TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

     

Để làm giỏi bài tập thì lúc này hoàn thành bạn cần nắm kiên cố kiến thức toàn bộ kiến thức của thì này. Bởi đó là một trong 12 thì cực kì quan trọng. Trong bài viết này, giangdien.com.vn sẽ cung ứng đầy đủ phần nhiều cấu trúc, cách áp dụng và bài bác tập áp dụng. Hãy cùng theo dõi ngay nhé!


1. Cách dùngthì lúc này hoàn thànhtrong giờ đồng hồ Anh

1.1. Thì hiện tại chấm dứt được dùng để nói về những sự việc vừa mới xảy ra và hậu quả của nó vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại

Ví dụ:

I’ve broken my watch so I don’t know what time it is.

Tôi đã có tác dụng vỡ đồng hồ thời trang nên tôi không biết hiện thời là mấy giờ.

Bạn đang xem: Trọn bộ bài tập thì hiện tại hoàn thành có đáp án chi tiết

They have cancelled the meeting.

Họ đã hủy buổi họp.

She’s taken my copy. I don’t have one.

Cô ấy đã lấy phiên bản của tôi. Tôi không có cái nào.


Đăng ký kết thành công. Shop chúng tôi sẽ contact với bạn trong thời hạn sớm nhất!

Để chạm mặt tư vấn viên sung sướng click TẠI ĐÂY.


The sales team has doubled its turnover.

Phòng marketing đã tăng doanh số bán hàng lên vội vàng đôi.

1.2. Lúc nói về sự việc mới ra mắt gần đây, dùng những từ như ‘just’ ‘already’ giỏi ‘yet’

We’ve already talked about that.

Chúng ta đã nói đến việc đó.

She hasn’t arrived yet.

Cô ấy vẫn không đến.

I’ve just done it.

Tôi vừa làm việc đó.


*
*
*
Bài tập thì hiện tại tại xong xuôi có đáp án
I ………..just (decide)……… lớn start working next week.He (be)…………. At his computer for seven hours.She (not/ have) ……………any fun a long time.My father (not/ play)……….. Any thể thao since last year.I’d better have a shower. I (not/ have)………. One since Thursday.I don’t live with my family now and we (not/ see)…………. Each other for five years.I…… just (realize)…………… that there are only four weeks to lớn the kết thúc of term.The train drivers (go)……… on strike & they stopped working at twelve o’clock.How long…….. (you/ know)………. Each other?……….(You/ take)………… many photographs?(She/ eat)………………. At the Royal khách sạn yet?He (live) ………….here all his life..Is this the second time he (lose)……………. His job?How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. Six.I (buy)…………. A new carpet. Come và look at it.She (write)………….. Three poems about her fatherland.We (finish) ……………………three English courses.School (not, start)……………..yet.Bài tập 2: chuyển đổi từ hiện nay tại hoàn thành sang vượt khứ đối chọi (và ngược lại)This is the first time he went abroad.

-> He hasn’t………………………………………………………………………………..

She started driving 1 month ago.

-> She has………………………………………………………………………………..

We began eating when it started khổng lồ rain.

-> We have………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut when I left her.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Zalo Trên Điện Thoại Samsung Chỉ Với 2 Phút

-> I haven’t……………………………………………………………………………………

The last time she kissed me was 5 months ago.

-> She hasn’t…………………………………………………………………………………

It is a long time since we last met.

-> We haven’t…………………………………………………………………………………

When did you have it?

-> How long……………………………………………………………………………………

This is the first time I had such a delicious meal.

-> I haven’t…………………………………………………………………………………….

I haven’t seen him for 8 days.

-> The last……………………………………………………………………………………

I haven’t taken a bath since Monday.

