Bài Giảng Môn Tiếng Anh Lớp 7

     
Bạn vẫn xem đôi mươi trang mẫu mã của tư liệu "Bài giảng môn giờ đồng hồ anh Lớp 7 - Unit 1, Lesson 1: Back to school", để sở hữu tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên


Bạn đang xem: Bài giảng môn tiếng anh lớp 7

Tài liệu thêm kèm:

*
bai_giang_mon_tieng_anh_lop_7_unit_1_lesson_1_back_to_school.ppt

Nội dung text: bài xích giảng môn giờ đồng hồ anh Lớp 7 - Unit 1, Lesson 1: Back to school

UNIT 1: Back to lớn school.Warm up - How is your summer vacation? - What bởi you often vì during the summer vacation ? - bởi vì you want khổng lồ meet your teachers and friends after the vacation ? - What vì you say when you meet them again ?A1.Listen: Then practice with a partner.b) Hoa: Good morning. My name’s Hoa. Nam: Nice lớn meet you, Hoa. My name’s Nam. Are you a new student? Hoa: Yes. I’m in class 7A. Nam: Oh, so am I. A1.Listen:I. VOCABULARY - classmate (n): bạn cùng lớp - So am I = Me, too. Tôi cũng vậy.Answer the questions: a. What is the new girl’s name? Her name is Hoa. B. What class is she in? She’s in class 7A. C. Who is also in class 7A? phái mạnh is also in class 7A.Hoa is a new student in class 7A. She is from Hue & her parents still live there. She lives with her uncle and aunt in Ha Noi. Hoa has lots of friends in Hue. But she doesn’t have any friends in Ha Noi. Many things are different. Her new school is bigger than her old school. Her new school has a lot of students. Her old school doesn’t have many students. Hoa is unhappy. She misses her parents và her parents A2.Listen:I. VOCABULARY - classmate (n): các bạn cùng lớp - So I am = Me, too. Tôi cũng vậy. - still (adv) : vẫn - unhappy (adj) : ko vui - different (adj) : không giống, khác - lots of = a lot of : nhiều - uncle (n): cậu, chú, bác bỏ - aunt (n) : cô, dì, thím, mợ - miss (v) : nhớ, lưu giữ nhungFind out 10 words in this box. School SS C H O OO L D Old Big T T B I G H N New UU N C LL E A E Parent Live D U J I T p I Aunt E A S V N p. R Student Friend NN E W E U Y FF happy T N E R A PP QHoa is a new student in class 7A. She is from Hue and her parents still live there. She lives with her uncle & aunt in Ha Noi. Hoa has lots of friends in Hue. But she doesn’t have any friends in Ha Noi. Many things are different. Her new school is bigger than her old school. Her new school has a lot of students. Her old school doesn’t have many students. Hoa is unhappy. She misses her parents và her friends.Answer true/false sentences: a. Hoa’s parents live in Ha Noi. F b. She has more friends in Ha Noi than in Hue. F c. There are a lot of students in her old school. F d. She misses her friends in Hue. T e Hoa is not happy in Ha Noi. TAnswer the questions: a/ Where is Hoa from? b/ Who is she staying with? c/ Does she have a lot of friends in Ha Noi? d/ How is her new school different from her old school? e/ Why is Hoa unhappy?a) Where is Hoa from? She is from Hue. B) Who is she staying with? She lives with her uncle & aunt. C) Does she haves lots of friends in Ha Noi? No, she doesn’t.d) How is her new school different from her old school?  Her new school is bigger than her old school.  Her new school has a lot of students. E) Why is Hoa unhappy? Because she misses her parents và her friends.A3.Listen: Then practice with a partner. Nga: Good morning, Mr. Tan. Mr.Tan: Good morning, Nga. How are you? Nga: I’m very well, thanks you. And you? Mr. Tan: I’m fine, thanks. Goodbye. See you later. Nga: GoodbyeA4.Listen & complete the dialogue: a. Mr Tan: Hello Lien. ? Miss Lien: ., thank you. , Tan? Mr Tan: ., but I’m very busy. Miss Lien: . . B. Nam: Good afternoon, Nga. ? Nga: ,thanks. , nam giới ? Nam: ,thanks. Nga: I’m going to the lunch room. Nam: Yes, . .A4.Listen & complete the dialogue: a.

