Các Cấu Trúc Tiếng Anh Lớp 8 Học Kì 1

     

Contents

Tổng phù hợp các cấu tạo tiếng anh lớp 8Các cấu trúc tiếng Anh lớp 8 học tập kì 1Đánh giá bán các cấu trúc tiếng anh lớp 89.4

Ôn Thi HSG xin reviews đến các em tài liệu các cấu trúc giờ đồng hồ anh lớp 8 , để các em tổng hợp kiến thức và kỹ năng và chuẩn bị tốt cho kì thi HK1 sắp đến tới. Hy vọng rằng đây đã là tài liệu hữu ích cho các em, chúc các em đạt kết quả cao trong học tập tập.

Bạn đang xem: Các cấu trúc tiếng anh lớp 8 học kì 1

S + lớn be + P.P + by O

– Adjectives followed by:

· an infinitive: S + be + adj + lớn V1 …

· a noun clause: S + be + adj + that + S + V + O 11

Traveling around

viet nam – Ved/V3 và V-ing

– Requests with:

· vì chưng you mind if + S + V(s/es) .. ?

· Would/ bởi vì you mind if + S V2/ed …?

· Would/ do you mind + V-ing …? 12

A vacation abroad – Past progressive tense with “when” and “while”: (Thì QK tiếp diễn)

· S + was/ were + V-ing …

– Present progressive with “always”-> Complaining (than phiền)

· S + be + always + V-ing 13

Festivals – Passive forms (Continued)

– Direct speech và reported speech:

· S + said (that) + S + V-1…..

– Compound Nouns:

· Noun + V-ing —-> Compound Noun 14

Wonders of the world – Passive forms

– Indirect questions with “if” và “whether”

· S + asked (O) + if/ whether + S + V-1…..

– Question words + to lớn Vinf.

– Verb + khổng lồ V1 with purpose and non–purpose. (decide + to V; stop + to V; …) 15

Computers – The present perfect with “yet” and “already” (Thì HTHT)

· S + have/ has + already + P.P + O/A

· S + haven’t/ hasn’t + P.P + yet.

· Have/ Has + S + P.P + yet?

– Contrast the past simple and the present perfect. (Đối chiếu thì QK đối chọi với thì HTHT)

Các cấu trúc tiếng anh lớp 8 nâng cấp cho HSG

Dưới đấy là tổng hợp các cấu tạo tiếng anh lớp 8 nâng cấp mới duy nhất hãy cùng xem thêm và ghi nhớ tốt những cấu trúc dưới đây nhé :

*
Các kết cấu tiếng anh lớp 8 nâng cấp cho HSG

1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to vì chưng something (quá….để cho ai có tác dụng gì…)

Eg1: This structure is too easy for you to lớn remember.

Eg2: He ran too fast for me lớn follow.

2. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá… cho nỗi mà…),

Eg1: This box is so heavy that I cannot take it.

Eg2: He speaks so soft that we can’t hear anything.

3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá… mang đến nỗi mà…),

Eg1: It is such a heavy box that I cannot take it.

Eg 2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.

4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to vày something. (Đủ… mang lại ai đó làm cho gì…),

Eg1: She is old enough lớn get married.

Eg 2: They are intelligent enough for me lớn teach them English.

5. Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì…),

Eg 1: I had my hair cut yesterday.

Eg 2: I’d like to have my shoes repaired.

6. It + be + time + S + V PI / It’s +time +for someone +to vị something (đã mang lại lúc ai đó nên làm gì…),

Eg 1: It is time you had a shower.

Eg 2: It’s time for me to ask all of you for this question.

7. It + takes/took+ someone + amount of time + to vày something (làm gì… mất từng nào thời gian…),

Eg 1: It takes me 5 minutes to get to school.

Eg 2: It took him 10 minutes to vị this exercise yesterday.

8. Lớn prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì… không làm gì..),

Eg: The police prevent us from getting nearer.

9. S + find + it + adj to do something (thấy … để làm gì…),

Eg 1: I find it very difficult to learn about English.

Eg 2: They found it easy to overcome that problem.

10. Khổng lồ prefer + Noun/ V-ing + lớn + N/ V-ing. (Thích chiếc gì/làm gì hơn loại gì/ làm cho gì),

Eg 1: I prefer dog to lớn cat.

Eg 2: I prefer reading books lớn watching TV.

11. Would rather + V­ (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm gì hơn làm cho gì),

Eg 1: She would play games than read books.

Eg 2: I’d rather learn English than learn Biology.

12. To lớn be/get Used khổng lồ + V-ing (quen làm cho gì),

Eg 1: I am used khổng lồ eating with chopsticks.

13. Used lớn + V (infinitive) (Thường làm gì trong quá khứ và hiện nay không làm cho nữa),

Eg 1: I used to go fishing with my friend when I was young.

Eg 2: She used to smoke 10 cigarettes a day.

