Bài tập hướng đối tượng trong java

     

Bài tập

Bạn hãy tạo thành lớp Accounttrong file Account.java với thông tin giống hệt như sau:

*

Giải thích:

Account là lớp dùng làm mô tả thông tin về các tài khoản ngân hàng.id, name với balance thứu tự là các thuộc tính chỉ số tài khoản, thương hiệu chủ tài khoản và số dư trong tài khoản.Account(id: int, name: String) với Account(id: int, name: String, balance: int) là những phương thức khởi tạo bao gồm tham số dùng làm khởi tạo ra giá trị cho các thuộc tính tương ứng.getId(), setName(), getName(), getBalance() là những setter, getter.deposit(amount: int)là phương thức dùng để gửi chi phí vào thông tin tài khoản 1 lượng có giá trị là amount(balance += amount).withdraw(amount: int) là phương thức dùng để rút tiền từ tài khoản 1 lượng có mức giá trị làamount(balance -= amount). Ví như số dư trong thông tin tài khoản không đủ (balance ) thì không thực hiện rút tiền cùng hiển thị ra màn hình:

That amount exceeds your current balance.​display() là phương thức dùng để hiển thị ra màn hình thông tin tài khoản. Ví dụ giả dụ id = 1000, name = "Tuan", balance = 2490 thì khi gọi cách làm display() screen sẽ hiển thị ra:Id: 1000Name: TuanBalance: 2490​Chương trình để demo lớp Account:

public class Entry public static void main(String<> args) Account account1 = new Account(1000, "Tuan", 2000);account1.display();account1.withdraw(2100);account1.deposit(600);System.out.println("Balance: " + account1.getBalance());account1.withdraw(2100);System.out.println("Balance: " + account1.getBalance());Kết quả lúc chạy chương trình:

Id: 1000Name: TuanBalance: 2000That amount exceeds your current balance.Balance: 2600Balance: 500

Hướng dẫn

Bạn cần tạo nên lớp Account y hệt như sau:

public class trương mục private int id;private String name;private int balance = 0;public Account(int id, String name) this.id = id;this.name = name;public Account(int id, String name, int balance) this.id = id;this.name = name;this.balance = balance;public int getId() return id;public String getName() return name;public void setName(String name) this.name = name;public int getBalance() return balance;public void deposit(int amount) balance += amount;public void withdraw(int amount) if(balance >= amount) balance -= amount;else System.out.println("That amount exceeds your current balance.");public void display() System.out.println("Id: " + id);System.out.println("Name: " + name);System.out.println("Balance: " + balance);