Xem thêm: ✓ Đề Thi Toán Lớp 6 Học Kì 1 Năm 2015 2016 Tỉnh Bắc Giang, ✓ Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 6 Năm 2015Xem thêm: Màu Tóc Không Cần Tẩy Cho Da Ngăm, Nên Chọn Màu Tóc Nào

Mr Tan: Hello Lien. How are you ? Miss Lien: .,Pretty good thank you. ,How about you Tan? Mr Tan: .,Not bad but I’m very busy. Miss Lien: .Me, too .b, Nam: Good afternoon, Nga. ?How is everything Nga: ,Ok thanks. ,How are you today phái nam ? Nam: ,thanks.Just fine Nga: I’m going lớn the lunch room. Nam: Yes, so am I .• Matching: Pretty good. Không tốt lắm How is every Tôi cũng vậy. Thing? Nice to lớn see you. Tương đối tốt. So am I./ Me, too. Bình thường thôi. Not bad. Phần đông việc như vậy nào? Just fine. Rất vui khi chạm mặt bạn.A5.Listen & order the dialogues: a) 4 b) 2 c) 1 d) 3Singular: 1/ a + Consonant (phụ âm) 2/ an + Vowel Sound (nguyên âm) Plural: 1/ many + Plural N (danh trường đoản cú số nhiều) 2/ any + Plural N/ Uncountable N (danh tự số nhiều/ danh từ ko đếm được) A lot of 3/ + Plural N/ Uncountable N Lots ofComplete the dialogue: - Good morning. (1) - (2) . My name’s Tam. Are you a new student? - Yes, I’m. Nice lớn meet you. - (3) I live with my parents. - I’m from Hue. Because I miss my old friends. - Who are you living with? Where are you from? - (4) . - Why are you unhappy? My name’s Nga. - (5) . - But you have new friends here.Fill in appropriate word in the blank: 1. Class are you in? A. Where B. How C. What 2. She doesn’t have English Book. A. Some B. Many C. Any 3. Hanoi is big city, but Ho bỏ ra Minh city is than it. A. Bigger B. The bigger C. The biggest 4. Her parents still live there her grand parents. A. And B. With C. ThanListen. Complete the dialogue. Lyn: Hi, Jack. (1)___?How are you doing Jack: (2)___,Hi Lyn. I’m doing fine. Thanks. Lyn, this is my friend, Sarah Smith. Sarah Smith, (3) ___,fromThis is Lyn my class. She’s from Italy. Lyn: Nice lớn meet you Sarah Smith. Sarah: Hello, Lyn.(4)___.Pleased to meet you You can just điện thoại tư vấn me Sarah. Smith’s my last name. Lyn: Oh. So, where are you from? Sarah: (5)___.I’m from new york Lyn: Really? New York’s a fantastic city. Sarah: Thank you. Jack: Uh, listen, Lyn. We’re really thirsty. Vì you want khổng lồ get something to drink with us? Lyn: Sorry, (6)___.I can’t I have a class now. Jack: Oh, Ok. Well, stop by sometime. Lyn: Well, nice khổng lồ meet you Sarah. I’m sure I’ll see you guys soon. Jack and Sarah: (7)___.See you laterIntroduce about yourself Name, country, job, likes and dislikes, etc Example dialogue Lyn: Hi, I’m Lyn. Daniel: Nice khổng lồ meet you, Lyn. My name’s Daniel. Lyn: Pleased khổng lồ meet you, Daniel. Where are you from? Daniel: I’m from United States. What about you? Lyn: I’m from Viet Nam. Daniel: Wow! It’s really a beautiful country. Lyn: Thanks.•Thank you teachers for coming.