Các chuỗi phản ứng hóa học

     

Bài tập chuỗi làm phản ứng hóa học hợp hóa học vô cơ và phương pháp giải

giangdien.com.vn biên soạn và sưu tầm bài xích tập chuỗi phản bội ứng chất hóa học hợp hóa học vô cơ và biện pháp giải môn Hoá học tập lớp 9 có đầy đủ cách thức giải, lấy ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm gồm lời giải cụ thể sẽ giúp học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài xích tập Hóa 9.

Bạn đang xem: Các chuỗi phản ứng hóa học

*

I. định hướng và phương pháp giải

Dạng bài này tất cả một chuỗi những phản ứng hóa học đề xuất yêu cầu học sinh phải cố chắc sơ đồ, cũng như mối contact giữa những hợp chất vô cơ, nắm thể:

a/ Sơ đồ các loại hợp chất vô cơ:

*

b/ Sơ thứ mối contact giữa các chất vô cơ:

*

Các bước dứt chuỗi phản nghịch ứng:

- cách 1: Xác định chính xác các hóa học trong chuỗi (nếu chuỗi phản bội ứng hóa học ẩn chất).

- bước 2: Viết phương trình phản bội ứng hóa học.

II. Lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ 1: xong xuôi chuỗi bội nghịch ứng sau:

SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4 → Zn(OH)2 → ZnO

Hướng dẫn giải:

1) 2SO2 + O2

*
2SO3

2) SO3 + H2O → H2SO4

3) H2SO4 +Zn → ZnSO4 + H2

4) ZnSO4 dư + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + Na2SO4

5) Zn(OH)2

*
ZnO + H2O

Ví dụ 2: hoàn thành chuỗi bội phản ứng sau và viết phương trình bội phản ứng hóa học:

Ca

*
A
*
B
*
C

Hướng dẫn giải:

Các chất A, B, C theo lần lượt là :

Ca

*
CaO
*
Ca(OH)2
*
CaCO3

Các phương trình phản bội ứng hóa học:

(1) 2Ca + O2

*
2CaO

(2) CaO + H2O → Ca(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 ↓ + H2O

*

III. Bài xích tập trường đoản cú luyện

Bài 1:

*

Viết phương trình bội phản ứng hóa học đến chuỗi phản bội ứng trên.

Xem thêm: Cách Chuyển Nhạc Từ Youtube Sang Thẻ Nhớ, Tải Video Trên Youtube Go Xuống Thẻ Sd

Hướng dẫn giải:

(1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 ↓ + 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Na2SO4

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) 2Fe(OH)3

*
Fe2O3 + 3H2O

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Bài 2: dứt chuỗi bội nghịch ứng sau:

Na → Na2O → NaOH → Na2CO3 → NaCl → NaOH → NaHCO3

Hướng dẫn giải:

1) 4Na + O2

*
2Na2O

2) Na2O + H2O → 2NaOH

3) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

4) Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

5) 2NaCl + H2O

*
2NaOH + H2 + Cl2

6) NaOH + CO2 → NaHCO3

Bài 3: Viết phương trình bội phản ứng hóa học mang đến chuỗi phản ứng sau:

MgCO3 → MgSO4 → MgCl2 → Mg(OH)2 → MgO → MgSO4.

Hướng dẫn giải:

(1) MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 + H2O

(2) MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4↓

(3) MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaCl

(4) Mg(OH)2

*
MgO + H2O

(5) MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Bài 4:

Cu CuO

*
*

Cu(NO3)2

*
*

CuO Cu(OH)2

Viết phương trình bội nghịch ứng hóa học cho chuỗi bội nghịch ứng trên.

Xem thêm: Thêm ( Chèn Nhạc Nền Vào Html 5, Cách Chèn Trình Nghe Nhạc Vào Trang Web

Hướng dẫn giải:

(1) Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

(2) CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(3) 2Cu(NO3)2

*
2CuO + 4NO2 + O2

(4) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3

Bài 5:

FeS2 + O2

*
A + B

A + O2

*
C

C + D → Axit E

E + Cu → F + A + D

A + D → Axit G

Xác định A, B, C, D, E, F, G và ngừng các phương trình phản nghịch ứng chất hóa học trên.

Hướng dẫn giải:

(1) 4FeS2 + 11O2

*
8SO2 + 2Fe2O3

(2) 2SO2 + O2

*
2SO3

(3) SO3 + H2O → H2SO4

(4) 2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O

(5) SO2 + H2O → H2SO3

A: SO2

B: Fe2O3

C: SO3

D: H2O

E: H2SO4

F: CuSO4

G: H2SO3

Bài 6:

? + ? → CaCO3 ↓ + ?

Al2O3 + H2SO4 → ? + ?

NaCl + ? → ? + ? + NaOH

KHCO3 + Ca(OH)2 → ? + ? + ?

Hướng dẫn giải:

(1) Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + 2NaOH

(2) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

(3) 2NaCl + 2H2O

*
2NaOH + H2 + Cl2

(4) 2KHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + K2CO3 + 2H2O

Bài 7: Viết phương trình phản bội ứng hóa học cho chuối bội phản ứng sau:

Al → Al2O3 → NaAlO2 →Al(OH)3 → Al2(SO4)3 → AlCl3→ Al(NO3)3

Hướng dẫn giải:

1) 4Al + 3O2

*
2Al2O3

2) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

3) 2NaAlO2 + CO2 + 3H2O → Na2CO3 + 2Al(OH)3↓

4) 2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

5) Al2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2AlCl3 + 3BaSO4↓

6) AlCl3 + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3AgCl↓

Bài 8: xong sơ thứ phản ứng sau:

MnO2

*
Cl2
*
HCl
*
X
*
FeCl2 + FeCl3

Hướng dẫn giải:

1) MnO2 + 4HCl

*
MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(2) Cl2 + H2

*
2HCl(k)

(3) HCl (k) + H2O → dd HCl

(4) 8HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

B: H2

C: Fe3O4

X: HCl

Bài 9: Thay các chữ cái bằng các công thức hóa học thích hợp và chấm dứt các phản nghịch ứng sau: