Bài tập thì tương lai đơn lớp 6 có đáp án

     

Thì tương lai solo là giữa những thì cơ bản, buộc các bạn phải học tập thuộc cùng hiểu còn nếu không muốn “ị vứt lại phía sau” cùng với những kiến thức mới. Vày vậy, WElearn đã tổng hợp toàn bộ các kiến thức trọng tâm cũng như các bài tập thì tương lai đơn sẽ giúp các bạn có thể củng gắng lại kiến thức và ráng chắc thì này hơn. Thuộc theo dõi nhé!


Nội dung bài xích viết1. Tóm tắt triết lý thì sau này đơn 2. Bài Tập Thì sau này Đơn3. Đáp án bài bác tập thì tương lai đơn

1. Bắt tắt triết lý thì sau này đơn 

 1.1. Định nghĩa thì sau này đơn

Là thì được dùng trong những trường hợp chuyển ra quyết định khi không có kế hoạch gì trước đó -> Đưa ra ra quyết định ngay tại thời điểm nói

1.2. Cách làm thì sau này đơn

Cấu trúc

(+): S + will/shall + V-inf(-): S + will/shall + not + V-inf(?): Will/Shall + S + V-inf ?

Ví dụ

I will visit my grandpa tomorrowI will not go out next weeekWill you go khổng lồ school on next monday?

1.3. Cách dùng thì tương lai đơn

Diễn tả một quyết định hay là một ý định tuyệt nhất thời nảy ra ở thời gian nói. Có từ biểu đạt chỉ thời gian trong tương laiI will not stay at my friend’s house tomorrow.Diễn đạt một dự đoán không tồn tại căn cứI think she will not come back until 1 a.m.Đưa ra lời yêu thương cầu, đề nghị, lời mờiWill you marry me?Diễn đạt lời hứaI promise that I will study hard.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai đơn lớp 6 có đáp án


*
Cách dùng thì sau này đơn


Diễn đạt lời cảnh báo hoặc bắt nạt dọaDon’t cảm biến the power outlet or you will get shocked.Dùng để đề nghị giúp đỡ người khácShall you help carry my suitcase?Dùng nhằm đưa ra một vài gợi ýShall we go out và have dinner at a restaurant?Dùng để hỏi xin lời khuyênAfter cooking, what shall I vì next?Dùng vào câu điều kiện loại I, diễn tả 1 đưa định rất có thể xảy ra trong bây giờ và tương laiIf I try my best lớn study harder, I will get high score.

1.4. Vết hiệu phân biệt thì tương lai đơn

Trạng trường đoản cú chỉ thời gianIn + (thời gian): vào bao thọ (in 5 minutes: trong 5 phút)Tomorrow: ngày maiNext day/ next week/ next month/ next year: ngày tới, tuần tới, mon tới, năm tới.Soon: nhanh chóng thôiTrong câu bao gồm động từ bỏ chỉ quan liêu điểmThink/ believe/ suppose/ assume…: nghĩ/ tin/ mang đến làPromise: hứaHope, expect: hi vọng/ mong mỏi đợiTrong câu bao gồm trạng từ bỏ chỉ quan điểmPerhaps/ probably/ maybe: bao gồm lẽSupposedly: cho là, mang sử

1.5. Một số cấu tạo mang nghĩa tương lai

Ngoài cấu trúc câu sau này đơn, bạn cũng có thể sử dụng một số cấu trúc câu khác nhưng cũng có thể có nghĩa tương tự cuấ trúc câu này

(to be) likely lớn + V: có khả năng/ có thể(to be) expected khổng lồ + V: được kỳ vọng

