Bài Tập Về Câu Điều Kiện Loại 2

     

Câu điều kiện loại 2 phía bên trong chuỗi bài học về câu điều kiện mà bạn cần phải nắm chắc hẳn để không biến thành nhầm lẫn với các loại còn lại. Để giúp bạn học vững kiến thức, IELTS Fighter sẽ chia sẻ cho bạn kỹ năng và kiến thức tổng quát mắng về câu điều kiện loại 2 với cách sử dụng nó ra làm sao nhé!

Định nghĩa

Câu điều kiện loại 2 là câu dùng để mô tả một hành động, sự việccó thể sẽ không còn xảy ra về sau dựavàomột điều kiện không có thật ở hiện nay tại.

Bạn đang xem: Bài tập về câu điều kiện loại 2

Công thức

Câu đk loại 2 hoặc câu đk nói tầm thường thường sẽ sở hữu được 2 mệnh đề. Một mệnh đề mô tả đk "nếu", mệnh đề sót lại là mệnh đề thiết yếu "thì".

Mệnh đề điều kiện

Mệnh đề chính

If + S + V-ed/V2

S + would/could/should... + V-inf

If + (HTĐ/QKĐ/QKHT)

QKĐS + would/could/should... + V-infS + would/could/should... + V-ing

*Lưu ý: Người phiên bản xứ thường áp dụng dùng "were" ở toàn bộ các ngôi nỗ lực cho "was".

Cách dùng

Dùng để mô tả một hành động, sự việccó thể sẽ không xảy ra vào tương lai.

Ví dụ:If I were rich, I would buy that car. (Nếu tôi giàu có, tôi sẽ cài chiếc xe pháo đó.)

=> hành động "mua xe" hoàn toàn có thể sẽ ko xảy ra sau đây bởi anh ấy hiện tại không phải là người "giàu".

Dùng nhằm khuyên bảo, ý kiến đề xuất hoặc yêu thương cầu.

Ví dụ:If I were you, I wouldn"t buy it. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không mua nó.)

=> hành động "mua" sẽ không xảy ra vị "tôi" chưa hẳn là "bạn".

Biến thể của câu đk loại 2

1. Biến đổi thể mệnh đề chính

If + Thì thừa khứ đơn, S + would/could/might/had to... + be + V-ing

Ví dụ:If it were Monday, I would be working at the company. (Nếu từ bây giờ là thiết bị Hai, tôi đã đang thao tác làm việc ở công ty.)

If + Thì vượt khứ đơn,Thì thừa khứ đơn

Ví dụ:If I finished my work yesterday, I was không tính tiền today. (Nếu hôm qua tôi đã hoàn thành quá trình của mình thì lúc này tôi đang rảnh rỗi.)

2. Trở nên thể mệnh đề if

If + Thì quá khứ tiếp diễn, S + would/could + V-inf

Ví dụ:If I knew you were studying then I wouldn"t bother you. (nếu tôi biết ai đang học thì tôi sẽ không còn làm phiền bạn.)

If + Thì quá khứ trả thành, S + would/could + V-inf

Ví dụ:If I finished my work yesterday I would be miễn phí of my hands now. (Nếu ngày qua tôi hoàn thành các bước của bản thân thì hiện giờ tôi đang rảnh tay.)

Click ảnh để đăng ký khóa đào tạo Speaking 6k miễn chi phí mừng sinh nhật IF 6 tuổi tuyệt nhất tháng 6 này nha:

Bài tập

Bài 1: Chọn phương án đúng.

1. If I (were/was/would be) ____ rich, I (will try/would try/tried) ____ lớn help the poor.

2. What (would you do/will you do/did you do) ____ if you (see/would see/saw) ____ a huge spider in your shoe?

3. If I (was/would be/were) ____ you, I (asked/would ask/will ask) ____ for their help.

4. If he (finded/would find/found) ____ a wallet in the street, he (would take/took/taked) ____ it lớn the police.

5. If she (were/was/would be)____ a colour, she (is/would be/were) ____ red.

6. They (were/would be/will be) ____ terrified if they (saw/see/would see) ____ aliens in their garden.

Bài 2: Điềnđộng trường đoản cú đúng vào địa điểm trống.

1. If I (have) ____ a lot of money, I (buy) ____ a yacht.

2. If I (be) ____ a baby, I (cry) ____ all of the time.

3. If she (eat) ____ lots of chocolate, she (have) ____ bad teeth.

4. If I (not have) ____ a pencil, I (borrow) ____ one.

5. If he (not have to) ____ go to lớn school, he (watch) ____ television all day.

6. If she (have) ____ good grades, she (be) ____ happy.

7. My trùm cuối (be) ____ very pleased if I (finish) ____ the job.

8. I (not go) ____ khổng lồ school if I (have) ____ a bad cold.

9. If she (earn) ____ some money, she (buy) ____ a new dress.

10. If I (invite) ____ fifty friends to lớn my birthday party, my parents (be) ____ mad.

Bài 3: chấm dứt câu sau.

