Bài Tập Trắc Nghiệm So That Such That

     
Bạn đã xem: 100 Câu bài bác Tập Trắc Nghiệm So That Such That, bài bác Tập Trắc Nghiệm So tại Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học sản xuất tại tp hcm – sài Gòn

Bạn đang cân nhắc 100 Câu bài xích Tập Trắc Nghiệm So That Such That, bài xích Tập Trắc Nghiệm So đề xuất không? làm sao hãy thuộc thammyvientrunganh.com.vn đón xem nội dung bài viết này ngay tiếp sau đây nhé, do nó khôn cùng thú vị cùng hay đấy!

Tham khảo tư liệu “bài tập ôn thi xuất sắc nghiệp thpt lesson 5: so/such …that; too … to; enough … that”, tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và phân tích và làm việc hiệu quả

Đang xem: bài tập trắc nghiệm so that such that
Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm so that such that

*

BÀI TẬP ÔN THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông Lesson 5: SO/SUCH …THAT; TOO … TO; ENOUGH … THAT1.The sun shone________ brightly that Maria had to lớn put on her sunglasses A.Bạn đã xem: bài bác tập trắc nghiệm so that such that

such B. So C. Too D. Enough2. Dean was _______a powerfull swimmer that he always won the race. A. Too B. Enough C. Such D. So3.It was _______ that we decided khổng lồ go to the beach. A. So a nice day B. Such nice a day C. So a day nice D. Such a nice day4. She was _____ clever that he could make a dress by hands. A. Many B. So C. Much D. Such5. Jane looked _____that the teacher told her to lớn see the doctor. A. So sick B. Such sick C. Sick so D. Much sick6. We had ____ of that place that we decided to lớn return . A. So wonderful memories B. Such a wonderful memories C. Such wonderful memories D. So a wonderful memories7. He worked________ carefully that it took him a long time to lớn complete the project. A.enough B. So C. Too D. Such8. It is _____ I can’t finish it on time. A. So hard that B. Such hard work C. Such a hard work that D. So a hard work that9. My friend is _______ he can’t lift up the table by himself. A. So strong that B. So a strong that C. Such strong that D. Such a strong that10. The weather was ____ cold that we couldn’t go out. A. Too B. Enough C. Such D. So11. It was ______ for us khổng lồ want khổng lồ go out . A. So cold that B. Too cold C. Such cold thatD. Cold too12. Mr Pike is _________ to lớn walk without a stick. A. Such a weak that B. So a weak C. Enough weak D. Too weak13. The ground is too hard _________ . A. For us khổng lồ dig B. Khổng lồ dig C. For dig D. So dig14. The elephant _________ lớn run fast. A. Is too big C.

Xem thêm: Đề Thi Lập Trình Hướng Đối Tượng Bách Khoa Pdf, Đề Thi Lập Trình Hướng Đối Tượng Bách Khoa


Xem thêm: Thuốc Nhuộm Tóc Bạc Nào Tốt Nhất Hiện Nay, Top 10 Thuốc Nhuộm Tóc Phủ Bạc Tốt Nhất Hiện Nay


Too big D. For big15. Your handwriting is too bad for _______ . A. I to lớn read B. I reading C. Me reading D. Me khổng lồ read16. This man is so old that he can’t work . A. This man is such old that he can’t work . B. This man is such an old that he can’t work . C. This man is enough old that he can’t work . D. This man is too old to work .17. These shoes are so big that I can wear them. A. These shoes are so a big that I can wear them. B. These shoes is so big that I can wear them. C. These shoes are too big for me to wear . D. These shoes are too big for me to wear them.18. These goods are __________expensive khổng lồ be sold quickly. A. So B. Such C. Enough D. Too19. She walked too fast _______ . A. To follow B. For her younger sister C. For her younger sister to lớn follow D. For her younger sister to lớn follow her20. I got up _______ late to eat breakfast. A. Too B. Such C. So D. Enough21. He isn’t young ________ khổng lồ wear this coloured shirt . A. Too B. Enough C. So D. Such22. This pen isn’t cheap enough ______ A. For I to lớn buy B. Lớn buy C. For me lớn buyD. For me buying23. Mary isn’t strong ________ this bag. A. Enough to carry B. Enough for her to carry C. Enough carry D. Enough for carry24. The test wasn’t ___________ them to bởi vì . A. Easy for enough B . For enough C. Easy enough for D. Enough easy for25. The land is too poor khổng lồ grow crops. A. The land isn’t fertile enough to lớn grow crops. B. The land isn’t fertile enough grow crops. C. The land isn’t fertile enough for grow crops. D. The land isn’t enough fertile lớn grow crops.

Vậy là đến đây nội dung bài viết về 100 Câu bài bác Tập Trắc Nghiệm So That Such That, bài bác Tập Trắc Nghiệm So đã dừng lại rồi. Mong muốn bạn luôn theo dõi cùng đọc những bài viết hay của cửa hàng chúng tôi trên website thammyvientrunganh.com.vn