Bài tập câu bị đông trong tiếng anh có đáp án violet

     
Luyện thi online miễn phí, luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn mức giá https://giangdien.com.vn/uploads/thi-online.png

Bạn đã xem: 100 bài tập trắc nghiệm câu thụ động trong giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm Passive voice nâng cao, bài xích tập Passive voice nâng cấp có đáp an, bài tập SPECIAL Passive voice, bài bác tập PASSIVE VOICE năng cao violet, bài tập Passive voice dạng đặc biệt quan trọng violet, Passive with Reporting Verbs là gì.


Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông trong tiếng anh có đáp án violet

*

tiếng anh bài tập trắc nghiệm Passive voice nâng cao, bài tập Passive voice nâng cao có đáp an, bài bác tập SPECIAL Passive voice, bài tập PASSIVE VOICE năng cao violet, bài xích tập Passive voice dạng đặc trưng violet, Passive with Reporting Verbs là gì, I sometimes see him go out, By đứng trước thời gian, bài tập trắc nghiệm Passive voice nâng cao, Passive voice dạng quánh biệt, bài xích tập Passive voice, bài bác tập SPECIAL Passive voice, bài xích tập Passive voice dạng đặc trưng violet, By đứng trước thời gian, Passive with Reporting Verbs là gì, bài xích tập PASSIVE VOICE năng cao violet

Chủ đề 12. Câu thụ động nâng cao

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữMột số đông từ được theo sau nó bởi nhì tân ngữ như: give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động. Ví dụ: I gavehim>an apple> (O). (Tôi đã đến anh ấy một trái táo. )• An táo apple was given to him. (Một quả hãng apple đã được trao đến anh ta. )• He was given an táo bị cắn by me. (Anh ta đã có tôi trao cho 1 quả táo)2. Thể bị động của các động tự tường thuậtCác hễ từ tường thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …- S: chủ ngữ; S': nhà ngữ bị động- O: Tân ngữ; O': Tân ngữ bị động
Câu công ty độngCâu bị độngVí dụ
S + V + THAT + S' + V' + …Cách 1: S + BE + V3/-ed + khổng lồ V'People say that he is very rich → He is said khổng lồ be very rich.
Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S' + V'People say that he is very rich → It's said that he is very rich.
3. Câu dữ thế chủ động là câu nhờ vả
Câu chủ độngCâu bị độngVí dụ
… have someone + V (bare) something…have something + V3/-ed (+ by someone)Thomas has his son buy a cup of coffee. → Thomas has a cup of coffee boughtt by his son. (Thomas nhờ nam nhi mua 1 ly cà phê)
…make someone + V (bare) something… (something) + be made + khổng lồ V + (by someone)Suzy makes the hairdresser cut her hair. → Her hair is made lớn cut by the hairdresser. (Suzy nhờ thờ làm tóc chỉnh lại mái tóc)
… get + someone + to lớn V + something… get + something + V3/-ed + (by someone)Shally gets her husband to clean the kitchen for her. → Shally gets the kitchen cleaned by her husband. (Shally nhờ ck dọn giúp đơn vị bếp)
4. Tiêu cực với những động tự chỉ quan liêu điểm, ý kiến
Một số động từ chỉ quan lại điểm ý kiến thông dụng là: think/ say/ suppose/ believe/ consider/ report… (nghĩ rằng/ nói rằng/ mang đến rằng/ tin rằng/ chăm chú rằng/ thông tin rằng…. )Ví dụ:People think he stole his mother’s money. (Mọi bạn nghĩ anh ta mang cắp chi phí của bà mẹ anh ta. )•It is thoughtthat he stole his mother’s money. •He is thought khổng lồ have stolenhis mother’s money. 5. Câu dữ thế chủ động là câu mệnh lệnh1. Thể khẳng định:Chủ động: V + O + …Bị Động: Let O + be + V3/-edVí dụ: Put your pen down → Let your pen be put down. (Bỏ cây cây bút xuống)2. Thể che định:Chủ động: vì not + V + O + …Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-edVí dụ: do not take this item. → Let this sản phẩm not be taken. (Không lấy thành phầm này)

Chủ đề 12. Câu bị động nâng cao

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Chuyển câu sau thanh lịch câu bị động1. Was this beautiful dress bought by Mary?2. These old pictures won't be hung in the living room(by me). 3. This factory wasn't built (by the Greens) during the Second World War. 4. This house & these cars are going khổng lồ be painted for Chrismas day by the Greens. 5. The new president will be interviewed on TV (by tsome people). 6. How many languages are spoken in Canada(by them)?7. Have above sentences been finished?Hướng dẫn giải:1. Was this beautiful dress bought by Mary?2. These old pictures won't be hung in the living room(by me). 3. This factory wasn't built (by the Greens) during the Second World War. 4. This house and these cars are going to be painted for Chrismas day by the Greens. 5. The new president will be interviewed on TV (by tsome people). 6. How many languages are spoken in Canada(by them)?7. Have above sentences been finished?Task 2. Chuyển câu sau sang câu bị động1. John gets his sister khổng lồ clean his shirt. 2. Anne had had a friend type her composition. 3. Rick will have a barber cut his hair. 4. They had the police arrest the shoplifter. 5. Are you going lớn have the shoemaker repair your shoes?6. I must have the dentist check my teeth. 7. She will have Peter wash her oto tomorrow. 8. They have her tell the story again. Giải đáp giải:1. John gets his shirt cleaned. 2. Anne has had her composition typed. 3. Rick will have his hair cut. 4. They had the shoplifter arrested. 5. Are you going to have your shoes repaired?6. I must have my teeth checked. 7. She will have her oto washed tomorrow. 8. They have the story told again. Task 3. Mang lại dạng đúng của cồn từ trong ngoặc1. Toshico had her oto (repair) . . . . . . . . . . . . . . By a mechanic. 2. Ellen got Marvin (type) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Her paper. 3. We got our house (paint) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Last week. 4. Dr Byrd is having the students (write ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A composition. 5. Mark got his transcripts (send). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớn the university. 6. Maria is having her hair (cut) . . . . . . . . . . . . . . .

