BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC LỚP 8

     

Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và download ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (94.92 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Bảng động từ bất quy tắc lớp 8

Trong giờ Anh gồm có động từ bao gồm quy tắc cùng bất quy tắc, trong số ấy phần động từ bất quy tắcđược xem như là phần làm cho cho học sinh cảm thấy trở ngại khi làm bài.Để giúp những em làm bài bác tậptiếng Anh dễ dàng, học tập tiếng Anhhiệu trái thì Download.com.vn xin giới thiệuBảng rượu cồn từ bất quytắc lớp 8.

100 Động từ bỏ bất phép tắc trong giờ Anh lớp 8

N0 Infinitive Past PastParticiple Meaning

1 be (am,is,are) was, were been thì, là, ở

2 become Became become trở nên

3 begin Began begun bắt đầu

4 blow Blew blown thổi

5 break Broke broken bể, có tác dụng vỡ

6 bring Brought brought mang

7 build Built built xây dựng

8 burst Burst burst nổ, nổ tung

9 buy Bought bought mua

10 can Could tất cả thể

11 catch Caught caught chụp, bắt


12 choose Chose chosen lựa chọn

13 come came come đến

14 cost cost cost trị giá

15 cut cut cut cắt

16 vị did done làm

17 draw drew drawn vẽ

18 drink drank drunk uống

19 drive drove driven lái xe


(2)

21 fall fell fallen rơi, té, ngã

22 feed fed fed mang lại ăn, nuôi

23 feel felt felt cảm thấy

24 fight fought fought chiến đấu

25 find found found tìm thấy

26 fly flew flown bay

27 forget forgot forgotten quên


28 forgive forgave forgiven tha thứ

29 freeze froze frozen đông lại, ướp

30 get got gotten tất cả được, trở nên

31 give gave given cho, biếu, tặng

32 go went gone đi

33 grow grew grown mọc, béo lên

34 hang hung hang treo

35 have had had có

36 hear heard heard nghe, nghe thấy

37 hide hid hidden che dấu, ẩn nấp

38 hit hit hit đánh, đụng, va

39 hold held held cầm, tổ chức

40 hurt hurt hurt có tác dụng đau, đau

41 keep kept kept giữ, duy trì gìn

42 know knew known biết


43 lay laid laid đặt, đẻ (trứng)

44 lead led led dẫn dắt, lãnh đạo

45 lean leant leant nghiêng, dựa vào

46 learn learnt learnt học


(3)

48 lend lent lent mang đến mượn

49 let let let để cho

50 lie laid lain nằm

51 light lighted lit thắp sáng

52 thua lost lost tiến công mất, lạc

53 make made made làm, chế tạo

54 may might được phép, có lẽ

55 meet met met gặp

56 must had to phải

57 pay paid paid trả tiền

58 put put put đặt, để


59 read read read đọc

60 ride rode ridden cưỡi, đi (xe)

61 ring rang rung rung, reo

62 rise rose risen dâng lên

63 run ran run chạy

64 Say said said nói

65 See saw seen chú ý thấy, thấy

66 Sell sold sold bán

67 send sent sent gởi

68 mix set set đặt, để

69 shake shook shaken rung, lắc

70 shall should sẽ, nên

71 shine shone shone chiếu sáng

72 shoot shot shot bắn, bớt (bóng)

73 show showed shown chỉ, mang lại xem


(4)

75 Sing thanh lịch sung hát

76 Sink sank sunk chìm xuống

77 Sit sat sat ngồi

78 sleep slept slept ngủ

79 smell smelt smelt ngửi

80 speak spoke spoken nói

81 spend spent spent tiêu, xài, trải qua

82 split split split chẻ, nứt

83 spread spread spread trải ra, lan đi

84 stand stood stood đúng

85 steal stole stolen tiến công cắp

86 strike stroke stricken đánh, đình cơng

87 sweep swept swept qt

88 swim swam swum bơi

89 take took taken ráng lấy


90 teach taught taught dạy

91 tear tore torn xé rách

92 tell told told nhắc lại, nói

93 think thought thought nghĩ, suy nghĩ

94 throw threw thrown ném, quăng

95 understand understood understood hiểu

96 wake woke waken thức dậy

97 wear wore worn mặc, mang, đội

98 will would sẽ

99 win won won chiến thắng cuộc


học giờ AnhBảng cồn từ bất quy

Tài liệu liên quan
Xem thêm: Hướng Dẫn Thanh Toán Đơn Hàng Bách Hóa Xanh Có Cà Thẻ Không, Hướng Dẫn Mua Hàng Tại Bách Hoá Xanh

*
Bảng cồn từ bất quy tắc trong tiếng anh 8 3 55
*
450 động từ bất quy tắc trong giờ anh 26 5 66
*
report khoa học:Các ở trong tính ngữ nghĩa của động từ chỉ địa điểm trong tiếng Anh doc 5 596 0
*
BẢNG ĐỘNG TỬ BẤT QUI TẮC trong TIẾNG ANH pptx 3 1 26
*
những cụm rượu cồn từ phổ biến nhất trong tiếng Anh xếp theo bảng chữ cái (AZ) 12 4 57
*
những động tự theo từng mùa trong giờ Anh docx 5 420 0
*
572 Động từ bất nguyên tắc trong tiếng Anh pptx 10 9 233
*
Động từ bất phép tắc trong giờ đồng hồ Anh 2 1 3
*
english verbs say tell speak talk & their vietnamese equivalents = cồn từ say tell talk trong tiếng anh với những tương đương trong tiếng việt 46 877 6
*
Động từ đa thành tố trong tiếng Anh đông đảo lỗi học viên trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ thường vướng mắc và những phương án khả hữu 53 541 0
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã sẵn sàng tải về


(94.92 KB - 4 trang) - sở hữu Bảng cồn từ bất luật lệ lớp 8 - 100 Động tự bất quy tắc trong tiếng Anh lớp 8
Tải bạn dạng đầy đủ ngay


Xem thêm: Đừng Níu Kéo Phút Giây Này, Stream ĐÁ»«Ng Nã­U Kã©O Phãºt Giã¢Y Nã Y

×