Bài tập tiếng anh về câu điều kiện có đáp án

     

Câu đk – giữa những nội dung học tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khó đối với chương trình tiếng Anh đến trẻ em. Phần đa dạng câu điều kiện với cách áp dụng tương đối tinh vi sẽ làm cực nhọc cho quy trình học tiếng Anh của các em.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh về câu điều kiện có đáp án


Trong ngôn từ trước giangdien.com.vn đã ra mắt tới các bạn và các em cách áp dụng câu điều kiện trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Để giúp những em học tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh câu điều kiện công dụng hơn giangdien.com.vn gửi tới các bạn và các em bài bác tập tiếng Anh về câu đk có đáp án. Những bài xích tập tiếng Anh về câu đk này để giúp các em củng cố kỹ năng ngữ pháp với học tốt ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hơn. Hãy thuộc giangdien.com.vn làm những bài xích tập giờ đồng hồ Anh về câu điều kiện tiếp sau đây nhé!

Bài tập tiếng Anh về câu điều kiện có đáp án

Trong các nội dung tổng hợp bài bác tập tiếng Anh về câu điều kiện sau giangdien.com.vn đã gửi tới chúng ta và những em bài xích tập về từng câu điều kiện các loại 1,2,3 không giống nhau cân xứng cho các em học tiếng Anh lớp 1,2,3. Còn đối với bài tập tổng vừa lòng về câu đk này, sẽ phù hợp hơn với các em học tiếng Anh lớp 4, giờ Anh lớp 5. Các bạn cũng có thể download thêm bài xích tập giờ đồng hồ Anh về câu điều kiện cho các em tại đây nhé!

*

Bài tập 1: kết thúc các câu sau với những các từ làm việc trong ngoặc câu đk loại 1 2 3

1) If we meet at 9:30, we...........(to have) plenty of time.

2) Lisa would find the milk if she...........(to look) in the fridge.

3) The zookeeper would have punished her with a fine if she...........(to feed) the animals.

4) If you spoke louder, your classmates...........(to understand) you.

5) Dan...........(to arrive) safe if he drove slowly.

6) You...........(to have) no trouble at school if you had done your homework.

7) If you...........(to swim) in this lake, you'll shiver from cold.

8) The door will unlock if you...........(to press) the green button.

9) If Mel...........(to ask) her teacher, he'd have answered her questions.

10) I...........(to call) the office if I was/were you.

Bài 2: bài tập câu trắc nghiệm câu đk có đáp án ở phía cuối bài xích viết

1-If I ……….the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.

A-have B-would have C-had had D-should have

2-I………you sooner had someone told me you were in the hospital.

A-would have visited B-visited C-had visited D-visit

3-………more help,I could gọi my neighbor.

A-needed B-should I need C-I have neeeded D-I should need

4-………then what I know today,I would have saved myself a lot of time & trouble over the years.

A-had I known B-did I know C-If I know D- If I would know

5-Do you think there would be less conflict in the world if all people…….the same language?

A-spoke B-speak C-had spoken D-will speak

6-If you can give me one good reason for your acting like this,……this incident again.

A- I will never mention B-I never mention C-will I never mention D-I don’t mention

7-I didn’t know you were asleep.Otherwise,I…….so much noise when I came in.

A-didn’t make B-wouldn’t have made C-won’t make D-don’t make

8-Unless you ……all of my questions,I can’t vì chưng anything khổng lồ help you.

A-answered B-answer C-would answer D-are answering

9-Had you told me that this was going khổng lồ happen, I…….it.

A-would have never believed B-don’t believe C-hadn’t believed D-can’t believe

10-If Jake……..to go on the trip, would you have gone?

A-doesn’t agree B-didn’t agree C-hadn’t agree D-wouldn’t agree

Bài 3: Chọn giải đáp đúng để điền vào khu vực trống

1. If I __________the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.

A. Have B. Would have C. Had had D. Should have

2. I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.

Xem thêm: Nồi Cơm Điện Nagakawa Có Tốt Không, Please Wait

A. Would have visited B. Visited C. Had visited D. Visit

3. __________more help, I would call my neighbor.

A. Needed B. Should I need C. I have needed D. I should need

4. __________then what I know yesterday, I would have saved myself a lot of time và trouble over the years.

