Bài Tập Gerund And To Infinitive Lớp 10 Violet

     
Bạn vẫn xem: Tổng Hợp lý thuyết Và bài bác Tập Gerund và Infinitive Phần 1, Gerund và Infinitive Exercises Violet trên Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học xây đắp tại tphcm – sài Gòn

Bạn đang xem xét Tổng Hợp kim chỉ nan Và bài bác Tập Gerund & Infinitive Phần 1, Gerund and Infinitive Exercises Violet đề xuất không? làm sao hãy cùng giangdien.com.vn đón xem bài viết này ngay dưới đây nhé, bởi nó cực kì thú vị cùng hay đấy!


Bài tập trắc nghiệm Gerund với Infinitive phần 1

Như những em sẽ biết, Gerunds (danh động từ) nói cho dễ nắm bắt và dễ nhớ như chính tên gọi của nó là hễ từ thêm “ing” để trở thành danh từ. Sau khoản thời gian chuyển thành danh từ, Gerunds hoàn toàn có thể được dùng quản lý ngữ (Learning English is necessary), tân ngữ hoặc ngã ngữ (I lượt thích swimming) hoặc cần sử dụng sau đại từ download làm chức năng tân ngữ (Please forgive my coming late!). Dưới đây là bài tập đối chiếu Gerund cùng Infinitive phần 1. Mời các em tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập gerund and to infinitive lớp 10 violet

Đang xem: Tổng hợp lý thuyết và bài bác tập gerund & infinitive

Những cồn từ theo sau là V-ing và to V

Cấu trúc V-ing, to lớn + verb khởi đầu câu

Bài tập về “to V” và “Ving” gồm đáp án

Exercise 1:

1. My father usually helps me_______ English.

a. Lớn learn b. Lean c. Learning d. Both a & b

2. He was heard_______ shout.

a. Lớn b. Of c. By d. At

3. This student expected_______ the first winner of the Grand Prix.

a. Be b. Being c. Lớn be d. Will be

4. I told her_______ about her wedding; everything will straighten out.

a. Don”t worry b. Not lớn worry c. No worry d. Not worry

5. May I suggest you let_______

a. Mary doing so b. Mary bởi vì so c. Mary does to lớn d. Mary to vị so

6. She_______ him when he called her.

a. Pretended not hear b. Pretended she heard not


c. Pretended not lớn hear d. Did not pretend hear

7. The doctor advised_______ late.

a. Me not staying up b. Me not stay up c. Me not lớn stay up d. I did not stay up

8. The school superintendent told me_______

a. Hurrying up b. Lớn hurry up c. Hurry up d. Hurried up

9. “_______us face the enemies”, shouted the soldiers.

a. Make b. Let c. Leave d. Keep

10. Mr. Brown told the schoolgirls_______ in class.

a. Don”t ear b. Not to eat c. Eat not d. Not eat

11. I have heard Dang bầu Son_______ the piano.

a. Played b. Plays c. Play d. Khổng lồ play

12. The young teachers wanted a Foreign Language Teaching workshop _______ in Ho chi Minh City.

a. Lớn be holding b. Should hold c. Lớn be held d. To hold

13. _______able to take part in the international math contest two years from now, Son works very hard in his math lass.

a. In order to lớn be b. Being c. Been d. So that he be

14. Try_______ so many mistakes.

a. Not to make b. Not make c. To make not d. Make not

15. Let me_______ from you soon.

Xem thêm: Mẫu Đăng Ký Chương Trình Bạn Muốn Hẹn Hò, Đăng Ký Tham Gia Chương Trình Bạn Muốn Hẹn Hò

a. Lớn hear b. Hear c. Hearing d. Heard

16. John is too stupid_______ understand this.

a. To lớn b. Not to lớn c. Lớn not d. For

17. The wind is_______ to lớn blow the roof off.

a. Strong enough b. Too strong c. Quiet strong d. Very strong


18. My father is _______ khổng lồ stay up late.

a. Too tired b. Enough tired c. Tired enough d. So tired

19. John wanted me_______ him.

a. To lớn be helping b. Help c. To help d. I help

20. I want_______ early tomorrow morning.

a. To lớn leave b. Leaving c. Me leave d. Me leaving

1d2a3c4b5c6c7c8b9b10b
11c12c13a14b15b16a17a18a19c20a

Exercise 2:

1. I hope_______

a. Lớn see you there b. Seeing you there c. You to see there d. See you there

2. I taught_______

a. How mending a shirt b. Him how to lớn mend a shirt

c. How mend a shirt d. Him how mend a shirt

3. I told_______

a. Nam to come b. To come phái nam c. To Nam come d. Phái nam come

4. My father has decided_______ a new house.

a. Find b. To find c. Finding d. Him find

5. Mother warned_______ the electric plug

a. Here not khổng lồ touch b. Her touching not c. Her not cảm ứng d. Not touch

6. Don”t tell chảy because I don”t want_______

a. Him lớn know b. Know c. Him know d. Knowing

7. She explained_______

a. How lớn make it b. Me how to make it c. Me to make it d. Me make it

8. Miss Brown told Mary_______ down.

a. Sit b. Khổng lồ sit c. Sitting d. Sat

9. She told Mary_______ up hope.

a. Not give b. Vị not give c. Not khổng lồ give d. Lớn give not

10. Michael Faraday wrote a litter to lớn Sir Humphry Davy_______ for work.

a. Asked b. Lớn ask c. So khổng lồ ask d. In order to lớn asking


11. Vì you know_______ khổng lồ play that trò chơi now?

a. Way b. What c. If d. How

12. She is very glad_______ see you again.

a. In b. With c. To d. For

13. He noticed two thieves_______ out of a shop.

a. To lớn come b. Are coming c. In coming d. Come

14. When will he be allowed lớn go home? When will they_______?

a. Let him go b. Let to lớn go c. Leave him to go d. Leave him

15. The guide encouraged the tourists_______ the Prado Museum Madrid

a. Visit b. To lớn visit c. Visiting d. To visiting

16. Mow that were finished painting the house, there”s nothing left_______

a. Done b. Did c. To vị d. For doing

17. The superintendent promised lớn tear down and_______ the fire damaged school building.

Xem thêm: Cụm Động Từ Và Các Cụm Động Từ Trong Tiếng Anh, Cụm Động Từ Và Cách Sử Dụng Trong Tiếng Anh

a. Rebuild b. Khổng lồ rebuild c. Rebuilding d. To rebuilding

18. The mechanic needs_______ a new muffler on your car.

a. To lớn put b. Putting c. Khổng lồ be put d. To putting

19. Our house needs_______

a. To paint b. To be painting c. To lớn be paint d. Painting

20. Vì you want _______ by the doctor?

a. Lớn examine b. To lớn be examined c. Being examined d. Being to lớn examine

1a2b3a4b5a6a7a8b9c10b
11d12c13d14a15b16c17a18a19d20b

giangdien.com.vn chúc bàn sinh hoạt tiếng Anh hiệu quả!


Vậy là cho đây bài viết về Tổng Hợp kim chỉ nan Và bài Tập Gerund and Infinitive Phần 1, Gerund & Infinitive Exercises Violet đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những nội dung bài viết hay của công ty chúng tôi trên trang web giangdien.com.vn