Bài Tập Về Danh Từ

     

Nắm vững những loại trường đoản cú trong giờ Anh là phần quan trọng để đặt gốc rễ cho các bạn phát triển vốn ngữ pháp của chính mình về sau. Bài xích học hôm nay sẽ giúp cho bạn củng cố kiến thức và kỹ năng về danh từ cũng tương tự cách sử dụng các loại danh tự trong bài xích thi IELTS như thế nào nhằm học tập đúng phía và kết quả hơn, ôn thi IELTS xuất sắc hơn.

Bạn đang xem: Bài tập về danh từ

Bài họcngữ pháp yêu cầu chú ýkhác:

I. NOUN LÀ GÌ? VỊ TRÍ VÀ LOẠI DANH TỪ

1. Noun - Danh trường đoản cú là gì?

Noun - Danh tự trong giờ Anh tương tự với giờ Việt dùng để chỉ sự vật, sự việc, bé người. Danh tự được áp dụng trong câu với phần đa vị trí không giống nhau. Danh từ chia thành 5 loại trong các số ấy có danh từ chung,danh trường đoản cú riêng, danh từ trừu tượng, tập hợp và danh từ ghép.

Danh từ trong tiếng Anh phân minh danh từ bỏ đếm được cùng không đếm được. Cụ thể như sau:

Countable nouns (Danh từ bỏ đếm được)

-Tồn tại ở cả hai dạng: số ít cùng số nhiều (a house, some houses). Tuy nhiên, bao gồm danh trường đoản cú chỉ bao gồm dạng số các (socks, trousers).

- những danh trường đoản cú này hoàn toàn có thể được phân tách động trường đoản cú số không nhiều hoặc số nhiều.

E.g: The house is big.

The houses in the neighborhood are very big.

- những danh trường đoản cú này rất có thể được sửa chữa bằng đại từ số không nhiều hoặc số nhiều.

E.g: The notebook is Jack’s. It is so beautiful!

These notebooks are Jack’s. They are so colorful!

- Dạng số ít của danh từ hoàn toàn có thể đứng sau những mạo trường đoản cú a, an, the. (a bike, an apple, the tree)

Uncountable nouns (Danh từ không đếm được)

- Có một số danh từ ko đếm được gồm dạng số những (maths, physics, news).

- Chỉ được chia động từ bỏ số ít.

E.g: The news brings sadness khổng lồ me & my friends.

- Chỉ có thể được sửa chữa thay thế bằng đại từ số ít.

E.g: My most favorite subject is Physics. It is so interesting.

- Chỉ có thể đo đếm qua các đơn vị đo lường cụ thể và đếm được (a bottle of water, a piece of paper, a bar of soap)

- quan yếu đứng sau các mạo trường đoản cú a, an. (hair, chưa phải a hair)

2. địa điểm trong câu

- Danh tự là công ty ngữ đứng trước động từ chính.

Ví dụ: Approximately 2000 people went to lớn the concert.

- Danh tự là tân ngữ (direct object) che khuất động từ bỏ chính.

Ví dụ: Doing exercise brings many benefits to our health.

- Danh tự là tân ngữ của giới từ bỏ (object of preposition) đứng trong các giới từ.

Ví dụ: Global warming has affected the lives of many people on Earth.

3. Phân loại danh từ

Trong giờ đồng hồ Anh, danh trường đoản cú được phân thành 5 loại cơ phiên bản như sau:

Loại danh từ

Giải thích

Ví dụ

Proper nouns

(Danh trường đoản cú riêng)

Chỉ tên riêng biệt của người, địa điểm, vật.

Paris, Gordon Ramsay, Eiffel Tower,…

Common nouns

(Danh từ bỏ chung)

Chỉ tên của một vật phổ biến chung.

Computer, food, vehicle,…

Abstract nouns

(Danh từ bỏ trừu tượng)

Chỉ hầu hết thứ trừu tượng không bắt gặp được bằng mắt hay nhưng rất có thể cảm nhận được.

Knowledge, love, sympathy

Collective nouns

(Danh tự tập hợp)

Chỉ thương hiệu một tập hợp các cá thể khác nhau.

Class, group, gang.

Compound nouns

(Danh từ ghép)

Là các danh tự được ghép lại cùng nhau để tạo ra thành 1 danh từ khác.

Motorcycle, bedroom.

