… about it, I …………………………….. Him. (forget | remind)Do you want me to pay in advance? I ………………………….. In advance on condition that I ………………….a discount. (pay | get)

Đáp án:

If I had more free time, I would tidy it.Provided that I earned a lot of money, however, I would travel round the world.If I did not learn English, I would try studying Spanish or French.But if I had some time to spare, I would visit a museum.Suppose he needed my help, I would not refuse.I would scream if I found a stranger in it.If I couldn’t stand my teachers, however, I would never tell them.But I would not quit my job if I won a million.If he forgot about it, I would remind him.I would pay in advance on condition that I got a discount.

4. Có một lỗi sai trong mỗi câu. Đánh dấu cùng viết câu trả lời đúng ngay bên cạnh-sử dụng câu điều kiện loại 2

Ví dụ:If you helped me, we will finish in time. Would finish_______________________________________________________________________________________I can’t go out. Believe me, I wouldn’t stay at trang chủ if I’m not ill. _______________If my mum was younger, she studied at university. _______________I can’t afford this car. But I’d buy it if I have more money. _______________I don’t speak French. If I’d speak French, I’d live in Provence. _______________If you aren’t my best friend, I wouldn’t tolerate your behaviour. _______________Paul is unemployed. He would be happier if he founded a job. _______________He doesn’t want to vì chưng the exam. But he could enter university if he’d pass it. _______________I don’t know his phone number. I’ll text him if I knew it. _______________They wouldn’t travel lớn Egypt if they can’t stand hot weather. _______________If I were you, I should listen khổng lồ your parents. _______________

Đáp án:

I can’t go out. Believe me, I wouldn’t stay at trang chủ if I’m not ill. I wasn’t | weren’tIf my mum was younger, she studied at university. would studyI can’t afford this car. But I’d buy it if I have more money. hadI don’t speak French. If I’d speak French, I’d live in Provence. I spokeIf you aren’t my best friend, I wouldn’t tolerate your behavior. weren’tPaul is unemployed. He would be happier if he founded a job. foundHe doesn’t want to bởi the exam. But he could enter university if he’d pass it. he passedI don’t know his phone number. I’ll text him if I knew it. I’d textThey wouldn’t travel khổng lồ Egypt if they can’t stand hot weather. couldn’t standIf I were you, I should listen to lớn your parents. would listen

5. Bài tập viết lại câu thực hiện câu đk loại 2

What would you wish if you ………………. Three wishes?□ have □ hadTim ……………………………………… if he asked for a pay-rise.□ wouldn’t be fired □ wasn’t firedSuppose you had khổng lồ marry Rachel, what ………………………………… first?□ would you do □ you would doI wouldn’t accept the job on condition that I ……………………………………………. Very early.□ had khổng lồ get up □ would have khổng lồ get upIf we …………… a TV set, we could watch the Olympic games.□ buy □ boughtHe’d go with us in case we …………………………… help.□ needed □ would needIf the flowers were dry, ………………………………….. Them?□ will you water □ would you waterWe would deliver the parcel today on condition that you ……………….. Extra charge.□ paid □ payedWe would support your project provided that you ………………………… it till the kết thúc of this year.□ finished □ finishIf you gave me your address, I ………………….. Send someone lớn have a look at it.□ will be able □ could

Đáp án:

What would you wish if you had three wishes?Tim wouldn’t be fired if he asked for a pay-rise.Suppose you had to marry Rachel, what would you vì chưng first?I wouldn’t accept the job on condition that I had lớn get up very early.If we bought a TV set, we could watch the Olympic games.He’d go with us in case we needed help.If the flowers were dry, would you water them?We would deliver the parcel today on condition that you paid extra charge.We would support your project provided that you finished it till the over of this year.If you gave me your address, I could send someone khổng lồ have a look at it.

6. Sử dụng những từ lưu ý để xong xuôi các câu đk lại 2

Ví dụ:I’d play with you ………………………………………………………………………help me | with the housework | you | ifI’d play with you if you helped me with the housework._____________________________________________________

I wouldn’t go there ………………………………………………. .be | I | if | you……………………………………………………………………., we’d catch an express train.to Paris | have | suppose | khổng lồ travel | we……………………………………………………………. If you didn’t commit it?a crime | you | lớn | admitJim would be happier ……………………………………………………………….. .you | about it | if | not tell himIf you won this match, ………………………………………………………………….?win | you | the tournamentWe should take some coins …………………………………………………………………….need | in case | a trolley | we | in the shop…………………………………………………………………………….. If it were cloudy?go | we | to lớn the beachWe wouldn’t mind your marriage ………………………………………………………………..get married | in church | you | on condition thatSuppose I wanted lớn renovate the house, ……………………………………………………………………?a hand | give me | youWhat would you bởi vì ……………………………………………………………………………………?back | he | the money | not give you | if

Đáp án:

I wouldn’t go there if I were you.Suppose we had to travel to Paris, we’d catch an express train.Would you admit to lớn a crime if you didn’t commit it?Jim would be happier if you did not tell him about it.If you won this match, would you win the tournament?We should take some coins in case we needed a trolley in the shop.Would we go lớn the beach if it were cloudy?We wouldn’t mind your marriage on condition that you got married in church.Suppose I wanted lớn renovate the house, would you give me a hand?What would you vì chưng if he didn’t give you the money back?

7. Bài xích tập phân tách động từ thực hiện câu điều kiện loại 2

1. It’s Monday today, but if it ___________________ (be) Saturday, I ______________________ (go) to lớn the beach.2. I don’t have any money now, but if I ___________________ (have) some, I _________________ (lend) it lớn you.3. I have khổng lồ work tomorrow, but if I ___________________ (be) free, I ___________________ (go) shopping with you.4. Amy can only speak one language, but if she ________________ (can) speak two languages, she___________________ (apply) for a job at the Multicultural Center.5. Sue doesn’t know how to knit. If she ___________________ (know) how khổng lồ knit, she ____________________ (make)a sweater for you for your birthday.6. I don’t own a pair of skis. If I ________________ (have) skis, I __________________ (go) skiing with you tomorrow.7. I can’t understand what he’s saying. If he ___________________ (speak) more clearly, I ____________________(understand) more.8. We are not going khổng lồ buy that house, but if it ______________________ (be) a little cheaper, we____________________ (buy) it.9. He is not going khổng lồ pass his exam. If he ______________________ (study) harder, he _____________________ (pass).10. John has a lot of car accidents. If he _____________________ (drive) more carefully, he _______________________(have) fewer accidents.11. Beth eats a lot of junk food. If she _____________________ (eat) healthier food, she ____________________ (lose)weight.12. Robert smokes a lot. If he ______________________ (quit) smoking, his cough _______________ (get) better.13. Frank is always tired. If he _____________________ (go) lớn bed earlier every night, he ______________________(feel) much better.

Xem thêm: Bảng Quy Đổi Hệ Inch Sang Mm Của Đường Ống, Quy Đổi Inch Sang Mm

8. Chọn câu trả lời đúng nhất thực hiện câu đk loại 2

1. If I were hungry, I __________________________ a sandwich.a) makeb) will makec) would make2. I would buy a new oto if I __________________________ more money.a) hadb) havec) will have3. If he __________________________ his homework everyday, he would get better marks.a) doesb) didc) will do4. If our parents were here, they __________________________ us what lớn do.a) toldb) would tellc) tell5. I would help her if she __________________________ me.a) will askb) askedc) asks6. If I found a $20 dollar bill on the street, I __________________________ it.a) will keepb) keptc) would keep7. I __________________________ to your các buổi tiệc nhỏ on Saturday if I didn’t have lớn work.a) cameb) would comec) will come8. I would call them if I __________________________ their telephone number.a) knewb) knowc) will know

Bài viết bên trên của shop chúng tôi với vẫn khái quát toàn bộ kiến thức liên quan kết cấu câu điều kiện loại 2 – Công thức, bí quyết dùng, bài bác tập vận dụng từ cơ bản đến nâng cao. Chúng tôi rất ao ước nhận được hầu như đóng góp chủ kiến quý báu từ quý thầy cô và chúng ta học sinh sinh viên.