14. Lớn be amazed at = khổng lồ be surprised at + N/V-ing: quá bất ngờ về….

15. To be angry at + N/V-ing: giận dữ về

16. To be good at/ bad at + N/ V-ing: xuất sắc về…/ kém về…

17. By chance = by accident (adv): tình cờ; come across: gặp gỡ tình cờ

18. Lớn be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về…

19. Can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: ko nhịn được làm gì…

20. Khổng lồ be keen on/ lớn be fond of + N/V-ing: thích làm cái gi đó…

21. To be interested in + N/V-ing: đon đả đến…

22. There is no st left = We have run out of st: không còn gì khác nữa

23. Khổng lồ spend + amount of time/ money + V-ing: dành riêng bao nhiêu thời hạn làm gì.

24. S + insist on +V-ing: Ai đó một mực làm gì.

S + insist on + O + V-ing: Ai kia khăng khăng tín đồ khác nên làm gì.

25. To give up + V-ing/ N: từ vứt làm gì/ loại gì…

26. Have/has toV = be supposed / required/expect toV: bao gồm bổn phận yêu cầu làm gì

27. Be forbidden toV = mustn’t V: cấm có tác dụng gì

28. It + be + something/ someone + that/ who: chính…mà…

29. Be not allowed toV= mustn’t V: cấm làm gì.

30. Hand in: nộp bài/hand on : hiện nay, bây giờ

31. S + probably + V = It’s likely that +Clause : chắc chắn rằng làm gì

32. Take place = happen = occur: xảy ra

33. Vì mean to vị st = bởi vì st on purpose : rứa ý có tác dụng gì

34. Khổng lồ be bored with/ fed up with: chán mẫu gì/làm gì

35. Managed + toV = be successful + khổng lồ V : thành công …

36. Feel like + V-ing: cảm giác thích làm cho gì…

37. Expect someone to bởi something: ý muốn đợi ai làm cho gì…

38. Advise someone to vị something: răn dạy ai có tác dụng gì…

39. Regardless of + N: khoác dù

40. Leave someone alone: để ai yên…

41. If sb/st + hadn’t been… = but for + N: nếu như không có

42. Be essential + that + Clause = need + toV : đề nghị làm gì

43. It is pointless/no point in + toV = It is not worth + V-ing : ko đáng để làm gì.

44. When + S + V(QkĐ), S + was/were + V-ing.

45. When + S + V(qkd), S + had + Pii

46. Before + S + V(qkd), S + had + Pii

47. After + S + had +Pii, S + V(qkd)

48. Lớn be crowded with: rất nhiều cái gì đó…

49. Khổng lồ be full of: đầy cái gì đó…

50. Lớn be/ seem/ sound/ became/ feel/ appear/ look/ go/ turn/ grow + adj (đây là các động từ tri giác bao gồm nghĩa là: dường như như/ là/ nhường như/ trở nên… sau bọn chúng nếu bao gồm adj và adv thì bọn họ phải lựa chọn adj)

51. Except for/ apart from: ngoài, trừ…

52. Find it hard to-V = have difficulty in V-ing: chạm mặt khó khăn trong việc

53. Don’t agree = be in disagreement: không đồng ý

54. Could hardly: phần nhiều không (chú ý: hard khác hardly)

55. Have difficulty + V-ing: gặp khó khăn làm gì…

56. Chú ý phân biệt 2 các loại tính từ V-ed cùng V-ing: cần sử dụng -ed để diễn đạt về người, -ing cho vật. Khi mong nói về thực chất của khắp cơ thể và đồ ta sử dụng –ing,

Eg 1: That film is boring.

Eg 2: He is bored.

Eg 3: He is an interesting man.

Eg 4: That book is an interesting one. (khi đó tránh việc nhầm với –ed, ví dụ điển hình ta nói: a loved man gồm nghĩa “người bầy ông được mến mộ”, tức là có nghĩa “Bị” với “Được” ngơi nghỉ đó)

57. In which = where; on/at which = when

58. Put + up + with + V-ing: chịu đựng…

59. Make use of + N/ V-ing: tận dụng đồ vật gi đó…

60. Get + adj/ V-pII/so = therefore: vị vậy, mang lại nên, vì thế.

Make progress: tiến bộ…/make up one’s mind toV: quyết định.

61. Take over + N: đảm nhiệm cái gì…

62. Bring about: sở hữu lại.

Xem thêm: Cách Làm Nghị Luận Xã Hội Đạt Được Điểm Số Cao Nhất, Cách Viết Đoạn Văn Nghị Luận Xã Hội Chi Tiết Nhất

63. Be accused of V-ing: bị buộc tội

64. At the end of với In the end (cuối cái gì đó và kết cục)

65. To lớn find out: tìm ra, To succeed in: thành công trong…

66. Go for a walk/drive: quốc bộ /đi xe; go on holiday/picnic: đi nghỉ

67. Don’t accept = turned down: từ bỏ chối

68. In favor of: ủng hộ cho

69. Live on: sống dựa vào vào…

70. To lớn be fined for: bị vạc về

71. From behind: từ phía sau…

72. Be about to bởi vì st: chuẩn bị làm gì

73. In case + mệnh đề: trong trường hợp…

74. On behalf of: đại diện cho

75. Force sb to vì st: ép ai làm cho gì.

76. Would rather sb + Ved/p1: Muốn ai đó làm gì (trái ngược vs điều đang ra mắt hiện tại)

Eg: I would rather you didn’t smoke.