1. If he (start) ____ at once, he (arrive) ____ there by midday.

2. Tom (be) ____ sick if he (eat) ____ all those chocolates.

3. If I (my glasses, I able lớn read. (lose/not be)

4. You (become) ____ ill if you (forget) ____ your jacket.

5. If the weather (get) ____ colder, I (buy) ____a new coat.

Bài 4: chọn phương án bao gồm xác.

1.If I (win/won/had won) ____ the lottery, I (am/will be/would be/would have been) ____ a millionaire.

2. If I (am/were/will be/had been) ____ rich ,I (will quit/would quit/quit) ____ my job.

3. I (travel/would travel/will travel) ____ around the world if I (quit/will quit/would quit) ____ my job.

4. I (buy/will buy/would buy) ____ anything I want if I (get/got/will get/would get) ____ that jackpot.

5. I (buy/will buy/would buy/would have bought) ____ the most expensive oto if (want/wanted/will want/would want) ____.

6. If I (travel/traveled/would travel) ____ somewhere, I (stay/will stay/would stay/would have stayed) ____ in the most luxurious hotels.

Xem thêm: Tại Sao Tài Khoản Fb Bị Vô Hiệu Hóa Nhanh Nhất, Tài Khoản Bị Vô Hiệu Hóa

7. But I (am not/will not be/would not be) ____ too materialistic if I (have/had/will have/would have) ____ millions of dollars.

8. I (help/will help/would help) ____ the poor if I (become/became/had become) ____ a millionaire.

9. I (give/will give/would give) ____ some money khổng lồ charities, if I (am/will be/would be/were) ____ rich.

10. If I (have/had/will have/would have) ____ millions of dollars, I (am not/will not be/would not be) ____ mean.

Bài 5: Điền vào địa điểm trống.

1. If we (have) ____ a yacht, we (sail)____ the seven seas.

2. If he (have) ____ more time, he (learn) ____ karate.

3. If they (tell) ____ their father, he (be) ____ very angry.

4. She (spend) ____ a year in the USA if it (be) ____ easier to get a green card.

5. If I (live) ____ on a lonely island, I (run) ____ around naked all day.

6. We (help) ____ you if we (know) ____ how.

7. My brother (buy) ____ a sports oto if he (have) ____ the money.

8. If I (feel) ____ better, I (go) ____ lớn the cinema with you.

9. If you (go) ____ by xe đạp more often, you (be / not) so flabby.

10. She (not/talk) ____ to lớn you if she (be) ____ mad at you.

Đáp án:

Bài 1:

1. Were/would try

2. Would you do/saw

3. Were/would ask

4. Found/would take

5. Were/would be

6. Would be/saw

Bài 2:

1.had/would buy

2.were/would cry

3. Ate/would have

4. Didn"t have/would borrow

5. Didn"t have to/would watch

6. Had/would be

7. Would be/finished

8. Wouldn"t go/had

9.earned/would buy

10. Invited/would be

Bài 3:

1.started/would arrive

2.would be/ate

3. Lost/wouldn´t be

4. Would become/forgot

5. Got/would buy

Bài 4:

1. If I won the lottery, I would be a millionaire.

2. If I were rich , I would quit my job.

3. I would travel around the world if I quit my job.

4. I would buy anything I want if I got that jackpot.

5. I would buy the most expensive car if wanted .

6. If I traveled somewhere, I would stay in the most luxurious hotels.

7. But I would not be too materialistic if I had millions of dollars.

8. I would help the poor if I became a millionaire.

9. I would give some money khổng lồ charities, if were rich.

10. If I had millions of dollars, I would not be mean.

Bài 5:

1. If we had a yacht, we would sail the seven seas.

2. If he had more time, he would learn karate.

3. If they told their father, he would be very angry.

4. She would spend a year in the USA if it were easier to get a green card.

5. If I lived on a lonely island, I would run around naked all day.

6. We would help you if we knew how.

7. My brother would buy a sports car if he had the money.

8.If I felt better, I would go khổng lồ the cinema with you.

9. If you went by xe đạp more often, you would not be so flabby.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh

10. She would not talk lớn you if she were mad at you.

Vậy là đã dứt bài học tập về câu điều kiện loại 2 rồi. Các bạn đã nắm rõ được kỹ năng hay chưa? Nếu không thì hãy phản hồi xuống phía dưới để IELTS Fighter khiến cho bạn nhé. Chúc bàn sinh hoạt tiếng Anh hiệu quả!