A. Had I known B. Did I know C. If I know D. If I would know

5. Vị you think there would be less conflict in the world if all people __________the same language?

A. Spoke B. Speak C. Had spoken D. Will speak

6. If you can give me one good reason for your acting like this, __________this incident again.

A. I will never mention B. I never mention

C. Will I never mention D. I don’t mention

7. If I had known you were asleep, I __________so much noise when I came in.

A. Didn’t make B. Wouldn’t have made

C. Won’t make D. Don’t make

8. Unless you __________all of my questions, I can’t vày anything khổng lồ help you.

A. Answered B. Answer C. Would answer D. Are answering

9. Had you told me that this was going khổng lồ happen, I __________it.

A. Would have never believed B. Don’t believe

C. Hadn’t believed D. Can’t believe

10. If Jake __________to go on the trip, would you have gone?

A. Doesn’t agree B. Didn’t agree C. Hadn’t agreed D. Wouldn’t agree

11. J: “John went khổng lồ the hospital alone”,

K: “If __________,I would have gone with him”.

A. Had he told me B. He had told me C. He has told me D. He would tell me

12. If you __________, I would have brought my friends over lớn your house yesterday khổng lồ watch T.V, but I didn’t want to bother you.

A. Had studied B-studied C. Hadn’t studied D. Didn’t study

13. Peter: “Did you need help with your Math last night?”.

Mary: “If I had needed, I __________you”.

A. Would call B. Called C. Would have called D. Will call

14. If someone __________ in khổng lồ the store, smile và say, “May I help you?”

A. Comes B. Came C. Come D. Should come

15. “Here’s my phone number”.

“Thanks. I‘ll give you a gọi if I __________some help tomorrow”

A. Will need B. Need C. Would need D. Needed

16. If I didn’t work for an accounting firm, I __________in a bank now.

A. Work B. Will work C. Have worked D. Would work

17. The death rate would decrease if hygienic conditions __________improved.

A. Was B. Is C. Were D. Had been

18-The education in nhật bản __________if the basic principles of education had not been taken into consideration.

A. Would go down B. Would have gone down

C. Went down D. Had gone down

19. If there __________, the rice fields could have been more productive.

A. Had been enough water B. Were enough water

C. Would be enough water D. Are enough water

20. The patient will not recover unless he __________ an operation.

A. Had undergone B. Would undergo C. Undergoes D. Was undergoing

21. If she __________ him, she would be very happy.

A. Would meet B. Will meet C. Met D. Should meet

22-If he __________ a thorough knowledge of English, he could have applied for this post.

A. Had had B. Had C. Has D. Has had

23. If I had enough money, I__________ abroad khổng lồ improve my English.

Xem thêm: Bị Kiến Ba Khoang Đốt Thì Bôi Gì? Cách Xử Lý Nhanh Khi Bị Kiến Ba Khoang Cắn

A. Will go B. Would go C. Went D. Should have go to

24.The bench would collapse if they __________on it.

A. Stood B. Stand C. Standing D. Stands

25-If it __________convenient, let’s go out for a drink tonight,

A. Be B. Is C. Was D. Were

*

Đáp án

Bài 1:

1) will have

2) looked

3) had fed

4) would understand

5) would arrive

6) would have had

7) swim

8) press

9) had asked

10) would call

Bài 2:

1-C

2-A

3-B

4-A

5-A

6-A

7-B

8-B

9-A

10-C

Bài 3:

1. C 2. A 3. B 4. A 5. A

6. A 7. B 8. B 9. A 10. C

11. B 12. C 13. C 14. A 15. B

16. D 17. C 18. B 19. A 20. C

21. C 22. A 23. B 24. A 25. B

Những bài tập giờ Anh về câu điều kiện trên đó là những bài xích tập giờ Anh giành riêng cho các em với kiến thức cân xứng với tiếng Anh lớp 4, giờ đồng hồ Anh lớp 5. Những bài tập tiếng Anh về câu điều kiện giành cho các em học tiếng Anh lớp 1, lớp 2, lớp 3 sẽ tiến hành giangdien.com.vn update trong các nội dung sau. Các bạn và những em hãy chú ý theo dõi nhé!