77. In disagreement about: bất đồng về…

78. Present participle: V- ing (chủ động)

The man who is standing over there is my teacher.

-> The man standing over there is my teacher.

Students who attend this school have to lớn wear uniform.

-> Students attending this school have to lớn wear uniform.

79. Past participle: V-ed/pII (thụ động)

The toys which were made in trung quốc are cheap.

-> The toys made in trung quốc are cheap.

Most of the people who were invited lớn the party didn’t turn up.

-> Most of the people invited to lớn the buổi tiệc ngọt didn’t turn up.

80. Sự liên kết giữa công ty ngữ và đụng từ:

Together with, as well as, accompanied by, along with, no less than, but not. Những cụm từ bên trên và các danh từ đi theo nó tạo cho hiện tượng đồng chủ ngữ. Khi đó ta phân tách động tự theo nhà ngữ đứng trước những cụm từ trên. (Chú ý:K hi các chủ ngữ được nối cùng với nhau bởi liên trường đoản cú “and” ta coi đó là chủ ngữ số nhiều)

Eg: Jim, along with his parents, is going to the movie tonight.

Jim và his parents are going khổng lồ the movie tonight.

– trường hợp 2 đồng chủ ngữ nối cùng với nhau bởi “or” thì đụng từ đề xuất chia theo danh từ đứng sau “or”

Eg: John or his wife will come lớn Rin’s wedding.

– Either, neither (nếu không đi cùng với or và nor) + Danh từ, ta luôn chia ở số ít.

Eg: Neither of them is available (sẵn sàng để) lớn speak right now.

– Either, neither nếu đi theo “or” hoặc “nor” thì đụng từ chia theo danh trường đoản cú sau or với nor.

Eg: Neither John nor his friends are going lớn the beach today.

– Danh trường đoản cú “None” có thể sử dụng với cả danh trường đoản cú số ít cùng danh từ bỏ số nhiều. Lúc đó động trường đoản cú được chia theo danh trường đoản cú đi sau “None of the”.

Eg: + None of the counterfeit money (tiền giả) has been found.

+None of the students have finished the exam.

– “No” cùng “Some of the” tương tự như như “None of the”.

– V-ing được xem là chủ ngữ số ít.

Eg: Fishing is one of my favorite pastime.

– những danh tự chỉ bè đảng (Congress, Organization, Class, Staff, Committee; Family; Group; Team; Army; Crowd; Minority; Public) thường xuyên được coi là số ít. Nhưng khi các thành viên chuyển động riêng lẻ (in disagreement about st: bất gật đầu đồng ý kiến về…/ discuss: bàn luận) thì lại là danh từ bỏ số nhiều.

Eg: + Congress has initiated (đề xướng) a new plan lớn combat (chống lại) inflation (sự lân phát).

+ The committee has met and it has rejected the proposal.

+ Congress are discussing about the bill.

-The majority (đa số) + V (số ít) / The majority of N (số nhiều) + V (số nhiều)…

Eg :-The majority believes that we are in no danger.

-The majority of the students believe him to lớn be innocent (vô tội).

– một số danh từ sệt biệt: police; fish; sheep; scissors;…)/assets (tài sản) luôn luôn là số nhiều; measles (bệnh sởi) số ít.

-A couple + V (số ít) +….

The couple + V (số nhiều) +…..

Eg: A couple is walking on the path (đường mòn).

The couple are racing their horse.

– các cụm trường đoản cú cùng phối hợp chỉ một nhó: flock of birds/sheep; school of fish/herd of cattle/pride of lion/pack of dog luôn được xem như là danh trường đoản cú số ít.

– toàn bộ những danh từ bỏ chỉ thời gian,số đo,tiền tệ,phép tính được nhắc đến như một thể thống độc nhất được xem như là danh từ số ít.

Eg: Ten dollars is a high price to pay.

Two miles is too much lớn run in one day.

-A number of + N (số nhiều) + V (số nhiều)..

-The number of + N (số nhiều) + V (số ít)…

Eg: – A number of hours have passed. (Một vài giờ đồng hồ đeo tay đã trôi qua.)

– The number of people, who have lost their job, is quite big (Số số dân cư mất vấn đề làm là hết sức nhiều.)

81. Think+ Clause = In my opinion, Clause: nghĩ về về dòng gì.

82. Think = under the impression: Nghĩ

83.Out of sight: vượt ngoài tầm quan sát / không trở nên ai nhìn

84.Beyond one’s means : vượt quá khả năng.

85.Be let off : được tha

……..

Xem thêm: 300 Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Toán Lớp 6 (Có Đáp Án), 20 Đề Thi Hsg Toán 6 Cấp Huyện Có Đáp Án Rất Hay

Trên phía trên là cục bộ nội dung của tư liệu Một số kết cấu quan trọng giờ đồng hồ Anh 8.