II. CÁCH HÌNH THÀNH DANH TỪ

1. Chế tác danh tự từ các hậu tố

STT

Hậu tố

Danh từ

1

ant

Assist -> Assistant

2

– ance/ ence

Maintain -> Maintenance

Prefer -> Preference

3

– ion

Industrialize -> Industrialization

4

– ure

Fail -> Failure

5

– ment

Disagree -> Disagreement

6

ism

Captial -> Capitalism

7

ship

Friend -> Friendship

8

– ness

Happy -> Happiness

9

– ity/- ty/-y

Identify -> Identity

10

– th

Wide -> Width

11

– ery

Bake -> Bakery

2. Tạo thành danh nhàn nhã danh từ

(A/an/the) + Noun1 + Noun2

Noun1: Đóng mục đích như tính từ vấp ngã nghĩa đến Noun2

Noun2: Danh trường đoản cú chính

Ví dụ: The city center (Trung chân tình phố)

A taxi driver (Người lái xe taxi)

3. Tạo thành danh nhàn V-ing

Những danh từ gồm V-ing đứng trước thường để biểu lộ mục đích thực hiện của danh từ bỏ đó.

Ví dụ: A frying pan (= a pan used for frying)

A washing machine (= a machine used for washing clothes)

4. Sinh sản danh đàng hoàng số đếm (Dạng: Number + Noun + Noun)

Ví dụ: A ten-hour flight (Chuyến bay kéo dài 10 tiếng)

A seven-storey building (Tòa công ty cao 7 tầng)

A four hundred-page dictionary (Quyển tự điển dày 400 trang)

A ten-year old boy (Cậu nhỏ nhắn 10 tuổi)

Lưu ý:

Danh từ đứng lập tức sau số đếm cùng dấu gạch ngang Ở DẠNG SỐ ÍT. (A ten-year old boy)

*

III. LUYỆN TẬP

Exercise 1: mang lại dạng đúng của những từ trong ngoặc ở phần nhiều câu bên dưới đây.

1. Detroit is renowned for the _____________ of car. (produce)

2. If you make a good ________________ at the interview, you will get the job. (impress)

3. The _________________ looked dark và there were hardly any other guests. (enter)

4. My history teacher has a vast ________________ of past events. (know)

5. You are never too old to go khổng lồ college và gain some _______________. ( qualify)

6. My greatest ________________ was graduating from university. (achieve)

7. The weatherman said there is a strong _______________ of rain today. (possible)

8. Despite her severe _________________, she fulfilled her goals in life. (disable)

9. I am really into eating dairy______________. (produce)

10. Due to the pilot"s _____________, the copilot managed to lớn land safely. (guide)

Exercise 2: Chọn dạng phù hợp của danh từ một trong những chố trống sau để chế tạo thành một bài IELTS Writing task 2 hoàn chỉnh.

Some people believe that developments in the field of artificial intelligence will have a positive impact on our lives in the near future. Others, by contrast, are worried that we are not prepared for a world in which computers are more intelligent than humans. Discuss both of these views và give your own opinion.

People seem lớn be either excited or worried about the future impact of artificial (1-intelligent)………... Personally I can understand the two (2-oppose)……….points of view; I am both fascinated by developments in artificial intelligence và apprehensive about its possible negative effects.

On the one hand, the increasing intelligence of công nghệ should bring some obvious benefits. Machines are clearly able to vị many jobs better than humans can, especially in areas that require high levels of (3-accurate)…………or calculations using large amounts of data. For example, robots are being developed that can carry out surgical procedures with greater (4-precise)………..than a human doctor, and we already have cars that use sensors and cameras to drive themselves. Such technologies can improve safety by reducing the (5-likely)…………..of human errors. It is easy to imagine how these developments, và many others, will steadily improve our quality of life.

On the other hand, I mô tả the concerns of people who believe that artificial intelligence may harm us if we are not careful. In the short term, it is likely that we will see a rise in (6-employ)…………..as workers in various industries are replaced by machines or software programs. For example, self-driving vehicles are expected khổng lồ cause (7-redundant)…………….in driving jobs, such as lorry drivers, xe taxi drivers và bus drivers. In the medium term, if intelligent technologies gradually take jobs away from humans, we may find that people become deskilled và lose their sense of purpose in life. A longer term fear is that computers become so intelligent that they begin to make (8-decide)…………without human oversight & without regard for our well-being.

In conclusion, while intelligent machines will no doubt improve our lives in many ways, the potential risks of such technologies should not be ignored.

Exercise 3: Đoạn văn sau bao gồm 3 lỗi sai. Tìm với sửa chúng.

In many thành phố all over the world, spectacular fireworks displays take place as soon as the clock passes midnight on 31 December. In recent years, Sydney in australia has been the host to one of the first of these celebrate as New Year arrives there before most other major international cities. The display takes place in Sydney Harbor, with the Opera House and Harbor Bridge making it a stunning set. Fireworks light up the skies in hundreds of cities as 12 midnight strikes around the globe.

1………………. 2………………. 3………………….

Exercise 4: phụ thuộc vào những từ cho sẵn, hãy viết thành câu hoàn chỉnh.

1. The bar chart/ illustrate/ gross domestic hàng hóa generated from the IT & Service Industry/the UK from 1992 khổng lồ 2000. ………………………………………………………………………………………..

2. It is measured in percentages. Overall, it can be seen/ both increase/ as a percentage/ GDP, but/ IT/ remain/ at/ higher rate throughout/ time.………………………………………………………………………………………..

3. At/ beginning/ the/ period, in 1992, the Service Industry account/ for/ 4 per cent/ GDP, whereas IT exceed/ this, at just over 6 per cent. ………………………………………………………………………………………..

4. Over/ next four/ year/, the levels become/ more/ similar, with/ both/ components/ standing/ between 6 / just/ over/ 8 per cent. ………………………………………………………………………………………..

5. IT/ still/ higher/ overall, though it/ drop/ slightly/ 1994/ 1996.……………………………………………………………………………………….. 

Exercise 5: mỗi câu sau đựng một lỗi sai. Tìm cùng sửa chúng.

1. There are many dirts on the floor.…………………………………………2. We want more fuels than that.…………………………………………3. He drank two milks.…………………………………………4. Ten inks are needed for our class.…………………………………………5. He sent me many foods.…………………………………………6. Many golds are found there.…………………………………………7. He gave me a great khuyễn mãi giảm giá of troubles.…………………………………………8. Cows eat grasses.…………………………………………9. The rain has left many waters.…………………………………………10. I didn"t have many luggages.…………………………………………

Exercise 6: Chọn giải đáp đúng cho mỗi câu sau.

1. If you want to lớn hear the news, you can read (paper/ a paper).

2. I want to lớn write some letters but I haven"t got (a paper/ any paper) lớn write on.

3. I thought there was somebody in the house because there was (light/a light) on inside.

4. (Light/a light) comes from the sun.

Xem thêm: Cách Làm Dịu Cơn Đau Bụng Kinh đơN GiảN, HiệU Quả TạI Nhã

5. I was in a hurry this morning. I didn"t have (time/ a time) for breakfast.

6. "Did you enjoy your holiday?" - "Yes, we had (wonderful time/ a wonderful time)."

7. Sue was very helpful. She gives us some very useful (advice/advices).

8. We had (very bad weather/a very bad weather) while we were on holiday.

9. We were very unfortunate. We had (bad luck/a bad luck).

10. It"s very difficult to lớn find a (work/job) at the moment.

11. I had to lớn buy (a/some) bread because I wanted lớn make some sandwiches.

12. Bad news (don"t/doesn"t) make people happy.

13. (Your hair is/ your hairs) are too long. You should have (it/them) cut.

14. Nobody was hurt in the accident but (the damage / the damages) to the car (was/were) quite bad.

15. She gives me (a piece of advice/ an advice) about this.

Exercise 7: Điền mạo từ thích hợp vào đông đảo chỗ trống sau.

(1)……………..bar chart shows the number of British people who emigrated lớn five destinations over (2)…………….period 2004 lớn 2007. It is evident from the chart that throughout the period, the most popular place lớn move khổng lồ was Australia.

Emigration to nước australia stood at just over 40,000 people in 2004, which was approximately 6,000 higher than for Spain, & twice as high as the other three countries. Apart from a jump khổng lồ around 52,000 in 2006, it remained around this cấp độ throughout the period.

(3)…………….next most popular country for Britons to move khổng lồ was (4)………….Spain, though its popularity declined over the time frame khổng lồ finish at below 30,000 in 2007. Despite this, the figure was still higher than for the remaining three countries. Approximately 20,000 people emigrated lớn New Zealand each year, while the USA fluctuated between 20-25,000 people over the period.

Although (5)………….number of visitors to lớn France spiked lớn nearly 35,000 in 2005, it was the country that was the least popular lớn emigrate to lớn at the over of the period, at just under 20,000 people.

