Các Phép Toán Trên Bit

     

1. Toán tử logic

Những toán tử này được vận dụng cho hình dáng luận lý (bool). Công dụng của toán tử lô ghích trả về true (1) hoặc false (0). Những toán tử logic là AND (&&), OR (||), NOT (!).

Bạn đang xem: Các phép toán trên bit

Toán tử & (&&)Gọi là toán tử “”. Ví như cả hai toán hạng đều phải có giá trị true thì kết trái là true. đều trường phù hợp khác hiệu quả là false.

aba && b
truetruetrue
truefalsefalse
falsetruefalse
falsefalsefalse
Toán tử OR (||)Gọi là toán tử “hoặc”. Chỉ cần một toán hạng tất cả giá trị true thì kết trái là true. Nếu cả hai toán hạngfalse thì kết quả new là false.
aba || b
truetruetrue
truefalsetrue
falsetruetrue
falsefalsefalse
Toán tử NOT (!)Gọi là toán tử “phủ định”. Thực hiện để đảo trái lại trạng thái logic của toán hạng đó. Trường hợp toán hạngtrue thì phủ định của chính nó sẽ là false. Nếu như toán hạngfalse thì phủ định của nó sẽ là true.

Xem thêm: Ăn Đậu Que Có Tốt Không ? 8 Lợi Ích Tuyệt Vời Của Đậu Que Đối Với Sức Khỏe

Chương trình minh họa toán tử logic#include using namespace std; int main() {int a = 5, b = 5, c = 10, result;result = (a == b) && (c > b);cout b) is "Kết quả:(a == b) && (c > b) is 1(a == b) && (c

2. Toán tử trên bit

Toán tử bên trên bit tác động lên những bit của toán hạng và xử lý cho từng bit của toán hạng.Có những toán tử trên bit
Ký hiệuÝ nghĩaKiểu áp dụngVí dụ
&AND bên trên bitKiểu sốa & b
|OR bên trên bitKiểu sốa | b
^XOR trên bitKiểu sốa ^ b
~Phủ định bên trên bitKiểu số~a
>Dịch đề xuất chuỗi bitKiểu sốa >> 2
Toán tử AND
ABA & B
000
010
100
111
Toán tử ANDtrả về quý hiếm 1 ví như cảhai toán hạng đều phải có giá trị 1. Ví dụ:A 0000 1100B 0101 0101C = A & B 0000 0100Toán tử OR
ABA | B
000
011
101
111
Toán tử OR trả về quý hiếm 0 nếucả nhì toán hạng đều phải có giá trị 0. Ví dụ:A 0000 1100B 0101 0101C = A | B 0101 1101Toán tử XOR
ABA ^ B
000
011
101
110
Toán tử XOR trả về quý hiếm 0nếu cả nhì toán hạng tất cả cùng giá chỉ trị, cùng quý hiếm 1 hoặc cùng giá trị 0. Ví dụ:A 0000 1100B 0101 0101C = A ^ B 0101 1001Toán tử NOT
A~A
01
10
Toán tử NOT đảo bit 1 thành 0 và ngược lại. Ví dụ:A 0000 1100B = ~A 1111 0011Toán tử dịch trái cùng toán tử dịch phảiTrong dịch rời số học, những bit được dịch chuyển ra khỏi bit đầu hoặc bit đuôi đang bị loại bỏ. Vào phép dịch chuyển số học về bên cạnh trái, những số 0 được dịch rời vào mặt phải. Vào phép di chuyển số học mặt phải, bit miêu tả dấu có thêm vào bên trái, vì thế dấu của số được giữ nguyên.
*
Toán tử dịch bitt phải
*
Toán tử dịch bit trái
Ví dụ:int a=23;a>1;/*Dịch chuyển buộc phải 10010111 (số thập phân -105)=11001011 (số thập phân -53)*/int c=23;c

3. Toán tử gán

Toán tử gán dùng để làm gán giá bán trị đến biến, cam kết hiệu là “=”. Câu lệnh gán đã đặt giá trị vào vùng ghi nhớ của biến.

Xem thêm: Bé Sơ Sinh Nằm Máy Lạnh Được Không ? Cách Sử Dùng Điều Hòa Cho Trẻ

Các toán tử gán:
Ký hiệuÝ nghĩaKiểu áp dụngVí dụTương đương
=Phép gán A = BTất cả các kiểui = 5i = 5
+=Tương đương A = A+BCác thứ hạng sối += 3i = i + 3
-=Tương đương A = A-BCác dạng hình sối -= 3i = i – 3
*=Tương đương A = A*BCác loại sối *= 3i = i * 3
/=Tương đương A = A/BCác vẻ bên ngoài sối /= 3i = i / 3
%=Tương đương A = A%BKiểu số nguyêni %= 3i = i % 3
Chương trình C++ minh họa toán tử gán#include using namespace std; int main() {int a = 5, c;c = a; // c is 5coutKết quả:c = 5c = 10c = 5c = 25c = 5c = 0Lưu ý: không được nhầm lẫn toán tử gán “=” cùng với toán tử so sánh bằng “= =”.
Bài trước và bài bác sau trong môn học>" data-wpel-link="internal">Biểu thức với thứ tự ưu tiên của các toán tử trong biểu thức >>