BÀI TẬP CHIA THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

     

Thì hiện tại ngừng nằm trong số các thì cơ bản của giờ đồng hồ Anh. đối với thì hiện tại đơn, quá khứ 1-1 thì hiện tại tại dứt khó hơn. Nào cùng nhau tò mò tổng quát cấu trúc, phương pháp dùng với giải nhiều hơn bài tập về thì lúc này hoàn thành, nhớ rằng còn đáp án rõ ràng bên dưới.

Bạn đang xem: Bài tập chia thì hiện tại hoàn thành

*

A.THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

I.Cách dùng thì lúc này hoàn thành.

– sử dụng nhằm biểu đạt một hành vi vừa new xảy ra.

– Sử dụng diễn đạt môt hành vi xảy ra trong thừa khứ mà lại không rõ thời gian.

– Sử dụng mô tả một sự việc, hành động xảy ra trong vượt khứ, sự việc hành vi này kéo dài đến lúc này hoặc tương lai.

– Thì hiện tại xong xuôi dùng để mô tả một hành vi xảy ra trong thừa khứ tuy nhiên không được giữ lại ở hiện tại tại.

– mục tiêu thông đưa thông tin tức hoặc loan báo một việc nào kia vừa xảy ra.

II. Vệt hiệu nhận ra thì hiện tại hoàn thành.

Trong những câu, fan dùng có thể nhận biết thì hiện tại chấm dứt khá dễ:

– Just (chỉ), recently (gần đây, mới đây), lately (mới đây)

– Yet (lúc này), already (đã), never (không bao giờ), ever (bao giờ), before (trước đây), after (sau đó)

– For + khoảng tầm thời gian

– Since + mốc thời gian/ S + Vở vượt khứ

– Up lớn now, Up khổng lồ present, Until now, till, until present, so far (cho mang lại bây giờ)

– In the past + (year)

– In the last + (year)

– In my life

III. Kết cấu thì bây giờ hoàn thành

Câu khẳng định:

S + have/has + Ved/PII…

Câu bao phủ định:

S + have/has + not + Ved/PII…

Câu nghi vấn:

Have/Has + S + Ved/PII…

Answer: Yes, S + have/has.

No, S + have/has + not.


B. BÀI TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH.

Sau khi tìm hiểu vài nét về kiểu cách dùng, cấu trúc thì hiện tại hoàn thành hãy thuộc giangdien.com.vn giải một trong những bài tập về thì hiện tại tại chấm dứt dưới phía trên nhé.

Bài tập 1: biến hóa các cồn từ nguyên chủng loại sau sang trọng dạng bất quy tắc ngơi nghỉ thì bây giờ hoàn thành.

Tobe ➔ __________

Drive ➔ __________

Eat ➔ __________

Find ➔ __________

Hold ➔ __________

Meet ➔ __________

Swim ➔ __________

Smeel ➔ __________

Tell ➔ __________

Wake ➔ __________

Win ➔ __________

Bài tập 2: Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa ko đổi.

1.This is the first time Khanh went lớn Japan.

➔ Khanh hasn’t ____________________________________.

2. Uyen started learning 2 weeks ago.

➔ Uyen has _______________________________________.

3. My parents began drinking when it started to rain.

➔ My parents have _________________________________.

4. Tung last had his oto repaired when I left him.

➔ Tung haven’t ____________________________________.

5. When did she have it?

➔ How long _______________________________________?

6. I haven’t seen my grandfather for 2 months.

➔ The last _________________________________________.

7. Gin hasn’t taken a bath since Tuesday.

➔ It is _____________________________________________.

Bài tập 3: chọn 1 đáp án đúng nhất.

1.Jun _______ France for 4 months.

A. Have learnt B. Learnt C. Learns D. Has learnt

2. She hasn’t _______us about that accident yet.

A. Told B. Tell C. Said D. Say

3. I saw my best friends last week but I ________ them so far this morning.

A. Saw B. Hasn’t seen C. Didn’t see D. Haven’t seen

4. It’s the first time that this car _______ down this week.

Xem thêm: Khách Mời Của Running Man 2022, Running Man (Chương Trình Truyền Hình)

A. Broke B. Broken C. Has broken D. Have broken

5. Have your parents ______ newspapers recently?

A. Listened B. Spoken C. Watched D. Read

6. I _______ a flight to Korea for 5 weeks.

A. Book B. Have booked C. Has booked D. Books

7. Tommy has just ______ since her parents arrived.

A. Leave B. Has left C. Left D. Leaved

8. My teacher ________ us for 2 days.

A. Hasn’t teach B. Hasn’t taught C. Have teach D. Haven’t taught

9. ______ nam giới seen any good films lately?

A. Did B. Has C. Have D. Does

10. Mary __________ earlier, but she has worked a lot lately.

A. Hasn’t written B. Have written C. Written D. Wrote

Bài tập 4: Tìm và sửa lỗi không đúng trong câu sau:

1.Jinho have lost his key. He can’t find it anywhere.

2. How much games has this team won so far this month?

3. Long doesn’t know her husband. He never has met him.

4. They live in Australia. They has lived there all their life.

5. Your house looks very clean and beautiful. Have you wash it?

Bài tập 5: Chia hễ từ mê thích hợp

1.Huyen _________ (learn) a very hard lesson the day before last night.