2. Bài xích Tập Thì tương lai Đơn

2.1. Bài tập thì tương lai đơn cơ bản

Bài 1: Hoàn thành đông đảo câu sau đây bằng phương pháp chia động từ ngơi nghỉ thì tương lai đối chọi (will hoặc tobe going to)When we get home, we ___________ (have) dinner.I know they ___________ (feel) very happy if they win the match.They’ve already decided on their next summer holiday. They ____________ (do) a tour of Norway.She thinks that the Take That concert __________ (be) really exciting.“What are your plans for this evening?” I ________ (meet) my friends and then go to lớn a birthday party.If you revise for the exam, I’m sure you ________ (get) a good result.The weather forecast is good for the next few days. It _________ (be) very sunny.I can’t come on the march tomorrow. I ___________ (look after) my cousins.In the future, I think humans ___________ (wipe out) many different species.He is buying some butter and eggs because he _________ (make) a cake later.This homework is very easy. I know we __________ (do) it very quickly.In five years time, I _____________ (be) at university.She wants lớn get her mum a birthday present. But she _____________ (not buy) it today.Their suitcases are packed. They ______________ (go) on holiday.If we go to lớn Paris, we ____________ (take) lots of pictures.My brother thinks it ______________ (snow) tomorrow.It’s very late! Hurry up or we ___________ (be) late for work.Look at that boy at the top of that tree! He ___________ (fall).When we go home, we ____________ (watch) TV. We don’t want to miss our favourite program.I’m sure they ___________ (lose) the match.

*
Bài tập thì sau này đơn


Bài 2: bài bác tập tương lai đơn – chia dạng đúng của đụng từYou (earn) a lot of money.You (travel) around the world.You (meet) lots of interesting people.Everybody (adore) you.You (not / have) any problems.Many people (serve) you.They (anticipate) your wishes.There (not / be) anything left to wish for.Everything (be) perfect.But all these things (happen / only) if you marry me.Bài 3: Chọn giải đáp đúng để xong câu đến trước

1. He _____ arrive on time.


If she loves her job, what do she do?We spend three weeks in Korea with our parents lớn find out.The plant die because of lack of sunshine.I think my teacher remember to vì chưng everything.If it stop raining soon, they will play football in the yard.

2.2. Bài bác tập nâng cao

Bài 1: bài xích tập thì tương lai solo và sau này gần

Hoàn thành đầy đủ cuộc đối thoại sau đây bằng phương pháp điền “will” hoặc “tobe going to” vào địa điểm trống

1. A: We don’t have any bread.

B: I know. I __________________ get some from the shop.

2. A: We don’t have any bread.

B: Really? I __________________ get some from the shop then.

3. A: Why vì you need to borrow my suitcase?

B: I __________________ visit my mother in Scotland next month.


*
Bài tập thì sau này đơn


4. A: I’m really cold.

B: I __________________ turn the heating on.

5. A: Are you going lớn John’s buổi tiệc ngọt tonight?

B: Yes. Are you going too? I __________________ give you a lift.

6. A: What are your plans after you leave university?

B: I __________________ work in a hospital in Africa. I leave on the 28th.7. (The phone rings)

A: I __________________ get it!

8. A: Are you ready lớn order?

B: I can’t decide … Okay, I __________________ have the steak, please.

9. A: Are you busy tonight? Would you like to have coffee?

B: Sorry. I __________________ go to the library. I’ve been planning lớn studyall day.

10. A: Why are you carrying a hammer?

B: I __________________ put up some pictures.

Bài 2: xong đoạn văn sau bằng cách chia hễ từ nhằm điền vào địa điểm trống

Tomorrow, students _____ (assemble) in the school playground at 08:00 am, lớn go to Heritage Village. They ___ (have) their school picnic. The bus _____ (arrive) at 08:30 am, sharp. We ____ (reach) the Heritage Village at around 10:30 am. On reaching, students _____ (go) around to lớn see various displays. The staff at the spot _____ (welcome) the students with flowers and sented perfumes. They _____ (offer) the students snacks. After they eat their snacks, children _____ (play) in the park. Around 01:00 pm, all students ____ (assemble) for lunch. They ____ (sit) in a circle and _____ (sing) songs. At around 04:00 pm, students ____ (gather) near the bus. They ____ (board) the bus in a queue. At around 06:00 pm, they ____ (reach) school. Their parents ____ (pick) them up from the school.

Bài 3: bố trí lại vị trí của từ để sản xuất thành phần lớn câu bao gồm nghĩapretty/catterpillar/turn/butterfly/the/a/turn/willwill/Mumbai/they/where/stay/when/visit/they/?won’t/out/rains/I/not/go/if/itis/to/principal/students/the/going/the/meet/tomorrowme/she/soon/please/as/call/up/as/comeswe/unless/we/start/can’t/be/now/time/onBài 4: bài xích tập thì sau này đơn cải thiện – Điền vào nơi chấmI feel a bit hungry, I think……….something to eatIt’s too late lớn telephone Tom now. ………..him in the morning“It’s a bit cold in the room”.”Is it?……………..on the heating then”“We haven’t got any cigarettes”. “Oh, haven’t we?………..and get some”“Would you like tea or coffee?”-“…………..coffee, please.”

2.3. Một vài bài tập thì tương lai đối kháng khác

Bài 1: phân chia dạng đúng của hễ từ ( Thì tương lai đơn)

Jim asked a fortune teller about his future. Here is what she told him:

You (earn) a lot of money.You (travel) around the world.You (meet) lots of interesting people.Everybody (adore) you.You (not / have) any problems.Many people (serve) you.They (anticipate) your wishes.There (not / be) anything left lớn wish for.Everything (be) perfect.But all these things (happen / only) if you marry me.

Xem thêm: Top 18 Áo Sơ Mi Dài Đến Đầu Gối Chất Lượng, Giá Tốt 2021, Mua Áo Sơ Mi Dáng Dài Qua Gối Giá Rẻ Nhất

Bài 2: chấm dứt câu

The film __________ at 10:30 pm. (to end)Taxes __________ next month. (to increase)I __________ your thư điện tử address. (not/to remember)Why __________ me your car? (you/not/to lend)__________ the window, please? I can’t reach. (you/to open)The restaurant was terrible! I __________ there again. (not/to eat)Jake __________ his teacher for help. (not/to ask)I __________ to help you. (to try)Where is your ticket? The train __________ any minute. (to arrive)While the cat’s away, the mice __________. (to play)

Bài 3: Tìm và sửa lỗi sai

I am going shopping with my best friend tomorrow.If she loves her job, what vì she do?We spend three weeks in Korea with our parents to lớn find out.The plant die because of lack of sunshine.I think my teacher remember to bởi everything.If it stop raining soon, they will play football in the yard.

Bài 4: thực hiện từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

He/wish/Bin/come/party/next week.If/she/not/learn/very hard/,/she/not/pass/test.Minh/take/the zoo/next Sunday?I/believe/Huynh/recover/illness/soon?They/drink/in the same restaurant/next week.Lan/hope/her boyfriend/not/make/too/noise/do/homework.

2.4. Bài bác tập mở rộng thì tương lai

Tomorrow I ________ (paint) all day.

A. Will be painting

B. Will paint

C. Will be paint

By the time we get there, the store ________ (close).

A. Will close

B. Will have closed

C. Closed

I ________ (see) you tomorrow at 3:00 PM.

A. Will see

B. See

C. Will be seeing

After we finish this video, I ________ (see) all of this director’s movies.

A. Will see

B. Will be seeing

C. Will have seen

P1: Can I come over in an hour? P2: No, I ________ (clean) the house.

A. Will clean

B. Will be cleaning

C. Clean

This time next week I ________ (drink) wine in Argentina.

A. Will drink

B. Drink

C. Will be drinking

She doesn’t realize what kind of person he is, but she ________ (find out).

A. Will find out

B. Will be finding out

C. Will have found out

She insulted me. I ________ (speak) khổng lồ her again!

A. Will never speak

B. Will never be speaking

C. Will have never spoken

If he continues drinking so fast, he ________ (drink) the whole bottle by midnight.

A. Will drink

B. Will have drunk

C. Will be drinking

She ________ (tell) me when her birthday is.

A. Will not have told

B. Will not be telling

C. Won’t tell

3. Đáp án bài bác tập thì sau này đơn

3.1. Đáp án bài bác tập cơ bản

Bài 1will havewill feelare going khổng lồ dowill beam going khổng lồ meetwill getis going khổng lồ beam going lớn look afterwill wipe outis going khổng lồ makewe’ll dowill beis not going khổng lồ buyare going khổng lồ gowill takewill snowwill beis going to fallwill watchwill loseBài 2will earnwill travelwill meetwill adorewill not havewill servewill anticipatewill not bewill bewill only happenBài 3willleavewon’tseethink I’llwill snowknowI’ll bebeI’llBài 4do she bởi ➔ will she dospend ➔ will spenddie ➔ will dieremembers ➔ will rememberstop ➔ stops

3.2. Đáp án bài tập nâng cao

Bài 1

1. I’m going to2. I’ll3. I’m going to4. I’ll5. I’ll6. I’m going to7. I’ll8. I’ll9. I’m going to10. I’m going to

Bài 2will assemblewill havewill arrivewill reachwill gowill welcomewill offerwill playwill assemblewill sitwill singwill gatherwill boardwill reachwill pickBài 3The catterpillar will turn into a pretty butterfly.Where will they stay when they visit Mumbai?I won’t go out if it rains.The principal is going to lớn meet the students tomorrow.Please điện thoại tư vấn me up as soon as she comes.Unless we start now we can’t be on time.Bài 4I’ll have/I’ll getI’ll phone/I’ll telephone/I’ll ring – I’ll callI’ll turn/ I’ll switch/ I’ll putI’ll goI’ll have

3.3. Đáp án một vài bài tập khác

Đáp án bài bác 1

will earnwill travelwill meetwill adorewill not havewill servewill anticipatewill not bewill bewill only happen

Đáp án bài xích 2

The film will end at 10:30 pm.Taxes will increase next month.I will not remember your e-mail address.Why will you not lend me your car?Will you open the window, please? I can’t reach.The restaurant was terrible! I will not eat there again.Jake will not ask his teacher for help.I will try khổng lồ help you.Where is your ticket? The train will arrive any minute.While the cat’s away, the mice will play.

Đáp án bài 3

am going ➔ will godo she vày ➔ will she dospend ➔ will spenddie ➔ will dieremembers ➔ will rememberstop ➔ stops

Đáp án bài xích 4

He wishes Bin will come his buổi tiệc nhỏ next week.If she doesn’t learn very hard, she won’t pass the test.Will Minh take to lớn the zoo next Sunday?I believe Huynh will recover from her illness soon.They will drink in the same restaurant next week.Lan hopes her boyfriend won’t make too much noise to vày her homework.

3.4. Đáp án bài tập không ngừng mở rộng thì tương lai đơn

A

Lý do: áp dụng thì tương lai ngay sát bởi bài toán đi sơn cả ngày là đã tất cả kế hoạch, lịch trình từ bỏ trước đó.

B

Lý do: áp dụng thì tương lai hoàn thành để mô tả một hành động hay sự việc ngừng trước một thời điểm trong tương lai; đó là bài toán trước khi chúng tôi tới kia thì quán đã đóng góp cửa.

A

Lý do: thực hiện thì sau này đơn diễn đạt suy nghĩ bộc phát tại thời điểm nói, ko đầu tư trước đó.

CB

Lý do: Đã bài bản => sau này gần

C

Lý do: Đã đầu tư => sau này gần

A

Tương lai đơn

A

Tương lai đơn bởi nó bộc phạt tại thời điểm nói, chưa chắc chắn, có thể mai sau sẽ thế đổi.

Xem thêm: Khi Đi Viếng Đám Ma Nên Mang Gì Để Không Mang Họa Vào Thân, Cần Kiêng Cử Gì

B

Lý vị như câu 2

C

Như vậy, nội dung bài viết đã tổng hợp toàn bộ Tổng Hợp toàn bộ Các bài Tập Thì sau này Đơn. mong muốn những kiến thức và kỹ năng mà WElearn gia sư share có thể giúp ích cho bạn trong việc học xuất sắc môn tiếng Anh hơn. Chúc bạn thành công nhé!