Bài Tập Quá Khứ Hoàn Thành

     

Giả sử ai đang trong yếu tố hoàn cảnh “Tôi ăn xong xuôi bữa cơm trắng tối trước lúc khách cho vào về tối qua” thì trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, bạn sẽ sử dụng thì gì nhằm nói về hành động “ăn” này? chắc rằng nhiều bạn nghĩ tức thì tới thì quá khứ kết thúc đúng không? Đúng vậy, cùng với hành động diễn ra trước một hành động khác này thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng thì quá khứ trả thành.

Bạn đang xem: Bài tập quá khứ hoàn thành


*
*
*

Bài tập

Bài 1: phân tách động từ đam mê hợp.

The tornado destroyed the tent that we (build) ____________.She (not / be) ____________ khổng lồ Hanoi before 2018.When he went out to lớn play, he (do / already) ____________ his homework.My sister ate all of the cake that our mum (make) ____________ .The nurse took off the plaster that she (put on) ____________ six weeks before.The waitress brought a drink that I (not / order) ____________ .I could not remember the tuy nhiên we (learn) ____________ three week before.The children collected mangos that (fall) ____________ from the tree.(she / phone) ____________ nam giới before she went to see him in Laos?He (not / ride) ____________ elephants before that day.

Bài 2: Viết lại câu phụ thuộc vào những từ cho sẵn, phối hợp thì quá khứ đối chọi và vượt khứ trả thành.

1. David had gone trang chủ before we arrived. After…………………………………………………………………………………….

2. We had lunch then we took a look around the shops. Before……………………………………………………………………………………

3. The light had gone out before we got out of the office.

When…………………………………………………………………………………….

4. After she had explained everything clearly, we started our work.

By the time…………………………………………………………………………….

5. My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home.

Before………………………………………………………………………………….

Bài 3: Chọn đáp án đúng.

Xem thêm: Cách Cho Mạng Chạy Nhanh Hơn Trên Iphone, Tăng Tốc Internet, Vào Mạng Nhanh Hơn

1. By the time he came home, we ……. ( sleep)

A. Had sleep

B.had slept

C. Slept

D.have sleep

2. I watched movie after I …….(complete) my homework.

A. Have completed

B. Had complete

C. Had completed

D. Completed

3. My father ……..(go) out when my sister arrived in the zoo .

A. Goes

B. Have gone

C. Has gone

D. Had gone

4. I ………(study) a little English before I went khổng lồ Singapore.

A. Study

B. Had studied

C. Had study

D. Have studied

5. Alice ________ a Vietnamese until he met Nam.

A. Had never met

B. Have never met

C. Never met

D. Never have met

6. Before we took a look around the shops, we …..(have) lunch.

A. Had had

B. Had

C. Have had

D. Have

7. (where / she / live)…… before she moved to lớn Shanghai?

A. Where did she live

B. Where had she lived

C. Where had she live

D. Where she had lived

8. Before I went to lớn bed, I …….(brush) my teeth

A. Have brushed

B. Had brushed

C. Brushed

D. Brush

9. Before my mother came home, my brother…… (prepare) food on the table.A. Had prepared

B. Have prepared

C. Prepared

D. Had prepare

10. If she …… (tell) me the truth yesterday, I would have helped her.

A. Have tell

B. Had told

C.to

D. Tell

Bài 4: phân tách động từ phù hợp để kết thúc ô trống:

I was exhausted at the kết thúc of the test. I (write) ____________ for over three hours.When thieves stole my favorite leather wallet, I was really upset. I (have) ____________ it for over five years.Please step out of the truck, Mr.Đạt. Bởi vì you realize you (drive) ____________ at over 100mph?We didn’t really want khổng lồ go & see the film again. We (already see) ____________ it twice – so we said “no” & we went khổng lồ a shopping mall instead!I arrived over two hours late lớn the office & everyone in my company was working. Actually, they (work) ____________ for over three hours on the new project and I felt really guilty.The kitchen was full of pans when we arrived. Loan was in the kitchen và she (cook) ____________ a big meal for everyone at the party.It was a bit discomfiture khổng lồ arrive at their house và find Linh looking so depressed. I think she (cry) ____________ before I got there.No-one even noticed when he got home. They (all watch) ____________ the favorite show on television.

Bài 5: chia động từ tương thích vào ô trống.

The leaf was yellow because it ____________ (not/rain) all summer.The lamp went off because I ____________ (not/pay) the electricity bill.Hoa____________ (not/do) her homework, so she was in trouble.She ____________ (not/eat) so we went to lớn a restaurant.I couldn’t go into the cinema because I ____________ (not/bring) my tickets.He said that He ____________ (not/visit) the US before.Hoa và Lan ____________ (not/meet) before the exam.I ____________ (not/have) lunch when she arrived.She ____________ (not/use) smartphone before, so I showed her how khổng lồ use it.Linh ____________ (not/study) for the exam, so she was very anxious.

Đáp án

Bài 1:

had builthad not beenhad already donehad madehad put onhad not orderedhad learnedhad fallenhad she phonedhad not ridden

Bài 2:

After David had gone home, we arrived.Before we took a look around the shops, we had had lunch.When we got out of the office, the light had gone out.By the time we started our work, she had explained everything clearly.Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden.

Bài 3:

BCDBAABBAB

Bài 4:

had been writing.had had.were driving.had already seen.had been working.was cooking.had been crying.were all watching.

Xem thêm: Gợi Ý 7 Cách Làm Môi Hồng Không Cần Son Môi, 8 Cách Làm Môi Hồng Tự Nhiên Mà Không Cần Son Môi

Bài 5:

hadn’t rainedhadn’t paidhadn’t donehadn’t eatenhadn’t broughthadn’t visitedhadn’t methadn’t hadhadn’t usedhadn’t studied

Cùng với khối hệ thống các bài tập thì vượt khứ ngừng trên đây, các bạn hãy thực hành kim chỉ nan và áp dụng tiếp tục để củng cố không chỉ có vậy kiến thức về thì của bạn. Vietop chúc chúng ta thành công.