CÁC BÀI TẬP VỀ CÂU ĐIỀU KIỆN

     

Câu điều kiện là các loại câu được sử dụng thịnh hành trong tiếng Anh, bao gồm: câu điều kiện loại 1, câu đk loại 2, câu đk loại 3.

Bạn đang xem: Các bài tập về câu điều kiện

Câu đk được dùng để làm nêu lên một đưa thiết về một sự việc, mà vụ việc đó chỉ hoàn toàn có thể xảy ra khi điều kiện được kể tới xảy ra. Vậy công thức câu điều kiện là gì? kết cấu câu điều kiện như thế nào? Là thắc mắc được rất nhiều người học sinh quan tâm. Bởi vì vậy trong nội dung bài viết hôm ni giangdien.com.vn sẽ reviews đến các bạn đầy đầy đủ công thức, bí quyết dùng biệt lập cho từng câu điều kiện cùng với bài bác tập để các bạn rèn luyện cầm chắc loài kiến thức kim chỉ nan về câu điều kiện. Nội dung cụ thể tài liệu, mời chúng ta cùng đón phát âm tại đây.


Câu đk trong giờ đồng hồ Anh

I. Tư tưởng câu đk trong tiếng AnhII. Cấu trúc câu điều kiện trong tiếng Anh

I. Có mang câu điều kiện

Câu điều kiện dùng để nêu lên một mang thiết về một sự việc, mà sự việc đó chỉ có thể xảy ra khi điều kiện được nói tới xảy ra. Câu điều kiện gồm gồm hai phần (hai mệnh đề):

Mệnh đề nêu lên điều kiện (còn call là mệnh đề IF) là mệnh đề phụ hay mệnh đề điều kiệnMệnh đề nêu lên kết quả là mệnh đề chính.

Câu đk loại một là gì?

Câu điều kiện loại I còn được gọi là câu điều kiện có thực ở hiện nay tại.Điều kiện rất có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Câu điều kiện loại 2 là gì?

Câu điều kiện loại II có cách gọi khác là câu điều kiện không tồn tại thực ở hiện tại.Điều kiện không thể xẩy ra ở hiện tại hoặc tương lai, điều kiện chỉ là 1 trong giả thiết, một ước mong mỏi trái ngược với thực trạng hiện tại.

Câu điều kiện loại 3 là gì?

Câu đk loại III là câu điều kiện không có thực trong quá khứ.Điều kiện ko thể xảy ra trong vượt khứ, chỉ mang tính chất ước mong muốn trong quá khứ, một trả thiết trái ngược với yếu tố hoàn cảnh ở vượt khứ.

II. Cấu trúc câu điều kiện

Câu điều kiện loại 0


Cấu trúc: If + S + V/V(s/es), S + V/V(s/es)


Cách sử dụng: Dùng để diễn đạt một sự việc luôn luôn đúng, một chân lý.

Ví dụ: - If you heat the ice, it melts. (Nếu các bạn làm lạnh băng, nó đang tan chảy.)

Đây là một sự thật hiển nhiên, luôn luôn đúng cần ta sẽ sử dụng câu điều kiện loại 0 nhằm nói.

Câu đk loại 1


Cấu trúc: If + S + V/V(s/es), S + will + V(nguyên thể)

Trong câu điều kiện loại I, mệnh đề “If” ta chia thì HIỆN TẠI ĐƠN với mệnh đề chính ta phân chia thì tương lai đơn.


Cách sử dụng: dùng để giả định về một sự việc rất có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ: - If she comes, I will go with her. (Nếu cô ấy đến, tôi vẫn đi với cô ấy)

Ta hiểu đúng bản chất “hiện trên cô ấy vẫn không đến”, và ta cũng lừng khừng được rằng cô ấy bao gồm đến hay không (hoàn toàn rất có thể xảy ra).

Vì vậy trả định “nếu cô ấy đến” là một trong những giả định hoàn toàn hoàn toàn có thể xảy ra phải ta thực hiện câu điều kiện loại 1.

Câu đk loại 2


Cấu trúc: If + S + V-ed/cột 2, S + would/should + V(nguyên thể)

Trong câu đk loại II, mệnh đề “IF” chia thì QUÁ KHỨ ĐƠN và đụng từ trong mệnh đề thiết yếu ta áp dụng cấu trúc: would/ should + cồn từ nguyên thể.