Exercise 8: Điền mạo từ tương thích vào địa điểm trống để tạo thành thành một bài Writing task 2 trả chỉnh.

There are several reasons that are causing the environmental harms & this has become (1)………….urgent issue to lớn discuss and bring (2)……………..solution about. The number of ever increasing cars is one of (3)…………….reasons that leads lớn affect the environment negatively and there are some assumptions that increasing the fuel price would solve this problem. But the reality would be different, and increased fuel price will cause lots of other problems while it would contribute very little to lớn reduce the environmental pollutions and hazards. So this can’t be the best solution in any way.

First of all, the maximum numbers of cars are owned by the rich people & fuel price would not restrain them from using the cars. The price of (4)…………..fuel, in fact, increased significantly over the past 12 years and that has done nothing lớn reduce the car usages. On the contrary, the number of cars running on the roads has increased more than expected. Besides, (5)…………fuel price determines the market prices of other daily necessary products and increasing the price would only bring misery lớn the low và medium earning class population. Electronic wastages, industries, household electrical devices, deforestation, chemical wastages, unthoughtful activities of people are causing more damage khổng lồ the mother earth than the gas omission by the cars. We should focus on those aspects as well before increasing the price of fuel just based on (6)……………assumption.

The main idea of increasing the fuel price is khổng lồ reduce (7)…………….number of cars running in the street và to restrain the car owners from using the cars less. But that would prove khổng lồ be (8)………..ridiculous solution especially when oto owners are mostly high earning class & they would not bother about the fuel price.

The best solution khổng lồ address this utmost concerning issue is to introduce (9)…………environment friendly energy source like solar energy system, lớn improve the public transportation system và train system so that people mostly use these systems instead of always using their own cars, increasing the awareness of the people so that they vày not directly contribute lớn harm the environment, and making strict rules so that deforestation, chemical wastages và other harmful ways of (10)……….environmental pollutions get reduced.

Exercise 9: cho dạng đúng của những từ trong ngoặc.

1. After Monday, I will no longer be a foreigner - I am receiving my ________________! (citizen)

2. My father"s death left me with a great_________________ in my heart. (empty)

3. Americans fought hard lớn earn their _________________from Britain. (free)

4. The weather ________________looks bad for a picnic--rainy & windy! (cast)

5. The new job is a ___________ for her. (promote)

6. The national ____________ in the face of danger is necessary. (solid)

7. He came first in the poetry __________. (compete)

8. After considerable ______________ they decided to accept our offer.(discuss)

9. Fill in your name, address and __________ on the form. (nation)

10. Can I see your ____________card, please ? (identify)

Exercise 10: Tìm và sửa 5 lỗi không đúng trong nội dung bài viết sau để tạo thành một bài viết IELTS Writing task 1 hoàn chỉnh.

The line graph shows the percent of tourists khổng lồ England who visited certain Brighton attracts between 1980 and 2010. We can see that in 1980 & in 2010 the favorite attractions were the pavilion and the festival. In 1980 the least popular attraction was the pier but in 2010 this changed và the art gallery was the least popular.

During the 1980s & 1990s there was a sharpen increase in visitors to the pavilion from 28% to lớn 48% and then the percentage gradually went down to lớn 31% in 2010. The trend for the art gallery was similar lớn the pavilion. Visitors increased rapidly from 22% khổng lồ 37% from 1980 khổng lồ 1985 then gradually decreased to less than 10% over the next twenty-five years. The amount of tourists who visited the Brighton Festival fluctuated slightly but in general remained steady at about 25%. Visitor to the pier also fluctuated from 1980 khổng lồ 2000 then rose significantly from 12% lớn 22% between 2000 và 2010.

Exercise 11: Dịch các câu tiếp sau đây sang giờ đồng hồ Anh có sử dụng dạng Noun + Noun.

1. Tôi mới tậu một quyển trường đoản cú điển dày 500 trang.

=>________________________________________________________________

2. Chuyến cất cánh 3 tiếng từ nước ta sang Singapore khiến cho cô ấy mệt mỏi.

=>________________________________________________________________

3. Bao gồm một tòa đơn vị 9 tầng sinh sống cuối phố.

=>______________________________________________________________

4. Hotel 5 sao là phần đông khách sạn rất sang trọng.

=>______________________________________________________________

5. Sarah bao gồm một cậu con trai 3 tuổi.

=>______________________________________________________________

Exercise 12: cho dạng đúng của những từ vào ngoặc để tạo nên thành một bài IELTS Speaking part 2 trả chỉnh.