-> It is……………………………………………………………………………………………

Bài tập 3:Chia các động từ trong ngoặc ra thì simple past hoặc present perfectWe (study)……………a very hard lesson the day before yesterday.We (study)…………………………………………almost every lesson in this book so far.We (watch)……………………..that television program.We (watch)…………………an interesting program on television last night.My wife and I………………………………….(travel) by air many times in the pastMy wife and I (travel)……………………………. To lớn Mexico by air last summerI (read)………………that novel by Hemingway several times before.I (read)…………………….that novel again during my last vacation.I (have)…………………….a little trouble with my car last week.However, I (have)……………………. No trouble with my oto since then.Bài tập 4: Khoanh tròn lời giải đúng

1. When ____________ the school?

A) have you joined

B) did you joined

C) did you join

D) have you ever joined

2. _____________ in England?

A) Did you ever worked

B) Have you ever worked

C) Worked you

D) Didn’t you have worked

3. That’s the best speech _________

B) I never heard

B) I didn’t hear

C) I used lớn hear

D) I’ve ever heard

4. He’s the most difficult housemate _____________________

A) I never dealt with.

B) I never had to deal with.

C) I’ve ever had to giảm giá with.

D) I’ve never had to khuyến mãi with

5. ______ to him last week.

A) I spoke

B) I’ve already spoken

C) I didn’t spoke

D) I speaked

6. _____a contract last year & it is still valid.

A) We have signed

B) We signed

C) We haven’t signed

D) We have sign

7. ______ from a business trip lớn France.

A) I come back

B) I came back

C) I never came back

D) I’ve just come back

8. Prices ________ in 1995 but then _____ in 1996.

A) rised _ falled

B) rose _ fell

C) have risen _ have fallen

D) rose _ have fallen

9. You ____________ to a word ____________

A) listened _ I haven’t said

B) didn’t listen _ I say

C) listened _ saying

D) haven’t listened _ I’ve said back

10. I can’t believe that ________________ the news.

Xem thêm: Cho Biết Sự Khác Nhau Giữa Từ Khóa Và Tên, Câu 2 Trang 14 Sgk Tin Học Lớp 8

A) you haven’t read

B) you didn’t read

C) you don’t read

D) you read not

Bài tập 5: bài tập hiện nay tại hoàn thành và thừa khứ đơnI………my Maths homework yesterday. (to do)………Susan………to England by plane? (to go)They………a farm two weeks ago. (to visit)Jenny & Peggy………their brother. (not/to help)The children………at home last weekend. (not/to be)When………you………this wonderful skirt? (to design)My mother………into the van. (not/to crash)The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)………you………your aunt last week? (to phone)He………milk at school. (not/to drink)The police………two people early this morning. (to arrest)She………to japan but now she………back. (to go – lớn come)Dan………two tablets this year. (already/to buy)How many games………so far this season? (your team/to win)………the cn Tower when you………in Toronto? (you/to visit – to lớn stay)………your homework yet? – Yes, I………it an hour ago. (you/to vị – lớn finish)There………an accident in High Street, so we have to lớn use King Street lớn get to your school. (to be)I………Peter since I………last Tuesday. (not/to see – to lớn arrive)Frank………his bike last May. So he………it for 4 months. (to get – to have)20) I’m sorry, I………earlier, but I………a lot lately. (not/to write – to work)Peter……… football yesterday.They……… the car. It looks new again.John & Peggy……… the book. Now they can watch the film.I……… my friend two days ago.We……… another country before.She……… a new car in 2011.I’m sorry, but I……… my homework.……… the trò chơi of chess?The girls……… their lunch yet.I………my keys, so I can’t mở cửa that door. (to lose)Columbus………in the New World in 1492. (to arrive)Nina………her leg. She is still in hospital. (to break)He………here all his life. (to live)Colin………for Brazil this morning. (to leave)Last winter Robin………with his father in the Alps for three days. (to stay)Ellen………with her left hand. (always/to write)She………a language course in Paris last summer. (to do)………anyone………yet? (to phone)I………Paul today, but I………him last Sunday.Bài tập 6: tìm lỗi sai với sửa lỗi trong những câu bên dưới đâyI haven’t cutted my hair since last June.She has not working as a teacher for almost 5 years.The lesson haven’t started yet.Has the cat eat yet?I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.