Cách sử dụng: dùng để giả định về một vụ việc không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ: - If they had a lot of money now, they would travel around the world. (Nếu hiện giờ họ có khá nhiều tiền, họ sẽ đi du ngoạn vòng quanh ráng giới.)

Ta thấy có thời gian ở bây giờ là “now” (bây giờ) và hiểu đúng bản chất “bây giờ chúng ta không có không ít tiền” đề xuất mới đưa ra câu đưa định như vậy. Vì vậy ta thực hiện câu đk loại II để diễn đạt một đưa định về một sự việc không tồn tại thật ở hiện tại tại.

CHÚ Ý: vào câu đk loại II, ví như mệnh đề “if” sử dụng động từ “to be” sống thì thừa khứ đơn thì ta chỉ áp dụng “to be” là “were” với tất cả các ngôi.

Ví dụ: - If I were you, I wouldn’t stay at home now. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không ở nhà bây giờ.)

Ta thấy công ty ngữ vào mệnh đề “If” là “I” dẫu vậy ta vẫn sử dụng động tự “to be” là “were” vị trong câu điều kiện loại II này “to be” phân chia quá khứ là “were” với toàn bộ các chủ ngữ.

Câu điều kiện loại 3


Cấu trúc: If + S + had + VpII, S + would/should + have + vpII

Trong câu điều kiện loại III, mệnh đề “If” chia thì QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH, và động từ trong mệnh đề chủ yếu sẽ thực hiện cấu trúc: would/ should + have + VpII.


Cách sử dụng: dùng để giả định về một vấn đề trái với thực sự trong thừa khứ.

Ví dụ: - If she had told me the truth yesterday, I would have helped her. (Nếu cô ấy nói với tôi thực sự ngày hôm qua, tôi đã giúp cô ấy rồi.)

III. Bài xích tập câu điều kiện

Câu 1: Put the verbs in brackets into their correct forms!

1. I would have read the letter if I__________ (know) it was from you.


2. If Tony doesn’t help in the garden I _________________(not finish) my work in time.

3. If you_________________ (not tell ) me about Maxwell’s birthday I would forget it.

4. We ______________(catch) the train earlier if Mary had found her purse.

5. If Susan ________________(learn) the poem she would have known the answer.

6. If it _______________(be) too hot we will stop and get a cold drink.

7. If i_______________t (not rain) today I would stay it home.

8. If the Professor spoke clearly we__________________(understand) him better.

9. If you go on talking lượt thích that we_________________ (throw) you out.

10. If Sasha__________________ (go) home now he would meet his own brother.

11. If it rained , the streets ____________________(be) wet.

12. If I________________ (not tell) Jim the address he wouldn’t have found you.

13. The bird___________________ (die) if you had caught it

14. What _________________(you, do) if you won the lottery ?

15. If the weather ___________________(not change) we will reach the vị trí cao nhất of the mountain.

16. Dinner___________ (be) fine if the meat weren’t cold.

17. I’m sure Benny ______________(come) if you wait a bit longer.

18. If you ring the bell, somebody______________ (answer) it.

19. If Bert ______________(see) you, he would have talked to lớn you.

20. You ____________________(find ) your ticket if you had looked into your pockets.

21. You_____________________ (fall) ill if you eat so much.

22. What _______________(happen) if the door had not been opened?

23. If Chris asked you for a cigarette, ________________(you, give) him one?

24. If you________________ (buy) that big car, you would need a lot of money.

25._____________________ (You, change) the colour of your hair if I asked you to vì chưng so ?

26. If you give me the letter, I ____________________(post) it for you .

27.__________________ (You, post) the letter if I had given it to you?

28. If the weather is fine, I______________________ (go) swimming.

29. If you_______________ (not work) harder, you won"t pass the exam.


30. If they _____________ (go) skating if the lake were frozen.

32. What would you have done, if you _____________(lose) your handbag?

33. What will happen if you______________(go) on holiday, if she hadn"t been ill.

35. If I_______ (be) like you, I wouldn"t watch such films.

37. If you opened your eyes, you _____________(see) a wonderful world.

38. People _______________(live) in peace if they stop fighting.

39. If Tom ____________so much,he (cannot drive) home.

40. If we_________________ (not hurry) we would miss the train.

41. He-________________ (not spend) so much money if he weren"t a happy person.

42._________________ (You, come ) , if you had had more time ?

43. If Jim _____________(study) the new words he would have got a better mark.

44. If he were rich, he _____________(buy) the house.

45. If you don"t hurry you__________ (be) late.

46. If it wasn"t so hot, we__________ (play) football.

47. If I____________(be) ill, would you visit me?

48. If Sean________ (not be) driving so fast, the police would not have stopped him.

49. If I had sold my house, I______________ (get) 4 million pounds.

50. If I____________ (be) you I would I would vị it.

KEY

IF - CLAUSES IF 1

Put the verbs in brackets into their correct forms !

1. I would have read the letter if I had known (know) it was from you.

Xem thêm: Cách Nấu Chè Bí Đỏ Bột Báng Thơm Ngon Giải Nhiệt, Cách Nấu Chè Bí Đỏ Bột Báng Sữa Tươi Đơn Giản

2. If Tony doesn’t help in the garden I will not finish (not finish) my work in time

3. If you didn’t tell (not tell ) me about Maxwell’s birthday I would forget it.

4. We would have caught (catch) the train earlier if Mary had found her purse.

5. If Susan had learned (learn) the poem she would have known the answer.

6. If it isn’t (be) too hot we will stop and get a cold drink.

7. If it didn’t rain (not rain) today I would stay it home.

8. If the Professor spoke clearly we would understand (understand) him better

9. If you go on talking like that we will throw (throw) you out.

10. If Sasha went trang chủ (go) trang chủ now he would meet his own brother.

11. If it rained , the streets would be (be) wet.

12. If I had not told (not tell) Jim the address he wouldn’t have found you.

13. The bird would have died (die) if you had caught it.

14. What would you do (you, do) if you won the lottery?

15. If the weather doesn’t change (not change) we will reach the đứng top of the mountain.

16. Dinner would be (be) fine if the meat weren’t cold.

17. I’m sure Benny will come (come) if you wait a bit longer.

18. If you ring the bell, somebody will answer (answer) it.

19. If Bert had seen (see) you, he would have talked to lớn you.

20. You would have found (find ) your ticket if you had looked into your pockets.


21. You will fall (fall) ill if you eat so much.

22. What would have happened (happen) if the door had not been opened?

23. If Chris asked you for a cigarette, would you give (you, give) him one?

24. If you bought (buy) that big car, you would need a lot of money.

25. Would you change (You, change) the colour of your hair if I asked you to bởi so?

26. If you give me the letter, I will post (post) it for you .

27. Would you have posted (You, post) the letter if I had given it lớn you?

28. If the weather is fine, I will go (go) swimming.

29. If you don’t work(not work) harder, you won"t pass the exam.

30. If they were (be) rich, they would travel around the world.

31. The children would go (go) skating if the lake were frozen.

32. What would you have done, if you had lost (lose) your handbag?

33. What will happen if you don’t know (not know) the answer?

34. She would have gone (go) on holiday, if she hadn"t been ill.

35. If I had noticed (notice) you, I would have said hello.

36. If I were (be) lượt thích you, I wouldn"t watch such films.

37. If you opened your eyes, you would see (see) a wonderful world.

38. People will live(live) in peace if they stop fighting.

39. If Tom drinks so much, he won’t be able drive (cannot drive) home.

40. If we didn’t hurry (not hurry) we would miss the train.

41. He wouldn’t spend (not spend) so much money if he weren"t a happy person.

42. Would you have come (You, come ) , if you had had more time ?

43. If Jim had studied (study) the new words he would have got a better mark.

44. If he were rich, he would buy(buy) the house.

45. If you don"t hurry you will be (be) late.

46. If it wasn"t so hot, we would play (play) football.

47. If I was/were(be) ill, would you visit me?

48. If Sean had not driven (not be) driving so fast, the police would not have stopped him.

49. If I had sold my house, I would have got (get) 4 million pounds.

50. If I was/were (be) you I would I would bởi vì it.

Exercise 2: Choose the best answer to lớn complete the sentences:

1. If I had không tính tiền time, I _____ some shopping with you

A. Did

B. Will do

C. Would do

D. Would have done

2. Unless she ____, she will be late for school

A. Hurried

B. Hurries

C. Will hurry

D. Is hurrying

3. I would have given him this present, if I ___ him

A. Had meet

B. Had met

C. Meet

D. Met

4. Will you be angry if I ___ your pocket dictionary?

A. Stole

B. Have stolen

C. Were lớn steal

D. Steal

5. If he ____ the truth, the police wouldn’t have arrest him

A. Tells

B. Told

C. Had told

D. Would tell

6. If you press that button, what ______?

A. Would happen

B. Would have happened

C. Will happen

D. Happen

7. If my mother ____ me up, I will catch the bus

A. Doesn’t pick

B. Didn’t take

C. Not pick

D. Hadn’t picked

8. If the weather is nice, I ____ for a walk

A. Will go

B. Go

C. Would go

D. Would have gone

9. ____________, the accident would not have happened yesterday

A. If nam drives more carefully

B. If had phái nam driven more carefully

C. Had nam giới driven more carefully

D. Unless nam giới had driven more carefully

10. I’d give up my job if I ____ a big prize in a lottery

A. Win

B. Won

C. Had won

D. Would won

Exercise 3: Rewrite each sentence beginning as shown, so that the meaning stays the same

1. What would you vì if you found some buried treasure?

If you were ______________

2. Working so much will make you tired

If you __________________

3. We didn’t visit the museum because we hadn’t time


We would ______________

4. Without you, I would have given up years ago

If it ___________________

5. We didn’t go by air only because we hadn’t enough money

If we __________________

6. If by any chance you find my wallet, could you let me know?

If you should ____________

7. I regret not studying hard last term

If only _________________

8. He didn’t work hard at school, so he didn’t get a good job when he left

If _____________________

9. People don’t bởi enough exercise, so there is a lot of heart disease

If people _______________

10. Children have bad teeth because they eat too many sweets

Children would have better teeth if ______________

Exercise 4: Chia động từ trong ngoặc

1. If we meet at 9:30, we (to have) plenty of time.

2. Lisa would find the milk if she (to look) in the fridge.

3. The zookeeper would have punished her with a fine if she (to feed) the animals.

4. If you spoke louder, your classmates (to understand) you.

5. Dan (to arrive) safe if he drove slowly.

6. You (to have) no trouble at school if you had done your homework.

7. If you (to swim) in this lake, you‘ll shiver from cold.

8. The door will unlock if you (to press) the green button.

9. If Mel (to ask) her teacher, he‘d have answered her questions.

10. I (to call) the office if I was/were you.

Exercise 5

1. Stop talking or you will wake the children up.

→ If………………………………………..….…….

2. I lost her number, so I didn’t ring her up.

→If………………………………………..….……..

3. Mary got lost because she didn’t have a map.

→ If …………………………………….……..…….……

4. Linda felt sick because she ate lots of cakes.

→……………………………………………..……

5. June is so fat because of his eating so many chips.

→……………………………………………..……

ĐÁP ÁN

Exercise 2: Choose the best answer to complete the sentences:

1. C

2. B

3. B

4. D

5. C

6. C

7. A

8. A

9. C

10. B

Exercise 3: Rewrite each sentence beginning as shown, so that the meaning stays the same

1. If you were khổng lồ find some buried treasure, what would you do?

2. If you didn’t work so much, you wouldn’t be tired

3. We would have visited the museum if we had had time

4. If it hadn’t been for you, I would have given up years ago

5. If we had had enough money, we would have gone by air

6. If you should find my wallet, could you let me know?

7. If only I had studied hard last tern

8. If he had worked hard at school, he would have got a good job when he left

9. If people did enough exercise, they wouldn’t have/ get heart disease

10. Children would have better teeth if they didn’t eat too many sweets

Exercise 4

1. If we meet at 9:30, we will have plenty of time.

2. Lisa would find the milk if she looked in the fridge.

Xem thêm: Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 10 Cấp Quốc Gia Năm Học 2020

3. The zookeeper would have punished her with a fine if she had fed the animals.