Let me tell you about a language I’ve always wanted lớn learn, which is (1-Russia)___________. It’s spoken in Russia, obviously, but also in many other countries which have been influenced by Russia including places like Mongolia and Kazakhstan. It’s quite a difficult language to learn because the (2-alphabetical)_____________is not the Roman one, which means that you have lớn learn to read and write from scratch, a but lượt thích studying Chinese or Japanese. Well, the reason I would like to learn Russian is that the energy (3-industrial)___________is huge & there are lots of jobs. A lot of my country’s oil and gas comes from Russia so it’s really useful khổng lồ be able lớn speak that language if you want khổng lồ work in the energy field. I have actually been lớn Russia before so I know from experience that a lot of Russians can’t speak English very well, so that’s another good (4-reasonable)__________to learn their language. The only (5-problematic)____________ is I’m already thirty years old and I’ve spent more than fifteen years learning English. I don’t know if I would ever be able to lớn learn Russian successfully because it’s a difficult language for anyone to learn, especially someone older like me. But it would be really great lớn try.

ĐÁP ÁN

1. Exercise 1

1. Production2. Impression3. Entrance4. Knowledge5. Qualifications6. Achievement7. Possibility8. Disability9. Products10. Guidance

Exercise 2

1. Intelligence2. Opposing3. Accuracy4. Precision5. Likelihood6. Unemployment7. Redundancies8. Decisions

Exercise 3

1. Thành phố => cities2. Celebrate => celebrations3. Set => setting

Exercise 4

1. The bar chart illustrates the gross domestic hàng hóa generated from the IT and Service Industry in the UK from 1992 lớn 2000.

2. It is measured in percentages. Overall, it can be seen that both increased as a percentage of GDP, but IT remained at a higher rate throughout this time.

3. At the beginning of the period, in 1992, the Service Industry accounted for 4 per cent of GDP, whereas IT exceeded this, at just over 6 per cent.

4. Over the next four years, the levels became more similar, with both components standing between 6 and just over 8 per cent.

5. IT was still higher overall, though it dropped slightly from 1994 to 1996.

Exercise5

1. There are many dirts on the floor. => There is a lot of dirt on the floor.

2. We want more fuels than that. => We want more fuel than that.

3. He drank two milks. => He drank two bottles of milk.

4. Ten inks are needed for our class. => Ten bottles of ink are…

5. He sent me many foods. => He sent me a lot of food.

6. Many golds are found there. => A lot of gold is found there.

7. He gave me a great giảm giá of troubles. => He gave me a number of troubles.

8. Cows eat grasses. => Cows eat grass.

9. The rain has left many waters. => The rain has left a lot of water.

10. I didn"t have many luggages. => I didn’t have much luggage.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xem Điểm Bằng Sổ Liên Lạc Điện Tử Pino 2022, Hướng Dẫn Sử Dụng Sổ Liên Lạc Điện Tử Pino

Exercise6

1. A paper2. Any paper3. Light4. Light5. Time6. A wonderful time7. Advice8. Very bad weather9. Bad luck10. Job11. Some12. Doesn"t13. Your hair; it14. The damage; was15. A piece of advice

Exercise7

1. The2. The 3. The4. X5. The

Exercise8

1. An 2. A 3. The 4. X 5.the6. An 7. The 8. A 9. An 10. X

Exercise9

1. Citizenship2. Emptiness3. Freedom4. Forecast5. Promotion6. Solidarity7. Competition 8. Discussion9. Nationality10. Identity

Exercise10

1. Percent => percentage2. Attracts => attractions 3. Sharpen => sharp 4. Amount => number 5. Visitor => Visitors

Exercise11

1. I have just bought a 500-page dictionary.2. The three-hour flight from Vietnam khổng lồ Singapore made her tired/ exhausted. 3. There is a nine-storey building at the corner of the street. 4. Five-star hotels are very luxurious. 5. Sarah has a three-year-old son.

Exercise12

1-Russian 2-alphabet3-industry 4-reason5-problem

Trên đây là bài học tập và bài xích tập về danh từ, cách sử dụng các loại danh từ trong tiếng Anh và vận dụng bài thi IELTS của mình. Các bạn hãy ghi ghi nhớ để đạt được nền tảng kiên cố cho con kiến thức của chính bản thân mình nhé!