Xem thêm: Cách Làm Bánh Cho Người Tiểu Đường Vừa Ngon Vừa Dễ Làm, Công Thức Làm Bánh Tốt Cho Người Tiểu ĐườngXem thêm: Bạn Có Từng Nhầm Lẫn Sợi Bã Nhờn Có Mùi Hôi Là Bị Gì? Bạn Có Từng Nhầm Lẫn Sợi Bã Nhờn Là Mụn Đầu Đen

. . . . . . . . . . Tomorrow. 7. Will Mr. Brown have the porter (carry). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . His luggage to his car?Hướng dẫn giải:
1. Repaired2. Khổng lồ type3. Painted4. Write5. Sent6. Cut7. CarryTask 4. Chuyển những câu sau thanh lịch bị động1. My father waters this flower every morning. 2. John invited Fiona to his birthday party last night. 3. Her mother is preparing the dinner in the kitchen. 4. We should clean our teeth twice a day. 5. Our teachers have explained the English grammar. 6. Some drunk drivers caused the accident in this city. 7. Tom will visit his parents next month. 8. The manager didn’t phone the secretary this morning. 9. Did Mary this beautiful dress?10. I won’t hang these old pictures in the living room. Gợi ý giải:1. This flower is watered (by my father) every morning. 2. Fiona was invented to John’s birthday party last month3. The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen. 4. Our teeth should be cleaned twice a day. 5. The English grammar has been explained (by our teacher). 6. The accident was caused in this thành phố (by some drunk drivers). 7. Tom’s parents will be visited (by him) next month. 8. The secretary wasn’t phoned (by the manager) this morning. 9. Was this beautiful dress bought by Mary?10. These old pictures won’t be hung in the living room(by me). Task 5. Choose the best answer1. We can’t go along here because the road……………………A. is repairing B. is repaired C. is being repaired D. repairs2. The story I’ve just read………………. Agatha Christie. A. was written B. was written by C. was written from D. wrote by3. I’m going lớn go out and…………………………………………. A. have cut my hair B. have my hair cut C. cut my hair D. my hair be cut4. Something funny ………………………in class yesterday. A. happened B. was happened C. happens D. is happened5. Many US automobiles……………………in Detroit, Michigan. A. manufacture B. have manufactured C. are manufactured D. are manufacturingHướng dẫn giải:1. C. is being repaired2. B. was written by3. B. have my hair cut4. B. was happened5. C. are manufactured
Câu hỏi12345
Đáp ánCBBBC
Task 6. Change these sentences into Passive voice1. Have you sent the Christmas cards to your family?2. The committee appointed Alice secretary for the meeting. 3. He hides the broken cup in the drawer. 4. They keep this room tidy all the time. 5. They all voted the buổi tiệc ngọt a great success. Lí giải giải:1. Have the Christmas cards been sent to lớn your family?2. Alice was appointed secretary for the meeting (by the committee). 3. The broken cup is hidden in the drawer (by him). 4. This room is kept tidy (by them) all the time. 5. The buổi tiệc ngọt was voted a great success (by them). Task 7. Chuyển các câu tất cả 2 tân ngữ sau sang trọng câu bị động1. They paid me a lot of money to vì chưng the job. 2. The teacher gave each of us two exercise books. 3. Someone will tell him that news. 4. They have sent enough money khổng lồ those poor boys. 5. They have given the women in most countries in the world the right to vote. Hướng dẫn giải:1. I was paid a lot of money to bởi the job. 2. Each of us was given two exercise books by the teacher. 3. He will be told that news. 4. Those poor boys have been sent enough money. 5. The women in most countries in the world have been given the right to vote. Task 8. Chuyển những câu sau sang trọng bị động1. The children looked at the woman with a red hat. 2. They have provided the victims with food và clothing. 3. People speak English in almost every corner of the world. 4. You mustn't use this machine after 5:30 p m. 5. After class, one of the students always erases the chalk board. Hướng dẫn giải:1. The woman with a red hat was looked at by the children. 2. The victims have been provided with food and clothing. 3. English is spoken in almost every corner of the world. 4. This machine mustn't be used after 5:30 phường m. 5. After class, the chalk board is always erased by one of the students. Task 9. Chuyển các thắc mắc sau sang thể bị động. 1. When will you vị the work?2. How are you going to giảm giá khuyến mãi with this problem?3. How vị you spend this amount of money?4. I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position. 5. How did the police find the lost man?Hướng dẫn giải:1. When will the work be done?2. How is this problem going to lớn be dealt with?3. How is this amount of money spent?4. I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors. 5. How was the lost man found by the police?Task 10. Mang đến dạng đúng của các động từ sau đây (có thể là chủ động hoặc bị động).