Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện có đáp án

     

Trong giờ Việt của họ thường bao gồm cặp câu “ Nếu… thì…” này được gọi là câu điều kiện. Trong tiếng Anh câu điều kiện cũng rất phổ biến, xuất hiện thêm nhiều và thường xuyên được dùng tới. Bạn học giờ đồng hồ Anh bắt buộc nắm chắc loại câu này. Bên dưới đây, bản thân sẽ chỉ dẫn một số bài tập trắc nghiệm câu điều kiện giúp cho bạn củng nỗ lực thêm con kiến thức.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện có đáp án

Để có tác dụng đúng các bài tập trắc nghiệm về câu điều kiện, bạn cần nắm rõ cấu trúc, cách sử dụng những dạng câu điều kiện phổ biến trong tiếng Anh


Contents

Dưới đó là một số bài xích tập trắc nghiệm câu đk có đáp ánBài tập 3: bài bác tập trắc nghiệm câu điều kiện chọn câu viết đúng.

Tổng hợp qua kiên thức câu điều kiện loại 0,1,2,3

– Câu đk loại 0: dùng để diễn tả một kiến thức hay đk hiển nhiên diễn ra.

If + S + V(s/es), S+ V(s/es)/câu mệnh lệnh

Ví dụ: If you see Hang, you tell her I’m in China.

– Câu đk loại 1: sử dụng để mô tả một điều kiện rất có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.

If + S + V(s/es), S + Will/Can/shall…… + V

Ví dụ: If Thao has the money, she will buy a smartphone.

– Câu điều kiện loại 2: dùng làm chỉ điều kiện không tồn tại thật ở hiện tại tại.

If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ V

Ví dụ: If Thao had a million USD, she would buy a smartphone.

– Câu đk loại 3: là câu điều kiện không có thực trong thừa khứ, chỉ mang tính ước mong trong quá khứ.

If + S + Had + Vpp/ed, S + would/ could…+ have + Vpp/ed

Ví dụ: If they had listened to lớn me, we would have been home earlier.

– Câu điều kiện hỗn hợp

Ví dụ: If I were you, I would have learned English earlier.

(loại 2 + một số loại 3: mang thiết trái ngược với hiện tại nhưng kết quả trái ngược với quá khứ)

*

Dưới đó là một số bài xích tập trắc nghiệm câu điều kiện có đáp án

Bài tập 1: lựa chọn đáp án cất lỗi sai

1. If I found her address, I’ll send her an invitation

A. Found B. I’ll C. Send D. An invitation

2. Elaine will buy the drinks if somebody help her carry the bottles.

A. Will buy B. If C. Help D. Her

3. If he has more time, he would learn karate.

A. Has B. He D. Would D. Learn

4. If water is frozed, it expands.

A. If B. Is D. Frozed D. Expand

5. She would have understood if you had been spoken English.

A. Would have B. Understood C. If D. Had been spoken

*

Đáp án bài bác tập 1:

1. A. Found-find

2. C. Help-helps

3. A. Has-had

4. C. Frozed-frozen

5. D. Had been spoken- had spoken

Tổng hợp bài bác tập hòn đảo ngữ câu điều kiện có đáp án bỏ ra tiết

Bài tập 2: bài xích tập trắc nghiệm về câu đk dạng chắt lọc đáp án chuẩn cho từ không đủ trong câu.

1. If she ………….. Up late last night, she wouldn’t be so tired now.

A. Hadn’t stayed B. Don’t stay C. Stayed D. Hasn’t stayed

2. If I meet him tomorrow, I ………… him this letter.

A. Give B. Gave C. Will give D. Would give

3. If I had không tính phí time, I __________some shopping with you.

A. Did B. Will bởi C. Would vì D. Have done

4. If you_________English well, you will communicate with foreigners.

A. Speaks B. Had spoken C. Speak D. Spoke

5. If he had known her telephone number, he________her.

A. Had rung B. Would have rung C. Rang D. Will ring

6. I would have visited you if I_________busy with my homework.

A. Hadn’t B. Hadn’t been C. Wouldn’t be D. Weren’t

7. Will you be angry if I__________ your pocket dictionary?

A. Stole B. Have been stolen C. Were lớn steal D. Steal

8. If he__________the truth, the police wouldn’t arrest him.

A. Tells B. Told C. Telled D. Would tell

9. If I were Quynh, I_________ this job.

Xem thêm: Cách Chỉnh Loa Điện Birici Mx-400, Loa Điện Karaoke Birici Mx

A. Accept B. Will accept C. Would accepted D. Would accept

10. ________, the accident would not have happened yesterday.

A. If phái mạnh drives more carefully

B. If had nam driven more carefully

C. Had nam giới driven more carefully

D. Unless phái nam had driven more carefully

Đáp án bài xích tập 2:

1. A. Hadn’t stayed

2. C. Will give

3. C. Would do

4. C. Speak

5. B. Would have rung

6. B. Hadn’t been

7. D. Steal

8. B. Told

9. D. Would accept

10. C. Had nam giới driven more carefully

*

Bài tập 3: bài xích tập trắc nghiệm câu điều kiện chọn câu viết đúng.

1. If/you/come/garden/,/my dog/bite you/./

A. If you come into my garden, my dog will bite you.

B. If you come my garden, dog will bite you.

C. If you came into my garden, my dog would bite you.

D. If you come into my garden, my dog bite you.

2. If/you/hot/ice/,/melt/./

A. If you hot the ice, it melts.

B. If you heat the ice, it melted.

C. If you heat the ice, it melts.

D. If you heat the ice, it will melt.

3. If/I/be/bird/,/be/happy/./

A. If I’m a bird, I will be very happy.

B. If I was a bird, I would be very happy.

C. If I were a bird, I were very happy.

D. If I were a bird, I would be very happy.

4. If/you/look/map/,/you/lost/./

A. If you had looked at the map, you wouldn’t be lost.

B. If you looked at the map, you wouldn’t be lost.

C. If you had looked at the map, you wouldn’t lost.

D. If you look at the map, you wouldn’t be lost.

5. If/it/rain/three hour ago/,/the streets/be/wet/now/./

A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

B. If it had rained three hour ago, the streets are wet now.

C. If it had rained three hour ago, the streets would been wet now.

D. If it had been rained three hour ago, the streets would be wet now.

Đáp án bài bác tập 3:

1. A. If you come into my garden, my dog will bite you.

2. C. If you heat the ice, it melts.

3. D. If I were a bird, I would be very happy.

4. A. If you had looked at the map, you wouldn’t be lost.

5. A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

Xem thêm: Top 20 Mẫu Nón Bảo Hiểm 3/4 Giá Rẻ Tphcm, Nón Bảo Hiểm 3/4 Giá Tốt Tháng 4, 2022

Bài viết sẽ tổng hợp một số dạng bài tập trắc nghiệm câu điều kiện. Hy vọng có thể giúp ích cho bạn trong quy trình ôn luyện giờ Anh tương tự như đạt lấy điểm số đáng ý muốn đợi.