She _________ (live) in nhật bản since 1995.________ William _______ (speak) khổng lồ his boss?We _________ (not/see) our father for a long time.Key _________ (send) me an email for 3 weeks.Elizabeth already __________ (make) her bed but she ____________ (not/call) her boyfriend.There _________ (tobe) many accidents on that road for 6 months.Truong ___________ (perform) the same play since 2017.A: _________ you ________ (visit) New York?

B: No, I haven’t.

My brother ___________ (work) for that company since 2018.

Bài tập 6: Viết những câu sau dựa trên các từ đến sẵn và phân chia động từ

1.We/play/tennis/2 years.

Mai/go/the library/today.My sister/move/a new house/near/her boyfriend’s flat.His teacher/not/explain/this lesson/yet.This/best/film/I/ever/watch.Minh/just/leave/office/2 hours.They/write/a report/since/last Monday?

Bài tập 7: Điền ‘since’ và ‘for’ vào vị trí mê say hợp

1.Her uncle has been a designer ________ 3 years.

Myan has lived in Canada with her grandparents _________ 2010.I have learnt French ________ I was 6.Jim hasn’t finished this project _________ last night.We have just left ________ half a day.A: How long has the post office been opened?

B: It has been opened _________ 8 a.m.

His girlfriend has been looking for a job __________ she graduated.Liz and Binh have been married ________ a year.My brother has bought a new phone ___________ last Thursday.My aunt has owned the book cửa hàng __________ 3 years.

ĐÁP ÁN:

Bài tập 1:

Tobe ➔ ____Have/Has Been______ (đã từng là)

Drive ➔ ____Have/Has Driven_____ (đã từng lái)

Eat ➔ ____Have/Has Eaten______ (đã từng ăn)

Find ➔ ____Have/Has Found______ (đã từng tìm)

Hold ➔ ____ Have/Has Held______ (đã từng tổ chức)

Meet ➔ _____Have/Has Met_____ (đã từng gặp)

Swim ➔ _____Have/Has Swum____ (đã từng bơi)

Smeel ➔ _____Have/Has Smelt____ (đã từng ngửi)

Tell ➔ _____Have/Has Told____ (đã từng nói)

Wake ➔ _____Have/Has Woken_____ (đã từng thức dậy)

Win ➔ _____Have/Has Won_______ (đã từng thắng)

Bài tập 2:

1.This is the first time Khanh went to Japan.

➔ Khanh hasn’t gone to japan before.

2. Uyen started learning 2 weeks ago.

➔ Uyen has learnt for 2 weeks.

3. My parents began drinking when it started to lớn rain.

➔ My parents have drunk since it started to lớn rain.

4. Tung last had his car repaired when I left him.

➔ Tung haven’t had his car repaired since I left him.

5. When did she have it?

➔ How long have she had it?

6. I haven’t seen my grandfather for 2 months.

➔ The last time I saw my grandfather was 2 months ago.

7. Gin hasn’t taken a bath since Tuesday.

➔ It is Tuesday since Gin took a bath.

Bài tập 3:

1.Chọn D (dấu hiệu: for 4 months)

2. Lựa chọn A (told + somebody và chia ở cột 3; said + to somebody)

3. Chọn D (dấu hiệu: so far this morning)

4. Lựa chọn C (dấu hiệu: It’s the first time)

5. Lựa chọn D (read là hợp lý nhất bởi vì đọc báo)

6. Chọn B (dấu hiệu: for 5 weeks)

7. Chọn C (dấu hiệu: since)

8. Chọn B (dấu hiệu: for)

9. Chọn B (dấu hiệu: lately)

10. Lựa chọn A (theo nghĩa của câu)

Bài tập 4:

1.have ➔ has (Jinho là nhà ngữ số ít)

2. Much ➔ many (games là danh từ bỏ đếm được)

3. Never has met ➔ has never met (sai thứ tự)

4. Has ➔ have (they là chủ ngữ số nhiều)

5. Wash ➔ washed (chưa chia động từ)

Bài tập 5:

1.Huyen _____has learnt____ a very hard lesson the day before last night.

She ____has lived_____ in nhật bản since 1995.____Has____ William ___spoken____ lớn his boss?We ___hasn’t seen______ our father for a long time.Key ____has sent_____ me an thư điện tử for 3 weeks.Elizabeth has already ____made______ her bed but she ______hasn’t called______ her boyfriend.There ___has been______ many accidents on that road for 6 months.Truong _____has performed______ the same play since 2017.A: _____Have____ you ____visited____ New York?

B: No, I haven’t.

My brother _____has worked______ for that company since 2018.

Xem thêm: Những Nguyên Nhân Trần Nhà Bị Thấm Nước Hiệu Quả Dễ Thực Hiện

Bài tập 6:

1.We have played tennis for 2 years.

Mai has gone khổng lồ the library today.My sister has moved lớn a new house near her boyfriend’s flat.His teacher hasn’t explained this lesson yet.This is the best film I have ever watched.Minh has just left the office for 2 hours.Have they written a report since last Monday?

Bài tập 7:

1.for (for + khoảng chừng thời gian)

since (since + mốc thời gian)since (since + mốc thời gian)since (since + mốc thời gian)for (for + khoảng thời gian)for (for + khoảng chừng thời gian)since (since + mốc thời gian)for (for + khoảng tầm thời gian)since (since + mốc thời gian)for (for + khoảng tầm thời gian)

Các bài tập khác: